• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxObavještenje o 2. septembarskom roku
21.09.2017
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE PRIJAVE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK KOJI JE RASPISAN NA ISSS-u ZA 26.09. VRŠITI DO PETKA 22.09. DO 13:00 I NAKON TOGA PRIJAVLJIVANJE NEĆE BITI MOGUĆE

STUDENTI MOGU ISKLJUČIVO PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT!

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije projekta dr disertacije
04.09.2017
PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DR DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ za petak         15.09.2017. godine u 11 sati u sali br. 8  Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5045/17 od 19.07.2017. godine, u sastavu:

1.   Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, predsjednik
2.   Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, mentor
3.   Dr.sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija
04.09.2017
OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI SE MOŽE PREUZETI SA SLIJEDEĆEG LINKA: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijemni ispit (odgođen za 19.9.2017)
17.08.2017
Prijemni ispit iz predmeta „Matematika“  koji se trebao održati u utorak 05.09.2017. god. pomjera se za utorak 19.09.2017.god. sa početkom u 12:00 sati.

Napomena :
Na polaganje prijemnog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu. Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

Ostale informacije o prijemnom ispitu na Građevinski fakultet možete preuzeti na slijedećem linku: Prijemni ispit.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o upisu na I godinu (2 rok)
17.08.2017
Informacije o upisu na I godinu 1. ciklusa studija (2 rok) možete preuzeti na slijedećem linku: Upis - 2 rok.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - v.ass. Hata Milišić
20.07.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V L J U J E
mr.sc. Hata Milišić, dipl.inž.građ., viši asistent Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Građevinskog fakulteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ dana 24. 07. 2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.
0 komentari | Napišite komentar

 
xx Upis u 1. godinu prvog ciklusa studija
20.07.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E NJ E

ZA UPIS U I GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
AKADEMSKE 2017/2018. GODINU  

Upis studenata koji su primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od 21.08.2017. do petka 31.08.2017. godine u terminu od 11:00h do 13:00h.

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine u iznosu 100,00 KM za redovne studente (obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima ne stariju od 6 mjeseci).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
-   INDEX;
-   2 ŠV20-OBRAZCA;
-   1 UPISNI LIST;
-   1 SEMESTRALNI LIST;
-   LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
-   2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNI LIST, ŠV20-OBRAZCE, SEMESTRALNI LIST) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  338 320 225 062 11 69
Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 165 KM (100 KM upis, 60KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:   UPIS NA FAKULTET
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        165,00 KM.

   REDOVNI  STUDENTI su dužni izvršiti uplatu i za korištenje ISSS-aplikacije na
Univerzitetu (Preko koje prijavljuju ispite i naručuju potvrde i uvjerenja za razna statusna pitanja.)
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.


Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti imaju mogučnost, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
   u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 1610000008961744 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
   u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj: 3386902222532015 kod Uni Credit Bank, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.


D E K A N


Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija
17.07.2017
Univerzitet u Sarajevu obavještava zainteresirane studente da će konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini biti objavljen 4. septembra 2017. godine.

Odobrena kvota za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija je 3.784 studenta, a u ponudi je 185 studijskih programa drugog ciklusa studija na 22 fakulteta/akademije/CIS Univerziteta u Sarajevu.

Pravo učešća na konkursu imaju pod jednakim uvjetima državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Više informacija na slijedećem linku: Univerzitet u Sarajevu - Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o polaganju Prijemnog ispita
04.07.2017
Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet u Sarajevu

Prijemni ispit iz predmeta "Matematika" se odgađa 11.07.2017. i održat će se u srijedu 12.07.2017. godine sa početkom u 12 sati.

Napomena:
Na polaganje prijmenog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu.  Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

Dekan
Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijemni ispit na Građevinskom fakultetu
23.06.2017
Informacije o upisu studenata i prijemnom ispitu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu možete preuzeti na slijedećem linku: Prijemni ispit i upis.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis studenata na UNSA
23.06.2017
Informacije o upisu studenata na Univerzitet u Sarajevu možete preuzeti na slijedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija Ljetnih univerzitetskih kurseva u Njemačkoj
09.06.2017
Nakon dvije prezentacije koje su predstavile uopšte stipendijski program DAAD-a, ovaj put ćemo se fokusirati na Ljetne univerzitetske kurseve u Njemačkoj. U biblioteci Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28; ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u četvrtak 15. 06. 2017.
godine održat će se prezentacija sa početkom u 14 sati.

Na ovoj prezentaciji će biti predstavljeni jezički i stručni kursevi, stipendije koje DAAD nudi za ove kurseve, kao i dodatne informacije i upute za samu prijavu.  Za više informacija o prezentaciji, vidite:
https://www.facebook.com/events/1846741182319959/, a o stipendijama
DAAD-a: www.funding-guide.de
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPonovljeni konkurs - naučna oblast "Geodezija i geoinformatika"
07.06.2017
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01 – 1441 /17 od 22.02.2017. godine, te Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-387-3/17 od 22.05.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje
PONOVLJENI KONKURS

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.


0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija projekta dr disertacije - Hata Milišić
23.05.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo
OBAVJEŠTENJE
U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Hate Milišić, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Dr Zoran Milašinović, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, predsjednik,
2. Dr Roko Andričević, redovni profesor Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, član i mentor,
3. Dr Emina Hadžić, vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, član.
STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID
Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - naučna oblast "Geodezija i geoinformatika"
12.05.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje

1.)   Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1356-1/17 od 28.03.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3167/17 od 26.04.2017.godine

K O N K U R S

Za izbor  i napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika" - jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13 i 13/15.) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju.
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diploma o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Kandidati su obavezni navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje. Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
2.)   Građevinski fakultet u Sarajevu objavljuje

K O N K U R S

Za izbor radnika za poslove – Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja (u sezoni grijanja) i portirsko čuvarski poslove van sezone grijanja – 1 izvršilac, puno radno vrijeme.
Uvjeti za izbor:
Pored općih zakonskih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uvjete: SSS-tehničkog usmjerenja i položen stručni ispit za rukovaoca kotlovskog postrojenja centralnog grijanja).
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000
Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za poslove Rukovalac kotlovskog postrojenja centralnog grijanja i portirsko čuvarske poslove”.

Konkursi ostaje otvoreni 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije
10.05.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
Ul. Patriotske lige 30
71000 SARAJEVO


O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ za četvrtak 18. 05. 2017. godine u 11 sati u sali br. 8 Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Hate Milišić, dipl.ing.građ. pod naslovom „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2361/17 od 29.03.2017. godine, u sastavu:
1.    Prof. dr Zoran Milašinović, predsjednik
2.    Prof. dr Roko Andričević, član
3.    Prof. dr Emina Hadžić, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDan planete Zemlje -"Marš za nauku"
20.04.2017
Drage kolegice i kolege, dragi studenti,
pozivam vas da dođete u subotu 22. aprila 2017. godine u 12 sati pred Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu i pridružite se svjetskoj manifestaciji "Marš za nauku", i tako se pridružite obilježavanju "Dana planete Zemlje".
Cilj obiležavanja "Dana planete Zemlje" je podizanje svijesti šire društvene zajednice o odgovornosti svakog pojedinca prema planeti na kojoj živimo.
"Dan planete Zemlje" ustanovljen je u SAD davne 1970. godine, a obilježava se širom svijeta od 1992. godine, kad su Ujedinjene Nacije usvojile dugoročni "Program za promociju održivog razvoja".
Ovom aktivnošću apelujemo za zaštitu ekosistema i urbanih sredina ugroženih razvojem industrije i neodrgovornim upravljanjem resursima koje ugrožavaju zdravlje ljudi te prouzrokuje globalno zagrijavanje i klimatske promjene.
Univerzitet u Sarajevu se na ovaj način pridružuje svjetskoj manifestaciji koja ove godine posebno skreće pažnju i na ugrožen status akademske zajednice.

prof. dr. Medžida Mulić
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić