• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxUpis/obnova I i II ciklus studija
11.09.2018
Informacije o upisu i obnovi I, odnosno II, ciklusa studiranja se mogu preuzeti na slijedećim linkovima:
- I ciklus informacije
- II ciklus informacije.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera semestra i upis
11.09.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
O B A V J E Š T E NJ E


OVJERA LJETNOG SEMESTRA I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR OBAVLJAT ĆE SE U PERIODU

OD PONEDELJKA 10.09.2018.

DO PETKA 28.09.2018.GODINE

U TERMINU OD 11:00h DO 14:00h.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za doktorski studij
05.09.2018
Na osnovu člana 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), članova 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-665-2/18 od 15.05.2018. godine, Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-626/18 od 29.05.2018. godine i Prethodne saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata u prvu studijsku godinu na III ciklusu studija (doktorski studij) u akademskoj 2018./2019. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11/05-3818430-6/18 od 19.06.2018. godine
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S
Za upis studenata u III (treći) ciklus studija – DOKTORSKI STUDIJ – u studijskoj 2018./2019. godini
I
Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija - doktorski studij iz oblasti/polja :
1. Građevinarstva – 20 kandidata
2. Geodezije i geoinformatike – 10 kandidata

Studij se organizuje kao vanredni studij u trajanju od tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS
bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor tehničkih
nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike.

II
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu doktorskog.studija imaju:
- kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra (sa ukupno 300 ECTS bodova) ili ekvivalenta iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije ili drugih tehničkih i biotehničkih nauka;
- kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno geodezije po pred Bolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Građevinskom fakultetu u Sarajevu to zvanje im je izjednačeno sa zvanjem magistar građevinarstva, odnosno geodezije;
- kandidati sa znanjem stranog jezika u stepenu koji im omogućava da koriste stranu literaturu;

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta iz oblasti drugih tehničkih ili biotehničkih nauka, obavezni su da polože određene razlikovne ispite iz studijskog programa građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike, koje utvrdi Vijeće doktorskog studija Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Razlikovne ispite doktorant upisuje nakon upisa na studij. Doktoranti su dužni položiti razlikovne ispite do upisa u III semestar. Razlikovni ispiti ne ulaze u fond sati doktorskog studija.
- Pravo upisa direktno na drugu godinu studija imaju kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije
 vođenja Bolonjskog sistema studiranja, kojima se u skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo priznaje 60 ECTS, odnosno prva godina studija.

Kandidati koji su strani državljani prijavljuju se na Konkurs pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodno akademsko priznavanje diplome ranije završenog ciklusa/stepena obrazovanja.

Visina školarine iznosi 7.000,00 KM, po studijskoj godini.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti:
- Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija).
- Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
- Izvod iz matične knjige rodjenih
- Uplatnicu u iznosu od 100,00 KM na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000002610087. u svrhu obrade podataka.

III
Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj štampi i na web stranici Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPonovljeni Konkurs
03.09.2018
Univerzitet u Sarajevu je donio odluku o objavi Konkursa za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu.  Više detalja na web stranici Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i na slijedećem linku: ponovljeni konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisnim rokovima I i II ciklus
22.07.2018
Na slijedećim linkovima možete preuzeti informacije o upisnim rokovima na I i II ciklus:
- 2. upisni rok na I ciklus akademske 2018/2019 g..
- 1. upisni rok na II ciklus (master studij) akademske 2018/2019 g..
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisu na 1. godinu I ciklusa studiranja
18.07.2018
Informacije vezane za upis na 1. godinu I ciklusa studiranja se mogu preuzeti na slijedećem linku: Informacije o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - objavljene liste prijavljenih kandidata
09.07.2018
O B A V I J E S T

Konačne liste prijavljenih kandidata za studijski program građevinarstva i studijski program geodezije i geoinformatike na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu objavljene su na oglasnoj ploči Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs
30.06.2018
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-736-1/18 od 30.05.2018. godine, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-799-1/18 od 13.06.2018. godine, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-797-1/18 od 13.06.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-648/18 od 27.06.2018. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

1.) Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, konstruktorskog usmjerenja  i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

2.) Za izbor u naučnoistraživačko zvanje:
- viši stručni saradnik za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnoistraživačko zvanje utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživčkoj djelatnosti (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/16.), kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
naučni stepen magistra nauka ili magistra struke iz oblasti matematike ili informatike, poznavanje računarskih programa i tehnika

3.) Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- viši asistent za naučnu oblast „Saobraćajnice“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
magistar građevinarstva – diplomirani inžinjer građevinarstva, odsjek saobraćajnice,  sa minimalno 300 ECTS bodova i proveden izborni period u zvanju asistenta;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno,  odnosno naučnoistraživačko zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje (pod 1. i pod 3.), odnosno naučnoistraživačko zvanje (pod 2.) za izborni period utvrđen odgovarajućim zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavna zvanja/ naučnoistraživačko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInformacija o upisu na I ciklus
14.06.2018
OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA NA KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U
AKADEMSKOJ 2018/2019.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 14. 06. 2018. do 02. 07. 2018.  godine isključivo u periodu od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.

Kandidat je dužan predati orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata :
- Zahtjev za upis u kome je  naznačen studij na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti na ovom linku: Word ili PDF);
- Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četvorogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti i potvrda da je postupak ekvivalencije u toku);
- Diplomu o završenoj srednjoj školi;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Predmeti od značaja za studij koji će se bodovati su :
- Matematika
- Fizika
- Maternji jezik

NAPOMENA: U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a parvo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije  u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs (UNSA) za upis studenata
08.06.2018
Univerzitet u Sarajevu je objavio Konkurs za upis studenata u akademskoj 2018/2019. godini koji omogućava upis 6.909 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4.219 studenata na drugi ciklus studija, te 150 kandidata na stručni studij – na više od 500 studijskih programa.

Više detalja na www.unsa.ba.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - v.ass. Matematika
06.06.2018
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-618-1/18 od 15.05.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-612 od 29.05.2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja viši asistent za naučnu oblast „Matematika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- magistar matematike sa minimalno 300 ECTS bodova i proveden izborni period u zvanju asistenta;

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
 
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - Anis Balić
30.05.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B J A V L J U J E

Anis Balić, MA dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Proračun konsolidacije tla sa koeficijentom vodopropusnosti zavisnim od načina
deformisanja"

dana 01.06.2018. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica  Patriotske lige 30, sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije (DAAD)
28.05.2018
Poštovani,

ovim putem Vam skrećemo pažnju na prezentaciju stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), koja će se održati u prostorijama Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28, ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u utorak, 29. maja 2018. godine, s početkom u 14:00 sati.

Na ovoj prezentaciji biti će predstavljeni stipendijski programi DAAD-a za studente i naučno-nastavno osoblje za akademsku 2018/2019. godinu. Također sve potrebne informacije koji se tiču stipendija DAAD-a možete pronaći na stranici www.funding-guide.de.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdluka o ukidanju prijemnog ispita
25.05.2018
Odluku o ukidanju prijemnog ispita možete preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xx45. Građevinijada - 1. mjesto
23.05.2018
Studenti Građevinskog fakulteta postigli historijski uspjeh na ovogodišnjoj Građevinijadi!
Studenti Građevinskog fakulteta u Sarajevu osvojili su prvo mjesto na 45. Građevinijadi, prvi put u historiji održavanja ove manifestacije.  Naime, ovaj uspjeh je značajan iz razloga što je ovo prvi put da jedan fakultet sa Univerziteta u Sarajevu, ali i iz BiH općenito osvoji prvo mjesto na manifestacijama sličnog karaktera, koje su popularno nazvane „jadama“ i koje okupljaju studente istih ili srodnih zvanja.
Građevinijada je manifestacija koja jednom godišnje okuplja studente Građevinskih fakulteta iz zemalja bivše Jugoslavije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija i Makedonija, a povremeno učešće uzme i nekoliko fakulteta iz drugih zemalja kao što su: Rumunija, Bugarska, Njemačka.
Na samoj manifestaciji učešće svake godine uzme 1000-1500 studenata.    Ovogodišnji organizator Građevinijade bila je Asocijacija studenata Građevinskog fakulteta u Beogradu, a ista je održana na Crnom moru u Sunčevom Bregu, Bugarska. Ova manifestacija baštini višedecenijku tradiciju, a ove godine je po redu bila 45. Građevinijada.
Prošlogodišnji organizator ove manifestacije koja je održana u Budvi, bila je upravoAsocijacija studenata Građevinskog fakulteta u Sarajevu(SAGF) bila organizator, gdje su studenti ovog fakulteta pored svog talenta u znanju i sportu, pokazali i odlične organizacijske sposobnosti.
Na ovogodišnjoj Građevinijadi 2018 GFSA je osvojio čak 16 medalja (od ukupno 21) čime je postavio rekord na ovom takmičenju. 9 je bilo prvih mjesta, 4 druga i 3 treća mjesta. U kvizu znanja smo osvojili medalje iz svih 11 predmeta od čega je čak 8 bilo zlatnih. U sportskom dijelu takmičenja osvojili su 5 medalja (od ukupno 10), od čeka je jedno 1. mjesto, 2. druga mjesta te dva 3. mjesta.
„Ipak, uz ozbiljan rad naših studenata i kvalitetan nastavni kadar, pokazali smo da se u Sarajevu kvalitetno izučava građevinarstvo i geodezija, te  da su naši sportisti konkurentni sa najboljim sportistima iz regiona. Naši studenti su na putu do ovog rezultata imali iza leđa podršku Asocijacije studenata Građevinskog fakulteta (SAGF), koja u posljednje 3 godine ozbiljnije pristupa ovoj manifestaciji te se trudi da obezbijedi sale i terene kako bi se naši sportisti mogli kvalitetno pripremati za ovo takmičenje, sportsku opremu te odabere najkvalitetnije sportiste.
Važno je napomenuti da studenti Građevinskog fakultet u Sarajevu ne bi učestvovali na ovom događaju, da nema vrijednih sponzora i donatora. Naime, sponzori i donatori prepoznaju važnost ovakvog projekta i pokazuju spremnost za poticanje mladih u njihovim projektima, te daju svojevrsnu podršku Visokom obrazovanju, ali i daju svoj doprinos promivisanju u prvom redu Univerziteta u Sarajevu, a zatim i države općenito. Dakle, sve ovo ne bi bilo moguće bez finansijske podrške u prvom redu uprave našeg fakulteta na čelu s dekanom  prof.dr. Mustafom Hrasnicom, a zatim sponzora koji su prepoznali značaj ove manifestacije i podržali nas. Generalni sponzor ovo godine nam je Kanton Sarajevo, ali isto tako bez brojnih drugih sponzora i donatora ne bismo uspjeli da ostvarimo zacrtani cilj.


0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzmjena i dopuna Konkursa za izbor 150 asistenata
17.05.2018
Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U    i    D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:
6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. 

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:
f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika (UNSA)
12.05.2018
U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-512/18 od 11. 05. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
raspisuje

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Ostale detalje možete pročitati na web stranici Univerziteta u Sarajevu i klikom na slijedeći link: detalji Konkursa.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović