• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxPrezentacija - radna verzija dr disertacije
23.02.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE

o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
u srijedu, 24.02.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati

u sali Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu kandidata, komisije i zapisničara uz obavezu prisutnih osoba za poštivanje epidemioloških mjera.
Kandidat: Alma Džubur, dipl.inž.građ.
Naziv doktorske disertacije: “Primjena dinamičkih simulacija na postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda sa aktivnim muljem”. 
Komisija za ocjenu radne verzije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-1-110/21 od 27.01.2021. godine u sastavu:
1. Prof. dr. Zoran Milašinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - predsjednik komisije;
2. Prof. dr. Amra Serdarević, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član komisije;
3. Prof. dr. Suvada Šuvalija, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član komisije.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxRaspored casova - ljetni semestar
19.02.2021
Na slijedećem linku se nalazi raspored casova u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine: Raspored.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera semestra - II CIKLUS STUDIJA
19.02.2021
Na slijedećem linku se nalaze instrukcije za ovjeru semestra za studente II. ciklusa studija: Instrukcija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera semestra - I CIKLUS STUDIJA
19.02.2021
Na slijedećem linku se nalaze instrukcije za ovjeru semestra za studente I. ciklusa studija: Instrukcija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera semestra - APSOLVENTI
19.02.2021
Na slijedećem linku se nalaze instrukcije za ovjeru semestra za studente APSOLVENTE: Instrukcija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijava teme zavrsnog rada na II ciklusu studija
19.02.2021
Na slijedećem linku se nalaze instrukcije za prijavu teme zavrsnog rada na II ciklusu studija: Instrukcija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvjestaj Komisija - izbor u zvanje Redovni profesor
17.02.2021
Na slijedećem linku možete preuzeti izvještaj u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast "Geotehnika i geolosko inzenjerstvo": Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxTeme zavrsnih radova
17.02.2021
Na slijedećem linku možete preuzeti spisak tema završnih radova: Spisak.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOBAVJEŠTENJE o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije
17.02.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJEo prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije
U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:
PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
u srijedu, 24.02.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati
u sali Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu kandidata, komisije i zapisničara uz obavezu prisutnih osoba za poštivanje epidemioloških mjera.
Kandidat: Alma Džubur, dipl.inž.građ.
Naziv doktorske disertacije: “Primjena dinamičkih simulacija na postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda sa aktivnim muljem”. 

Komisija za ocjenu radne verzije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-1-110/21 od 27.01.2021. godine u sastavu:
1.   Prof. dr. Zoran Milašinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Amra Serdarević, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – mentor i član komisije;
3.   Prof. dr. Suvada Šuvalija, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – član komisije.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
09.02.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidatkinje  Azre Talić

Dana 11.02.2021. godine u 11:00 sati, zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID -19 održat će se javna online odbrana završnog / master rada kandidatkinje Azre Talić  pod nazivom:

Metar – Konvencija o metru

pred komisijom:
- doc. dr. Esad Vrce, predsjednik komisije ,
- doc. dr. Džanina Omićević, mentor
- vanr. prof. Medžida Mulić, član

Link za prisustvo online javnoj odbrani: Microsoft Teams meeting.


ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - radna verzija doktorske disertacije
27.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ammara Šarića, dipl.ing.građ., pod nazivom: “Funkcija vremena putovanja za dvotračne izvangradske ceste” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-615-24/18 od 15.01.2021. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Sanjin Albinović, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: ''Saobraćajnice'') - predsjednik komisije;
2. Prof. dr. Ivan Lovrić, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (oblast: ''Saobraćajnice'')  - mentor i član komisije;
3. Doc. dr. Suada Džebo, dipl.ing.građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: ''Saobraćajnice'') - član komisije.

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 28.01.2021. do 01.03.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
26.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Lamije Avdić

Dana 01.02.2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Lamije Avdić, pod nazivom:

Novi trendovi upravljanja oborinskim vodama urbanih sredina

pred komisijom:
- Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof.dr. Suvada Šuvalija,dipl.ing.građ., mentor i član
- Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., član

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
26.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Amile Pezo
Dana 01.02.2021. godine u 14:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Amile Pezo pod nazivom:

Modeli upravljanja čvrstim otpadom i uspostavljanje informacionog sistema

pred komisijom:
- Prof.dr. Đenari Ćerimagić,dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof.dr. Amra Serdarević, dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za apsolvente
19.01.2021
Obavještavaju se apsolventi II ciklusa i predbolonjskog sistema studiranja da se, zbog eventualnog polaganja ispita u februarskom roku, jave direktno prodekanu a nastavu kako bi se isti mogao organizirati sa odgovornim nastavnicima.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - izbor u zvanje (redovni profesor)
18.01.2021
Na slijedećem linku možete preuzeti izvještaj u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika": Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni rokovi za apsolvente
18.01.2021
Na slijedećem linku se nalaze ispitni rokovi za apsolvente. Prijava se vrši putem prijava na dan ispita. (Ispitni rokovi za apsolvente.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija - radna verzija dr disertacije
05.01.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije
U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

u utorak, 12.01.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati
Kandidat: Ammar Šarić, dipl.ing.građ.
Naziv doktorske disertacije: “Funkcija vremena putovanja za dvotračne izvangradske ceste”. 
Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera, prezentacija radne verzije navedene doktorske disertacije će biti održana putem on line platforme.
Komisija za ocjenu radne verzije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-25-89/20 od 26.11.2020. godine u sastavu:
1. Dr. Sanjin Albinović, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - predsjednik komisije;
2. Dr. Ivan Lovrić, dipl.ing.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - mentor i član komisije;
3. Dr. Suada Džebo, dipl.ing.građ., docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član komisije.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović