• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxPrezentacija Ljetnih univerzitetskih kurseva u Njemačkoj
09.06.2017
Nakon dvije prezentacije koje su predstavile uopšte stipendijski program DAAD-a, ovaj put ćemo se fokusirati na Ljetne univerzitetske kurseve u Njemačkoj. U biblioteci Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28; ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u četvrtak 15. 06. 2017.
godine održat će se prezentacija sa početkom u 14 sati.

Na ovoj prezentaciji će biti predstavljeni jezički i stručni kursevi, stipendije koje DAAD nudi za ove kurseve, kao i dodatne informacije i upute za samu prijavu.  Za više informacija o prezentaciji, vidite:
https://www.facebook.com/events/1846741182319959/, a o stipendijama
DAAD-a: www.funding-guide.de
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPonovljeni konkurs - naučna oblast "Geodezija i geoinformatika"
07.06.2017
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01 – 1441 /17 od 22.02.2017. godine, te Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-387-3/17 od 22.05.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje
PONOVLJENI KONKURS

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.


0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija projekta dr disertacije - Hata Milišić
23.05.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo
OBAVJEŠTENJE
U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Hate Milišić, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Dr Zoran Milašinović, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, predsjednik,
2. Dr Roko Andričević, redovni profesor Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, član i mentor,
3. Dr Emina Hadžić, vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, član.
STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - naučna oblast "Geodezija i geoinformatika"
12.05.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje

1.)   Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1356-1/17 od 28.03.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3167/17 od 26.04.2017.godine

K O N K U R S

Za izbor  i napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika" - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diploma o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidati su obavezni navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje. Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
2.)   Građevinski fakultet u Sarajevu objavljuje

K O N K U R S

Za izbor radnika za poslove – Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja (u sezoni grijanja) i portirsko čuvarski poslove van sezone grijanja – 1 izvršilac, puno radno vrijeme.
Uvjeti za izbor:
Pored općih zakonskih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uvjete: SSS-tehničkog usmjerenja i položen stručni ispit za rukovaoca kotlovskog postrojenja centralnog grijanja).
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za poslove Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja i portirsko čuvarske poslove”.

Konkursi ostaje otvoreni 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije
10.05.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
Ul. Patriotske lige 30
71000 SARAJEVO


O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ za četvrtak 18. 05. 2017. godine u 11 sati u sali br. 8 Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2361/17 od 29.03.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zoran Milašinović, predsjednik
2.    Prof. dr Roko Andričević, član
3.    Prof. dr Emina Hadžić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDan planete Zemlje -"Marš za nauku"
20.04.2017
Drage kolegice i kolege, dragi studenti,
pozivam vas da dođete u subotu 22. aprila 2017. godine u 12 sati pred Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu i pridružite se svjetskoj manifestaciji "Marš za nauku", i tako se pridružite obilježavanju "Dana planete Zemlje".
Cilj obiležavanja "Dana planete Zemlje" je podizanje svijesti šire društvene zajednice o odgovornosti svakog pojedinca prema planeti na kojoj živimo.
"Dan planete Zemlje" ustanovljen je u SAD davne 1970. godine, a obilježava se širom svijeta od 1992. godine, kad su Ujedinjene Nacije usvojile dugoročni "Program za promociju održivog razvoja".
Ovom aktivnošću apelujemo za zaštitu ekosistema i urbanih sredina ugroženih razvojem industrije i neodrgovornim upravljanjem resursima koje ugrožavaju zdravlje ljudi te prouzrokuje globalno zagrijavanje i klimatske promjene.
Univerzitet u Sarajevu se na ovaj način pridružuje svjetskoj manifestaciji koja ove godine posebno skreće pažnju i na ugrožen status akademske zajednice.

prof. dr. Medžida Mulić
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezenatacija stipendija - DAAD program
17.04.2017
Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete prezentaciji stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), koja će se održati u prostorijama Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28, ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u četvrtak, 20. aprila 2017. godine, s početkom u 14:00 sati.

Na ovoj prezentaciji biti će predstavljeni stipendijski programi DAAD-a za studente i naučno-nastavno osoblje za akademsku 2017/2018.
godinu. Također sve potrebne informacije koji se tiču stipendija DAAD-a možete pronaći na stranici www.funding-guide.de
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStudiranje u Francuskoj
11.04.2017
Dana 18.4.2017. godine sa početkom u 13:15h u sali 8 Građevinskog fakulteta, bit će održana prezentacija o mogućnostima studiranja u Francuskoj. Prezentaciju organizuje Campus France i Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini. Pozivaju se studenti Građevinskog fakulteta da prisustvuju prezentaciji i informišu se o visokoškolskom sistemu u Francuskoj, vrstama stipendija i načinima apliciranja.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUSA - Sajam stipendija
28.03.2017
Informacije o Sajmu stipendija za USA možete preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrihvaćene liste tema završnih radova - II ciklus studija
21.03.2017
Usvajaju se Liste tema završnih radova II ciklusa studija studijskog programa građevinarstva i studijskog programa geodezije sa mentorima, imenima studenata.  Više detalja na slijedećem linku: Liste tema.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxAprilski ispitni rokovi - stari sistem studiranja
21.03.2017
Aprilski ispitni rokovi za stari sistem studiranja se mogu preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
06.03.2017
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1441/17 od 22.02.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ – dva izvršioca sa punim radnim vremenom
2.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
3.   docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Matematika“- jedan izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1. diplomirani inžinjer građevinarstva ili magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova hidrotehničkog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada  u podoblastima: Komunalna i procesna hidrotehnika i Inženjerstvo okoliša. 
Pod 2.  diplomirani inženjer geodezije ili magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija.
Pod 3. diplomirani matematičar ili magistar matematike sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor „.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za izbor sekretara Građevinskog fakulteta
17.02.2017
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje konkurs za izbor sekretara Fakulteta.  Detalje konkursa možete preuzeti na sljedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - Ljetni semestar
16.02.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI, NASTAVNICI I SARADNICI DA
NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2016/2017.GODINI ZA LJETNI
SEMESTAR POČINJE 20.02.2017.GODINE.

Sarajevo, 16.02.2017. D E K A N

Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - Džanina Omičević
14.02.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Džanina Omičević, dipl.inž.geod. javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Homogenizacija težina geodetskih mjerenja“.

Odbrana doktorske disertacije održat će se u četvrtak 16.03.2017.godine, sa početkom u 12 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30 u Sali br. 8 /prizemlje/.
Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijedlozi tema master radova
13.02.2017
Prijedlozi tema master radova za smjer Konstrukcije se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Konstrukcije.

Prijedlozi tema master radova za smjer Saobraćajnice se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Saobraćajnice.

Prijedlozi tema master radova za smjer Geodezija se mogu preuzeti na sljedećem linku: Teme - smjer Geodezija .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije za Njemački jezik
27.01.2017
Scholarships for German language courses in Bavaria 2017
 
Dear Sir or Madam,
 
I am pleased to inform you about our new scholarship offers of the Free State of Bavaria for
German language courses in 2017. The scholarships include tuition fees, accommodation and meals.
 
Students and young academics of all disciplines with a basic knowledge of German (at least A2-level) from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia and Ukraine can apply for BAYHOST summer course scholarships. At the time of application students need to have completed the first year of study (this applies only to the first degree, usually a Bachelor’s degree).

For further information regarding the summer courses and the application procedure, please see here:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html
 
Applicants should send all documents via mail to BAYHOST by March 20th, 2017 at the latest (date of receipt!).
 
I would like to ask you to pass this information to students/other parties interested and/or announce the call for application at your website. Should you have further questions or comments, you are welcome to contact me.
 
Kind regards,
Katrin Döppe
 
 
---------------------------
Katrin Döppe
Stipendienprogramme
Arbeitszeiten: Mo-Do vormittags
 
BAYHOST
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Universitätsstraße 31 | D-93053 Regensburg
T ++49 (0)941-943-5049 | F ++49 (0)941-943-5051
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić