• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
exclamationVAŽNO: Izmjena vremena održavanja ispitnih termina
15.01.2018
Termini polaganja ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku za prvu i treću godinu su u 9.00 sati, za drugu godinu u 13.00 sati. Sve ostale godine ostaju termini koji su navedeni u tabeli.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorskih disertacija (Žanesa Ljevo i Ismar Imamović)
15.12.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
O B J A V L J U J E

1.)   mr.sc. Žanesa Ljevo, dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“, dana 22.12.2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj. 30, sa početkom u 12:00 sati.

2.)   Ismar Imamović, MA, dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: "Konstitutivni zakon veze za analizu graničnih stanja čeličnih okvirnih konstrukcija”, dana 26.12.2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 12:00 sati.

Odbrana doktorskih disertacija je javna.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija doktorske disertacije - Senad Medić
14.12.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE


U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija doktorske disertacije, kandidata Senada Medića, dipl.inž.građ, višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom “Eksperimentalna i numerička analiza zidova od pune opeke izloženih utjecaju potresa” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-450 – 15/16  od 13.12.2017. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1.   Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl. inž. građ., emeritus profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Samir Dolarević, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član komisije
3.   Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ., dekan i redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID
Radna verzije doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije pod naslovom: “Eksperimentalna i numerička analiza zidova od pune opeke izloženih utjecaju potresa”, kandidata Senada Medića, dipl.inž.građ, zaveden pod brojem: 06-3-450 – 15/16  od 13.12.2017. godine,  bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdgađanje odbrane doktorske disertacije
07.12.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B A V I J E S T

Zbog nepredviđenih okolnosti izazvanih višom silom, otkazuje se odbrana doktorske disertaciju pod naslovom:
„Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“
kandidatkinje mr.sc. Žanesa Ljevo, dipl.inž.građ., višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studentice III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Novi termin javne odbrane doktorske disertacije bit će naknadno objavljen.

Dekanata Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana dr disertacije - mr. sc. Žanesa Ljevo
01.12.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
O B J A V L J U J E
mr.sc. Žanesa Ljevo, dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“

dana 07. 12. 2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPozivnice za magistrante i diplomante
28.11.2017
OBAVJEŠTENJE ZA MAGISTRANTE I DIPLOMANTE
POŠTOVANI MAGISTRANTI I DIPLOMANTI, POZIVNICE ZA SVEČANU PROMOCIJU I DODJELU DIPLOMA MOŽETE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA OD DANA 27.11.2017 DO 01.12.2017. GODINE U PERIODU OD 11:00 DO 13:00.

STUDENTSKA SLUŽBA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije dr disertacije
27.11.2017
OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Senada Medića, MA,  dipl.ing.građ. pod naslovom: “Eksperimentalna i numerička analiza zidova od pune opeke izloženih utjecaju potresa”, za ponedjeljak  04.12.2017. godine u 12.30 sati u sali br. 8  Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Senada Medića, MA,  dipl.ing.građ. pod radnim naslovom: “Eksperimentalna i numerička analiza zidova od pune opeke izloženih utjecaju potresa”, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7247/17 od 25.10.2017. godine, u sastavu:

1.   Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl. inž. građ., emeritus profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Samir Dolarević, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član komisije
3.   Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ., dekan i redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxSvečana promocija diplomanata i magistara
27.11.2017
Poštovani diplomanti i magistranti,

obraćamo vam se s namjerom da vas obavijestimo o održavanju Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, te da vas informiramo o detaljima u vezi sa protokolom manifestacije.
Svečana promocija i dodjela diploma održat će se u subotu 02. decembra 2017. godine u 11.00 sati u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch” (Zetra).

Potrebno je da dođete do 10,30 sati ispred dvorane, na ulaz predviđen za vaš fakultet/akademiju. Ulazi su A, B, C i F. Detaljniji prikaz rasporeda sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu „Juan Antonio Samaranch” možete pogledati u nastavku. Molimo vas da se istog striktno pridržavate.

Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking neće biti otvoren za javnost. Molimo koristite javni prevoz.
Ulaz u dvoranu je moguć samo uz odgovarajuću ulaznicu koju ćete preuzeti na studentskoj službi vašeg fakulteta. Ulaznica je besplatna i važi isključivo za diplomanta/magistranta.
Manifestacija počinje u 11.00 sati, te molimo sve diplomante/magistrante i goste da budu na svojim mjestima najdalje u 10.45. Iz sigurnosnih i protokolarnih razloga, ulaz u salu neće biti moguć nakon 11.00 sati.

Svi fakulteti/akademije su smješteni u parteru, dok su mjesta za roditelje i goste manifestacije rezervisana na tribinama. Za njih postoje posebne pozivnice koje ćete također moći preuzeti u dogovoru sa predstavnicima svoje studentske službe. Tokom manifestacije je zabranjeno gostima da sa tribina silaze u parter kako bi se neometano mogla izvršiti dodjela diploma.

Molimo vas da pratite protokol programa, te da ustanete u trenutku kada dekan vašeg fakulteta/akademije bude promovirao diplomante i magistrante i tako popratite ovaj svečani trenutak. U toku promocije studenti fakultetā Grupacije medicinskih nauka će polagati Hipokratovu zakletvu.

Poštivanje pravila je preduvjet da se na dostojanstven i organiziran način realizira promocija preko pet hiljada diplomanata i magistranata.
Dodatne informacije i obavještenja možete dobiti na svojim studentskim službama prije održavanja manifestacije ili kod predstavnika studentskih službi prisutnih u Zetri.
 
Dodjela diploma vršit će se u Zetri odmah nakon promocije. Molimo vas da u dvorani ostanete do samog završetka svečanog dijela promocije, te da sačekate na svojim mjestima početak dodjele diploma. Svaki fakultet ima posebno označeno mjesto u dvorani na kojem će se vršiti dodjela diploma. Predstavnici studentskih službi će organizirati dodjelu, te vas molimo da se striktno držite uputa koje vam oni daju. Fakulteti sa većim brojem studenata će dodjelu organizirati tako što će preko ekrana postavljenih u dvorani biti ispisana imena studenata koji trebaju preuzeti svoju diplomu. Budući da je u pitanju veliki broj diplomanata i magistranata, molimo vas za strpljenje i poštivanje protokola kako bismo ubrzali ovu proceduru.

Čestitamo vam na uspješnom završetku studija na Univerzitetu u Sarajevu!

Više detalja na slijedećem linku: Univerzitet u Sarajevu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - upis studenata u III ciklus studija
02.11.2017
Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-942-3/17 od 18.07.2017. godine, Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01- 6073/17 od 27.09.2017. godine i Prethodne saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata u prvu studijsku godinu na III ciklusu studija (doktorski studij) u akademskoj 2017./2018. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11/05-38-30126/17 od 30.10. 2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S
Za upis studenata u III (treći) ciklus studija – DOKTORSKI STUDIJ – u studijskoj 2017./2018. godini

I
Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija - doktorski studij iz oblasti/polja :
1. Građevinarstva
2. Geodezije i geoinformatike

Studij se organizuje kao vanredni studij u trajanju od tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS
bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor tehničkih
nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike.

II
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu doktorskog.studija imaju:
- kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra (sa ukupno 300 ECTS bodova) ili ekvivalenta iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije ili drugih tehničkih i biotehničkih nauka;
- kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno geodezije po pred Bolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Građevinskom fakultetu u Sarajevu to zvanje im je izjednačeno sa zvanjem magistar građevinarstva, odnosno geodezije;
- kandidati sa znanjem stranog jezika u stepenu koji im omogućava da koriste stranu literaturu;

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra ili
ekvivalenta iz oblasti drugih tehničkih ili biotehničkih nauka, obavezni su da polože određene
razlikovne ispite iz studijskog programa građevinarstva, odnosno geodezije, koje utvrdi Vijeće doktorskog studija.

Razlikovne ispite doktorant upisuje nakon upisa na studij. Doktoranti su dužni položiti razlikovne ispite do upisa u III semestar. Razlikovni ispiti ne ulaze u fond sati doktorskog studija.
- Pravo upisa direktno na drugu godinu studija imaju kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije uvođenja Bolonjskog sistema studiranja, kojima se u skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo priznaje 60 ECTS, odnosno prva godina studija.

Kandidati koji su strani državljani prijavljuju se na Konkurs pod istim uvjetima kao i državljani
Bosne i Hercegovine, uz prethodno akademsko priznavanje diplome ranije završenog
ciklusa/stepena obrazovanja.

Visina školarine iznosi 7.000,00 KM, po studijskoj godini.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti:
- Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija).
- Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
- Izvod iz matične knjige rodjenih
- Uplatnicu u iznosu od 100,00 KM na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000002610087. u svrhu obrade podataka.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - za izbor/napredovanje u načnonastavna zvanja
02.11.2017
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-1332-1/17 od 05.10.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7023/17 od 25.10.2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.   docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.   docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
3.   asistent za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, konstruktorskog usmjerenja  i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, hidrotehničkog usmjerenja, sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavni oglas - izbor članova Upravnog odbora UNSA
02.11.2017
Na slijedećem linku možete preuzeti informacije o javnom oglasu: Javni oglas.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus+ projekti
26.10.2017
U susret novom pozivu za Erasmus+ projekte koji treba da se uskoro objavi, dostavljamo vam dopis kolega iz Nacionalnog Erasmus+ ureda o nacionalnim i regionalnim prioritetima za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) - Dopis .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis na 2. ciklus studija
23.10.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI UPISUJU  NAREDNU ILI OBNAVLJAJU GODINU  DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI

UPIS PRIMLJENIH STUDENATA ĆE SE VRŠITI U PERIODU OD 23.10. DO 27.10.2017. U PERIODU OD 11:00 DO 13:00

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine (Redovni 130 KM, Redovno-samofinansirajući 2000 KM obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- INDEX;
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 UPISNI LIST;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
- LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
- 2 SLIKE.
- UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA RAČUN BROJ:  338 320 225 062 11 69
Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo; Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 195,00 KM (130 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA I GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo; Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 195,00 KM.

REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- INDEX;
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 UPISNI LIST;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
- LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
- 2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA RAČUN BROJ:  338 320 225 062 11 69
Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu;
Iznos: 30,00 KM.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 2065,00 KM (2000 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA I GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo; Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 2065,00 KM.

Studenti koji koriste ISSS aplikaciju dužni su izvršiti uplatu za razvoj ISSS-a na Univerzitetu.
Svrha uplate: RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Unevirztet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun:
161 000 000 261 00 87.

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti mogu, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.

Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».

u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj:
338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSajam stipendija
13.10.2017
Služba za međunarodnu saradnju već osmu godinu zaredom organizuje sajam stipendija.
Osmi sajam stipendija će se održati 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Pored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovali smo i info dane naših Erasmus+ partnera. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje zainteresovani mogu više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija. Na ovaj način će studenti i nastavnici dobiti više informacija o mogućnostima za mobilnost jer je riječ o partnerskim univerzitetima na kojima studenti i nastavnici mogu realizirati svoju mobilnost. Prezentacije će biti organizovane prema sljedećem rasporedu, ali će predstavnici tih univerziteta biti dostupni tokom cijelog dana:
 
11:00 - 11:15 Univerzitet u Beiri, Portugal - Erasmus+
11:15 - 11:30 Univerzitet u Jaenu, Španija - Erasmus+
11:30 - 11:45 Univerzitet u Primorskoj, Slovenija - Erasmus+
11:45 - 12:00 Univerzitet u Bolonji, Italija - Erasmus+
12:00 - 12:15 Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika - Erasmus+
12:15 - 12:30 Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Erasmus+
12:30 - 12:45 Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal - Erasmus+
12:45 - 13:00 Politehnički institut Santarem, Portugal - Erasmus+
13:00 - 13:15 Sveučilište u Splitu, Hrvatska - Erasmus+
13:15 - 13:30 Politehnički univerzitet Marche u Ankoni, Italija - Erasmus+
13:30 - 13:45 Univerzitet Paris 8, Francuska - Erasmus+
13:45 - 14:00 Univerzitet u Segedinu - Erasmus+
14:00 - 14:15 Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Hrvatska
14:15 - 14:30 Study in Hungary - Scholarship opportunities
14:30 - 14:45 EducationUSA Introduction Presentation
14:45 - 15:00 Ambasada SAD-a u BiH
15:00 - 15:15 Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal - Erasmus+
 
Ukupna lista izlagača izgleda ovako:
1.            Ambasada Japana u BiH
2.            Campus France BiH / Francuski institut u BiH
3.            Ambasada Indije
4.            Ambasada SAD u BiH
5.            EducationUSA Sarajevo
6.            DAAD Bosna i Hercegovina
7.            AHK BiH - Predstavništvo njemačke privrede u BiH
8.            OeAD / Study in Austria
9.            Study in Hungary / Tempus Public Foundation
10.          Zagrebačka škola ekonomije i managementa
11.          Internacionalni univerzitet u Sarajevu
12.          Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska
13.          Sarajevo School of Science and Technology
14.          Univerzitet Beira Interior, Portugal
15.          Univerzitet u Jaenu, Španija
16.          Univerzitet u Primorskoj, Slovenija
17.          Univerzitet u Bolonji, Italija
18.          Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika
19.          Univerzitet u Mariboru, Slovenija
20.          Univerzitet Nova Lisboa, Portugal
21.          Politehnički institut u Santaremu, Portugal
22.          Sveučilište u Splitu, Hrvatska
23.          Politehnički univerzitet “delle Marche” u Ankoni, Italija
24.          Univerzitet Pariz 8, Francuska
25.          Univerzitet u Segedinu, Mađarska
26.          Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu
27.          Humanost u akciji
28.          IAESTE LC Sarajevo
29.          ProCredit Bank dd
30.          Travel Centar Doo Sarajevo
31.          Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)
32.          AIESEC u Bosni i Hercegovini
33.          Stipendije.ba
34.          Erasmus Student Network
35.          Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+
 
Više informacija je dato na www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs(i)
09.10.2017
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-940-1/17 od 18.07.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5977/17 od 27.09.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
- docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
- asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija projekta dr disertacije -Ismar Imamović
09.10.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ismara Imamovića, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod nazivom: "Konstitutivni zakon veze za analizu graničnih stanja čeličnih okvirnih konstrukcija” i Izvještaj o ocjeni radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
Prof. Dr. Mustafa HRASNICA, dipl. inž. građ,  redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, (obast: „Konstrukcije“), predsjednik komisije
Prof.Dr. Adnan IBRAHIMBEGOVIĆ, dipl.inž.građ., profesor Univerziteta tehnologije u Compeigne (UTC), Francuska , (Professeur des Universités, Université de Technologié de Compiègne (UTC), rue Roger Coutolenc, 60200 Compiègne, France), mentor i član komisije 
Prof. Dr. Esad MEŠIĆ, dipl. inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“), mentor i član komisije
Abdellatif OUASHINE, profesor Univerziteta tehnologije u Compeigne (UTC), Francuska (Professeur des Universités, Université de Technologié de Compiègne (UTC), rue Roger Coutolenc, 60200 Compiègne, France), član komisije 
Ivica KOZAR, profesor Univerziteta u Rijeci, Hrvatska (Professeur des Universités, Université de Rijeka, rue Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatie), član komisije
Brank BOSTJAN, profesor Univerziteta u Ljubljani, Slovenija (Professeur des Universités, Université de Ljubljana,  rue Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana, Slovénie, član komisije)

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxŽanesa Ljevo - doktorska disertacija
28.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Žanese Ljevo, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), predsjednik
2. Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), mentor
3. Dr. sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( područje: tehničke nauke, polje: građevinarstvo, grana: saobraćajnice), član

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić