• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxKonkurs - van. profesor (Geodezija i geoinformatika)
09.07.2020
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-790-1/20 od 10.06.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-78/20 od 24.06.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
-   proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
     -     diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova, naučni
           stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
-   prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
-   biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
-   izvod iz matične knjige rođenih;
-   uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
-   Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
-   bibliografiju – priložiti radove, udžbenike, knjige, mnografije i dr.;
-   dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
-   dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
-   i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrigovori na preliminarnu rang listu
07.07.2020
Kandidati imaju pravo na pisani prigovor Građevinskom fakultetu u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne liste. (do 10.07.2020.).

Potpisan i skeniran prigovor poslati na email adresu: gfsa@gf.unsa.ba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarne liste upisa kandidata 2020/2021
07.07.2020
PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKE 2020/2021. GODINE (I UPISNI ROK) SE MOGU PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Preliminarne liste.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxLjekarska uvjerenja - upis u prvu godinu studija
01.07.2020
Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih  uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

Naravno, ukoliko žele, kandidati mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata studentskim službama do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).

Termini se mogu pogledati na slijedećem linku: Termini.

Služba za nastavu i studentska pitanja / Academic and Student Affairs Office
Univerzitet u Sarajevu  / University of Sarajevo
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInkluzivno obrazovanje - UPS!
18.06.2020
Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) objavljuje
POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

Ured za podršku studentima (UPS!) obavještava akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu da su otvorene prijave za Program obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja koji se realizira u okviru projekta Visoko obrazovanje - obrazovanje za sve (VOzaSVE/HE4ALL), koji  finansiran UNICEF.
Program obuke se sastoji od tri modula na koje se akademsko osoblje može prijaviti. Prijava može biti podnijeta za svaki modul pojedinačno, na način da osoba učestvuje u jednom modulu ili u cjelokupnom Programu obuke, tj. u tri modula. Dnevni red će biti dostavljen nakon okončanja roka za prijavu učešća po pojedinačnom modulu.

Prvi modul Uvod u inkluzivno obrazovanje
Realizacija prvog modula Uvod u inkluzivno obrazovanje planirana je za ponedjeljak, 29.06.2020. i utorak, 30.06.2020. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Prijava za učešće u aktivnostima planiranim Prvim modulom može biti napravljena putem e-obrasca na slijedećem linku: https://forms.gle/rh4381JgZ5bgZYYE7  najkasnije 25.06.2020. do 12:00, odnosno do popunjavanja slobodnih mjesta.
Drugi modul Kroz zajednički rad do inkluzivne prakse
Realizacija drugog modula Kroz zajednički rad do inkluzivne prakse planirana je za srijedu, 01.07.2020. i četvrtak, 02.07.2020. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Prijavu za učešće u aktivnostima planiranim Drugim modulom može biti napravljena putem  e-obrasca na slijedećem linku: https://forms.gle/m1tkbUqbsGnZcCUw7 najkasnije 29.06.2020. do 12:00, odnosno do popunjavanja slobodnih mjesta.

Treći modul Okruženje koje potiče individualizirano učenje
Realizacija trećeg modula Okruženje koje potiče individualizirano učenje planirana je za ponedjeljak, 06.07.2020. i utorak, 07.07.2020. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Prijavu za učešće u aktivnostima planiranim Trećim modulom može biti napravljena putem e-obrasca na slijedećem linku: https://forms.gle/CkM4wbuBVMsNb7MSA najkasnije 02.07.2020. do 12:00, odnosno do popunjavanja slobodnih mjesta.

Unaprijed hvala za vašu zainteresiranost i spremnost da učestvujete u Programu obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja.
   


                     
0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus + SWARM projekat
18.06.2020
Na slijedećem linku možete preuzeti majski pregled aktivnosti na Eramus + SWARM projektu: Aktivnosti.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxProcedura polaganja ispita za Ljetni semestar
18.06.2020
INSTRUKCIJE ZA PROCEDURU POLAGANJA ISPITA U ISPITNIM ROKOVIMA LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2019/2020. GODINE
Poštovane kolegice i kolege studenti,
S obzirom da u ponedjeljak, 22.06.2020. godine počinju ispitni rokovi u akademskoj 2019/2020. godini i da će se ispit održavati u skladu sa epidemiološkim mjerama, proslijeđujem vam instrukcije vezane za obaveznu proceduru prilikom polaganja ispita.
1. Studenti su dužni da najkasnije 20 minuta pred početak ispita dođu ispred zgrade fakulteta ili instituta, u zavisnosti gdje se ispit održava, poštujući mjere o socijalnoj distanci.
2. Studenti moraju imati zaštitne maske kako bi pristupili polaganju ispita, koja cijelo vrijeme mora prekrivati dio lica (nos i usta).
3. Studentima koji ne budu koristili zaštitnu masku na propisan način, služba za sigurnost neće dozvoliti ulaz u zgradu fakulteta, a samim tim i polaganje ispita bez obzira na prijavu ispita.
4. Prilikom ulaska na fakultet ili institut vršiti će se dezinfekcija ruku svakom studentu.
5. Ovlaštena osoba fakulteta će upućivati studente prema salama određenim za polaganje ispita, uz obavezu poštivanja mjera o socijalnoj distanci.
6. Nakon završetka polaganja ispita, student obavezno napušta zgradu, zabranjeno je zadržavanje u prostorijama fakulteta i instituta.

Pored gore navedenih instrukcija za polaganje ispita, podsjećam da se ispiti moraju prijaviti u sistem ISSS-a.

Obzirom da je kod većine studenata index ostao na fakultetu u studentskoj službi, oni koji isti ne posjeduju dužni su ponijeti sa sobom ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument (ne iskaznicu za prevoz).

Napominjem da je prilikom polaganja ispita zabranjeno korištenje mobitela ili bilo kojih drugih sredstava.

Svako nepoštivanje mjera će biti strogo sankcionisano od strane disciplinske komisije fakulteta.

Prodekan za nastavno naučni rad
Prof.dr. Mirza Pozder
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
15.06.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog / master rada kandidata/kinje Adnane Hodžić

Dana 22.06.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Instituta za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Adnane Hodžić pod nazivom:

Energetska učinkovitost – koncept i metodologija

pred komisijom:
- Prof.dr. Azra Kurtović, dipl.inž.građ, mentor
- Prof.dr. Naida Ademović, dipl.inž.građ, Predsjednik Komisije
- Prof.dr. Amira Salihbegović, dipl.inž.arh. mentor

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija - projekat dr disertacije
12.06.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU
Ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE
o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
petak, 26.06.2020. godine u 11.00 sati
u sali br.8  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu kandidata, komisije i zapisničara uz obavezu prisutnih osoba za poštivanje epidemioloških mjera.

Kandidat: mr. sc. Krešimir Šaravanja, dipl. inž. građ.

Naziv doktorske disertacije: „Slatkovodni vapnenci neogene starosti s posebnim osvrtom na arhitektonsko-
                                              -građevinsku vrijednost i trajnost kamena miljevina (muljika)“
Komisija:
1.   Dr. sc. Mladen Glibić, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (uža naučna oblast: „Konstrukcije“), predsjednik Komisije
2.   Dr. sc. Azra Kurtović, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu (uža naučna oblast: „Konstrukcije“), mentor i član komisije;
3.   Dr. sc. Đenari Čerimagić, dipl. inž. geol., vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu (uža naučna oblast: “Geotehnika i geološko inžinjerstvo“), mentor i član komisije.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKONKURS - Doktorski studij
10.06.2020
Na osnovu člana 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), članova 21. do 27. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-454/20 od 10.03.2020. godine, Odluke  Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa broj: 01-5-98/20 od 25.03.2020. godine i Prethodne saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata u prvu studijsku godinu na III ciklusu studija (doktorski studij) u akademskoj 2020./2021. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11/05-34-15537-1/20 od 02.06.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje


K O N K U R S
Za upis studenata na III (treći) ciklus studija – DOKTORSKI STUDIJ
– u studijskoj 2020./2021. godini

I
Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu trećeg (III) ciklusa studija - doktorski studij iz oblasti/polja :
1. Građevinarstva – 10 kandidata
2. Geodezije i geoinformatike – 10 kandidata

Studij se organizuje kao vanredni studij u trajanju od tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike.

II
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu doktorskog.studija imaju:
- kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra (sa ukupno 300 ECTS bodova) ili ekvivalenta iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije ili drugih tehničkih i biotehničkih nauka;
- kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno geodezije po pred Bolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu to zvanje im je izjednačeno sa zvanjem magistar građevinarstva, odnosno geodezije;
- kandidati sa znanjem stranog jezika u stepenu koji im omogućava da koriste stranu literature.

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta iz oblasti drugih tehničkih ili biotehničkih nauka, obavezni su da polože određene razlikovne ispite iz studijskog programa građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike, koje utvrdi Vijeće doktorskog studija Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Razlikovne ispite doktorant upisuje nakon upisa na studij. Doktoranti su dužni položiti razlikovne ispite do upisa u III semestar. Razlikovni ispiti ne ulaze u fond sati doktorskog studija.

Pravo upisa direktno na drugu godinu studija imaju kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije uvođenja Bolonjskog sistema studiranja, kojima se u skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo priznaje 60 ECTS, odnosno prva godina studija.

Kandidati koji su strani državljani prijavljuju se na konkurs pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodno akademsko priznavanje diplome ranije završenog ciklusa/stepena obrazovanja.
Visina školarine iznosi 7.000,00 KM, po studijskoj godini.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti:
- Biografiju;
- Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija).
- Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
- Izvod iz matične knjige rodjenih
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Uplatnicu u iznosu od 100,00 KM na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Svrha doznake: Plaćanje naknade za obradu podataka
Primalac: DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO
Račun primaoca: 1411965320008475 kod BBI bank Sarajevo
Vrsta prihoda: 722631
Općina: 077
Budžetska organizacija: 2104015
Poziv na broj: 0000000030

III
Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj štampi i na web stranici Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

IV
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ul.Patriotske lige br.30, 71000 Sarajevo,
sa naznakom  “Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij”


0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni rokovi za apsolvente
09.06.2020
Na slijedećem linku možete preuzeti ispitne rokove za apsolvente: Ispitni rokovi za apsolvente.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInformacija za studente
09.06.2020
Poštovani,

u prilogu saglasnost Ministarstva, Odluka Vlade KS i usvojeni Plan upisa u studijskoj 2020./2021. godini:
- Saglasnost Ministarstva
- Odluka Vlade KS
- Plan upisa u studijskoj 2020./2021.

S poštovanjem,

Adisa Hota

Stručni savjetnik za visoko obrazovanje
Sektor za visoko obrazovanje i nauku
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni rokovi za Ljetni semestar
05.06.2020
Poštovane kolegice i kolege studenti,

Objavljeni su rokovi za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.
U saradnji sa Prodekanom studentom sačinili smo i spisak studenata koji imaju pravo da polažu ispite u tzv. apsolventskim rokovima. Obzirom da to nisu svi predmeti i da je na pojedinim predmetima jako mali broj kandidata , ispitne rokove ćemo dogovoriti sa nastavnicima a biti ćete obavješteni početkom sedmice o istima. Studenti imaju pravo polagati ispite u sva tri termina.

Studenti koji su studirali po predbolonjskom sistemu studiranja (možda ima par kandidata) će se javiti prodekanu za nastavo - naučni rad te će se istima, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

Također Vas obavještavamo da će se realizacija ispita odvijati u skladu sa preporukama i punim uvažavanjem epidemioloških mjera a detaljne instukcije će biti objavljene narednih dana.Van. prof. dr. sc. Mirza Pozder, dipl.ing.građ.
Prodekan
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - izbori u zvanje
07.05.2020
Na slijedećem linku možete pogledati izvještaje komisije o izboru u zvanje:
- Izbor u zvanje - Haris Kalajdžisalihović
- Izbor u zvanje - Goran Simonović.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - izbor u zvanje
06.05.2020
Na slijedećem linku možete pogledati izvještaj komisije: Izbor u zvanje docent - Hajdo.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxWebinar: Frontiers in Water Resources Management
04.05.2020
U sklopu realizacije Erasmus + SWARM projekta se 05.05.2020. održava online webinar na temu:  Frontiers in Water Resources Management

Informacije o projektu:
Project name:  Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM)
Project number: 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Coordinating institution: University of Niš, Serbia
UNSA Leader : Prof. Dr. Emina Hadžić
www: www.swarm.ni.ac.rs
Duration: 2018 – 2021
0 komentari | Napišite komentar

 
xxGEOBIZ - progres
04.05.2020
U prilogu se nalazi 1. progres projekta GEOBIZ : Progres projekta GEOBIZ.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović