• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

U skladu sa Finansijskim planom Građevinskog fakulteta u Sarajevu, plan nabavki za 2018. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: Plan nabavki za 2018. godinu. Plan nabavki za UNSA možete pogledati na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).
Provođenjem postupaka javnih nabavki će se osigurati: - Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;
- Izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata;
- Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.
- Obrazac praćenja realizacije Ugovora možete preuzeti na slijedećem linku: Praćenje realizacije.

15.11.2018. godine
 • Odluka o nabavci roba (slavine, pipci, ventili i dr.) može se preuzeti na ovom linku.

  06.11.2018. godine
 • Odluka o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.

  06.11.2018. godine
 • Odluka o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.

  05.11.2018. godine
 • Informacija o nabavci laboratorijske opreme može se preuzeti na ovom linku. (ispravka)

  26.10.2018. godine
 • Informacija o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.

  16.10.2018. godine
 • Odluka o nabavci softverskog programa HDM-4 može se preuzeti na ovom linku.

  16.10.2018. godine
 • Odluka o ugovoru o radovima na objektima može se preuzeti na ovom linku.

  15.10.2018. godine
 • Odluka o nabavci usluga instalaterskih radova može se preuzeti na ovom linku.

  15.10.2018. godine
 • Odluka o odabiru servisa elektroinstalacija može se preuzeti na ovom linku.

  12.10.2018. godine
 • Odluka o nabavci usluga instalaterskih radova može se preuzeti na ovom linku.

  12.10.2018. godine
 • Informacija o odabiru servisa elektroinstalacija može se preuzeti na ovom linku.

  12.10.2018. godine
 • Odluka o nabavci usluga bojenja i sl. može se preuzeti na ovom linku.

  09.10.2018. godine
 • Informacije o nabavci računara i opreme može se preuzeti na linkovima: obavijest i tenderska dokumentacija.

  09.10.2018. godine
 • Odluke o direktnim sporazumima sa R & S vezano za nabavku materijala i opreme može se preuzeti na likovima: odluka 1 i odluka 2.

  05.10.2018. godine
 • Odluka o nabavci stolarije može se preuzeti na ovom linku.

  04.10.2018. godine
 • Informacija o nabavci softverskog paketa HDM može se preuzeti na ovom linku.

  01.10.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu o nabavci roba: slavine, pipci, ventili i sl. može se preuzeti na ovom linku.

  26.09.2018. godine
 • Odluka o nabavci edukacionog programa "Seismosoft" može se preuzeti na ovom linku.

  25.09.2018. godine
 • Informacije o radovima na objektima visokogradnje i niskogradnje mogu se preuzeti na likovima: obavijest i tenderska dokumentacija.

  21.09.2018. godine
 • Informacije o direktnom sporazumu fiskulturne sale mogu se preuzeti na likovima: obavijest 1 i obavijest 2.

  20.09.2018. godine
 • Informacije o postupku nabavke edukacionog programa "Seismosoft" može se preuzeti na ovom linku.

  14.09.2018. godine
 • Informacije o sanaciji mokrih čvorova mogu se preuzeti na likovima: obavijest i tenderska dokumentacija

  12.09.2018. godine
 • Informacije o nabavci stolarije mogu se preuzeti na likovima: obavijest i tenderska dokumentacija.

  04.09.2018. godine
 • Odluka o nabavci usluga za osiguranje uposlenika i studenata može se preuzeti na ovom linku.

  19.07.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa firmom "Nobilis" može se preuzeti na ovom linku.

  19.07.2018. godine
 • Odluka o nabavci edukacionog softvera može se preuzeti na ovom linku.

  13.07.2018. godine
 • Obavijest o nabavci usluga za osiguranje uposlenika i studenata može se preuzeti na ovom linku.

  13.07.2018. godine
 • Obavijest o konkurentskom zahtjevu za osiguranje uposlenika i studenata može se preuzeti na ovom linku.

  22.06.2018. godine
 • Informacija o nabavci edukacionog programa "PTV Vision Traffic Suite Academic Package" može se preuzeti na ovom linku.

  14.06.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa OSDIN d.o.o. može se preuzeti na ovom linku.

  14.06.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Hidroinvest d.o.o. može se preuzeti na ovom linku.

  21.05.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Vegos d.o.o. može se preuzeti na ovom linku.

  17.05.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Kimeel može se preuzeti na ovom linku.

  14.05.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa CAT Traffic može se preuzeti na ovom linku.

  27.04.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa Vegos d.o.o. može se preuzeti na ovom linku.

  13.04.2018. godine
 • Informacija o pregovaračkom postupku nabavke radardskog brojača može se preuzeti na ovom linku.

  03.04.2018. godine
 • Informacija o nabavci softvera Plaxis 3D može se preuzeti na ovom linku.

  30.03.2018. godine
 • Obavijest o nabavci softvera Plaxis 3D može se preuzeti na ovom linku.

  27.03.2018. godine
 • Informacija o pregovaračkom postupku nabavke softvera Diana može se preuzeti na ovom linku.

  21.03.2018. godine
 • Odluka o direktnom sporazumu sa R&S o nabavci kanelarijskog materijala i drugo može se preuzeti na ovom linku.

  16.02.2018. godine
 • Odluka o nabavci usluga tiskanja i s tim povezanim uslugama može se preuzeti na ovom linku.

  29.01.2018. godine
 • Obavijest o nabavci usluge izdavaštva i štampanja može se preuzeti na ovom linku.

  10.01.2018. godine
 • Odluka o nabavci računara i opreme može se preuzeti na ovom linku.
 • © 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
  Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
  Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
  Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić