• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxIzvještaj o izboru - dr sc. Dževad Krdžalić
18.06.2021
Komisija za pripremanje prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ objavljuje izvještaj koji možete preuzeti na slijedećem linku: Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj o izboru - doc. dr sc. Esad Vrce
17.06.2021
Komisija za pripremanje prijedloga za izbor u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ objavljuje izvještaj koji možete preuzeti na slijedećem linku: Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus za mlade poduzetnike
16.06.2021
U Bosni i Hercegovini aktivan program Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji pruža priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od preduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi preduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podršku preduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Tako obe strane imaju koristi od razmjene.
Eda – Agencija za razvoj preduzeća je jedna od kontakt tačaka programa Erasmus za mlade preduzetnike u BiH koja (potencijalnim) mladim preduzetnicima pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta, pronalasku preduzetnika domaćina, definisanju plana posjete, a na raspolaganju je tokom cijelog vremena boravka u inostranstvu. U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 6.600 preduzetnika domaćina i preko 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano oko 9.400 posjeta.

Više informacija možete preuzeti na slijedećem linku: Erasmus za mlade poduzetnike.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis na Univerzitet u Sarajevu 2021/2022
14.06.2021
KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI SE NALAZI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni rokovi za apsolvente
14.06.2021
Na slijedećem linku možete preuzeti ispitne rokove za apsolvente: Ispitni rokovi.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
14.06.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata Pinjić Mirze

Dana 17.06.2021. godine u 12:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata Pinjić Mirze pod nazivom:

Koncept rješenja odvođenja i ispuštanja otpadnih voda Kulen Vakufa

pred komisijom:
- Prof.dr. Zoran Milašinović,dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof.dr. Suvada Šuvalija, dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr. Amra Serdarević,dipl.ing.građ., član

0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavni oglas - zakup poslovnog prostora
05.06.2021
Na slijedećem linku možete preuzeti javni oglas za zakup poslovnog prostora: Javni oglas.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za apsolvente
01.06.2021
Obzirom da apsolventi fakulteta mogu u ljetnom ispitnom terminu polagati i predmete iz zimskog semestra, obavještavaju se apsolventi da u studenstkoj službi najkasnije do 08.06. prijave ispit putem pisane prijave. Nakon toga će se izvršiti organizacija ispita u dogovoru sa nastavnikom i u skladu sa prostornim mogućnostima.

Prodekan za nastavu
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - doktorska disertacija
01.06.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Alme Džubur, dipl. inž. građ. studentice III ciklusa studija – doktorskog studija na Građevinskom fakultetu – Odsjeku za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom:

“Primjena dinamičkih simulacija na postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda sa aktivnim muljem”

održat će se u srijedu 09.06.2021. godine, sa početkom u 12:00 sati u Sali 8 u prizemlju Građevinskog fakulteta, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
27.05.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje Adne Raščić

Dana 03.06.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Adne Raščić pod nazivom:

Analiza kritičnih dionica magistralnih cesta FBiH na uticaj od poplava u slivu rijeke Save i mjere zaštite

pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik komisije,
- Van.prof.dr. Suada Sulejmanović, dipl.inž.građ, mentor,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
22.05.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata Jelić Bojan

Dana 24.05.2021. godine u 13.00 sati, u sali 8 Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata Jelić Bojana pod nazivom:

3D numeričko modeliranje statičkog testa nosivosti aksijalno opterećenih šipova u nekoherentnom tlu

pred komisijom:
- Doc. dr Anis Balić, dipl. inž. građ. - predsjednik
- Doc. dr Senad Medić, dipl. inž. građ. – mentor i član
- Doc. dr Adis Skejić, dipl. inž. građ. - mentor i član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
20.05.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog / master rada kandidata Semira Selimovića

Dana 24.05.2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Semira Selimovića pod nazivom:

Geodetski premjer fasada za potrebe energetske sanacije zgrada

pred komisijom:
- Red. prof. dr. Admir Mulahusić, predsjednik komisije ,
- Vanr. prof.dr. Tuno Nedim, dipl.inž.geod., član
- Doc.dr. Džanina Omićević, dipl.inž.geod., član i mentor

0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavni oglas - zakup poslovnog prostora
08.05.2021
JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ARHITEKTONSKOM I GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU.  Teskt oglasa možete preuzeti na slijedećem linku: Oglas.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavna odbrana dr disertacije
06.05.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Šarić Ammara, dipl. inž. građ. studenta III ciklusa studija – doktorskog studija na Građevinskom fakultetu – Odsjeku za saobraćajnice Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom:
“Funkcija vremena putovanja za dvotračne izvangradske ceste”
održat će se u utorak 18.05.2021. godine, sa početkom u 11:30 sati u Sali 8 u prizemlju Građevinskog fakulteta, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. 

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - odsjek Geodezija i geoinformatika
05.05.2021
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-546-3/21 od 12.04.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-49/21 od 28.04.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje


K O N K U R S

A)   za izbor u isto naučnonastavno zvanje: docent za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
B)   za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje: docent za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama              koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer geodezije i  geoinformatike, odnosno magistar geodezije i geoinformatike sa 300 ECTS bodova,
- naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
* Prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
* Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
* Izvod iz matične knjige rođenih;
* Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
* Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
* Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
* Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
* Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
* Dokaz da su tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka;
* I druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju.
* Za poziciju pod A) kandidati su obavezni dostaviti dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavna zvanja docent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNeradni dani
28.04.2021
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 2. maj 2021. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine subota 1. maj/svibanj, nedjelja 2. maj/svibanj i ponedjeljak 3. maj/svibanj 2021. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj - Konkurs
23.04.2021
U prilogu je Izvještaj sa prijedlogom za izbor dr Suada Sulejmanović: Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić