• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxKonkurs - upis studenata u III ciklus studija
02.11.2017
Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-942-3/17 od 18.07.2017. godine, Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01- 6073/17 od 27.09.2017. godine i Prethodne saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata u prvu studijsku godinu na III ciklusu studija (doktorski studij) u akademskoj 2017./2018. godini Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11/05-38-30126/17 od 30.10. 2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S
Za upis studenata u III (treći) ciklus studija – DOKTORSKI STUDIJ – u studijskoj 2017./2018. godini

I
Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija - doktorski studij iz oblasti/polja :
1. Građevinarstva
2. Geodezije i geoinformatike

Studij se organizuje kao vanredni studij u trajanju od tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS
bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor tehničkih
nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike.

II
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu doktorskog.studija imaju:
- kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra (sa ukupno 300 ECTS bodova) ili ekvivalenta iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije ili drugih tehničkih i biotehničkih nauka;
- kandidati koji su stekli zvanje diplomirani inženjer građevinarstva, odnosno geodezije po pred Bolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Građevinskom fakultetu u Sarajevu to zvanje im je izjednačeno sa zvanjem magistar građevinarstva, odnosno geodezije;
- kandidati sa znanjem stranog jezika u stepenu koji im omogućava da koriste stranu literaturu;

Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra ili
ekvivalenta iz oblasti drugih tehničkih ili biotehničkih nauka, obavezni su da polože određene
razlikovne ispite iz studijskog programa građevinarstva, odnosno geodezije, koje utvrdi Vijeće doktorskog studija.

Razlikovne ispite doktorant upisuje nakon upisa na studij. Doktoranti su dužni položiti razlikovne ispite do upisa u III semestar. Razlikovni ispiti ne ulaze u fond sati doktorskog studija.
- Pravo upisa direktno na drugu godinu studija imaju kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije uvođenja Bolonjskog sistema studiranja, kojima se u skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo priznaje 60 ECTS, odnosno prva godina studija.

Kandidati koji su strani državljani prijavljuju se na Konkurs pod istim uvjetima kao i državljani
Bosne i Hercegovine, uz prethodno akademsko priznavanje diplome ranije završenog
ciklusa/stepena obrazovanja.

Visina školarine iznosi 7.000,00 KM, po studijskoj godini.

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti:
- Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),
- Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija).
- Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
- Izvod iz matične knjige rodjenih
- Uplatnicu u iznosu od 100,00 KM na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000002610087. u svrhu obrade podataka.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - za izbor/napredovanje u načnonastavna zvanja
02.11.2017
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-1332-1/17 od 05.10.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7023/17 od 25.10.2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.   docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.   docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
3.   asistent za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, konstruktorskog usmjerenja  i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, hidrotehničkog usmjerenja, sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavni oglas - izbor članova Upravnog odbora UNSA
02.11.2017
Na slijedećem linku možete preuzeti informacije o javnom oglasu: Javni oglas.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus+ projekti
26.10.2017
U susret novom pozivu za Erasmus+ projekte koji treba da se uskoro objavi, dostavljamo vam dopis kolega iz Nacionalnog Erasmus+ ureda o nacionalnim i regionalnim prioritetima za Erasmus+ projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) - Dopis .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis na 2. ciklus studija
23.10.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI UPISUJU  NAREDNU ILI OBNAVLJAJU GODINU  DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI

UPIS PRIMLJENIH STUDENATA ĆE SE VRŠITI U PERIODU OD 23.10. DO 27.10.2017. U PERIODU OD 11:00 DO 13:00

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine (Redovni 130 KM, Redovno-samofinansirajući 2000 KM obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- INDEX;
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 UPISNI LIST;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
- LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
- 2 SLIKE.
- UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA RAČUN BROJ:  338 320 225 062 11 69
Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo; Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 195,00 KM (130 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA I GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo; Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 195,00 KM.

REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- INDEX;
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 UPISNI LIST;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
- LJEKARSKO UVJERENJE (STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO),
- 2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNE, PRIJAVNE, SEMESTRALNE LISTOVE) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA RAČUN BROJ:  338 320 225 062 11 69
Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu;
Iznos: 30,00 KM.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 2065,00 KM (2000 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA I GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo; Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 2065,00 KM.

Studenti koji koriste ISSS aplikaciju dužni su izvršiti uplatu za razvoj ISSS-a na Univerzitetu.
Svrha uplate: RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Unevirztet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun:
161 000 000 261 00 87.

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti mogu, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.

Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».

u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj:
338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSajam stipendija
13.10.2017
Služba za međunarodnu saradnju već osmu godinu zaredom organizuje sajam stipendija.
Osmi sajam stipendija će se održati 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Pored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovali smo i info dane naših Erasmus+ partnera. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje zainteresovani mogu više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija. Na ovaj način će studenti i nastavnici dobiti više informacija o mogućnostima za mobilnost jer je riječ o partnerskim univerzitetima na kojima studenti i nastavnici mogu realizirati svoju mobilnost. Prezentacije će biti organizovane prema sljedećem rasporedu, ali će predstavnici tih univerziteta biti dostupni tokom cijelog dana:
 
11:00 - 11:15 Univerzitet u Beiri, Portugal - Erasmus+
11:15 - 11:30 Univerzitet u Jaenu, Španija - Erasmus+
11:30 - 11:45 Univerzitet u Primorskoj, Slovenija - Erasmus+
11:45 - 12:00 Univerzitet u Bolonji, Italija - Erasmus+
12:00 - 12:15 Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika - Erasmus+
12:15 - 12:30 Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Erasmus+
12:30 - 12:45 Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal - Erasmus+
12:45 - 13:00 Politehnički institut Santarem, Portugal - Erasmus+
13:00 - 13:15 Sveučilište u Splitu, Hrvatska - Erasmus+
13:15 - 13:30 Politehnički univerzitet Marche u Ankoni, Italija - Erasmus+
13:30 - 13:45 Univerzitet Paris 8, Francuska - Erasmus+
13:45 - 14:00 Univerzitet u Segedinu - Erasmus+
14:00 - 14:15 Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Hrvatska
14:15 - 14:30 Study in Hungary - Scholarship opportunities
14:30 - 14:45 EducationUSA Introduction Presentation
14:45 - 15:00 Ambasada SAD-a u BiH
15:00 - 15:15 Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal - Erasmus+
 
Ukupna lista izlagača izgleda ovako:
1.            Ambasada Japana u BiH
2.            Campus France BiH / Francuski institut u BiH
3.            Ambasada Indije
4.            Ambasada SAD u BiH
5.            EducationUSA Sarajevo
6.            DAAD Bosna i Hercegovina
7.            AHK BiH - Predstavništvo njemačke privrede u BiH
8.            OeAD / Study in Austria
9.            Study in Hungary / Tempus Public Foundation
10.          Zagrebačka škola ekonomije i managementa
11.          Internacionalni univerzitet u Sarajevu
12.          Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska
13.          Sarajevo School of Science and Technology
14.          Univerzitet Beira Interior, Portugal
15.          Univerzitet u Jaenu, Španija
16.          Univerzitet u Primorskoj, Slovenija
17.          Univerzitet u Bolonji, Italija
18.          Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika
19.          Univerzitet u Mariboru, Slovenija
20.          Univerzitet Nova Lisboa, Portugal
21.          Politehnički institut u Santaremu, Portugal
22.          Sveučilište u Splitu, Hrvatska
23.          Politehnički univerzitet “delle Marche” u Ankoni, Italija
24.          Univerzitet Pariz 8, Francuska
25.          Univerzitet u Segedinu, Mađarska
26.          Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu
27.          Humanost u akciji
28.          IAESTE LC Sarajevo
29.          ProCredit Bank dd
30.          Travel Centar Doo Sarajevo
31.          Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)
32.          AIESEC u Bosni i Hercegovini
33.          Stipendije.ba
34.          Erasmus Student Network
35.          Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+
 
Više informacija je dato na www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs(i)
09.10.2017
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-940-1/17 od 18.07.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5977/17 od 27.09.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
- docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
- asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija projekta dr disertacije -Ismar Imamović
09.10.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ismara Imamovića, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod nazivom: "Konstitutivni zakon veze za analizu graničnih stanja čeličnih okvirnih konstrukcija” i Izvještaj o ocjeni radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
Prof. Dr. Mustafa HRASNICA, dipl. inž. građ,  redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, (obast: „Konstrukcije“), predsjednik komisije
Prof.Dr. Adnan IBRAHIMBEGOVIĆ, dipl.inž.građ., profesor Univerziteta tehnologije u Compeigne (UTC), Francuska , (Professeur des Universités, Université de Technologié de Compiègne (UTC), rue Roger Coutolenc, 60200 Compiègne, France), mentor i član komisije 
Prof. Dr. Esad MEŠIĆ, dipl. inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“), mentor i član komisije
Abdellatif OUASHINE, profesor Univerziteta tehnologije u Compeigne (UTC), Francuska (Professeur des Universités, Université de Technologié de Compiègne (UTC), rue Roger Coutolenc, 60200 Compiègne, France), član komisije 
Ivica KOZAR, profesor Univerziteta u Rijeci, Hrvatska (Professeur des Universités, Université de Rijeka, rue Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatie), član komisije
Brank BOSTJAN, profesor Univerziteta u Ljubljani, Slovenija (Professeur des Universités, Université de Ljubljana,  rue Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana, Slovénie, član komisije)

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxŽanesa Ljevo - doktorska disertacija
28.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Žanese Ljevo, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), predsjednik
2. Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), mentor
3. Dr. sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( područje: tehničke nauke, polje: građevinarstvo, grana: saobraćajnice), član

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera ljetnog semestra
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E NJ E

OVJERA LJETNOG SEMESTRA I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR OBAVLJAT ĆE SE U PERIODU OD PONEDELJKA
18.09.2017. DO PETKA 06.10.2017.GODINE U TERMINU OD 11:00h DO 13:00h.

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - 2.10.2017. godine
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA NASTAVA  U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI ZA ZIMSKI SEMESTAR POČINJE 02.10.2017.GODINE.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis studenata u narednu godinu 2. ciklusa studija
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI UPISUJU  NAREDNU ILI OBNAVLJAJU GODINU  DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine (Redovni 130 KM, Redovno-samofinansirajući 2000 KM obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

STUDENTI KOJI REDOVNO UPISUJU NAREDNU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 195,00 KM (130 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate:     UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 195,00 KM.

STUDENTI KOJI SU REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI I UPISUJU NAREDNU GODINU STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 2065 KM (2000 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 2065,00 KM.

REDOVNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
NA RAČUN GRAĐVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 325,00 KM (260 KM upis-obnova, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: OBNOVA GODINE (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar);
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 325,00 KM.
Pored upisnine za obnovu godine studenti su dužni uplatiti 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit na račun Građevinskog fakulteta broj: 161 000 000 261 00 87

REDOVNI – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

Redovno-samofinansirajući studenti za obnovu uplaćuju po 100 KM za svaki nepoložen ispit  i 65 KM za: biblioteku, čitaonicu, računski centar, inventar i osiguranje na račun Građevinskog fakulteta broj:
161 000 000 261 00  87

Studenti koji koriste ISSS aplikaciju dužni su izvršiti uplatu za razvoj ISSS-a na Univerzitetu.
Svrha uplate :    RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Unevirztet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun:
161 000 000 261 00 87.
Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti mogu, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
•   u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
•   u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj:
338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.

Dekanat
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis studenata u narednu godinu 1. ciklusa studija
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI UPISUJU  NAREDNU ILI OBNAVLJAJU GODINU  PRVOG CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine (Redovni 100 KM, Redovno-samofinansirajući 1800 KM, obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

STUDENTI KOJI REDOVNO UPISUJU NAREDNU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 165,00 KM (100 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate:     UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo.
Iznos: 165,00 KM.

STUDENTI KOJI SU REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI I UPISUJU NAREDNU GODINU STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 1865 KM (1800 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 1865,00 KM.

REDOVNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
NA RAČUN GRAĐVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 265,00 KM (200 KM upis-obnova, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate:     OBNOVA GODINE (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar);
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 265,00 KM.
Pored upisnine za obnovu godine studenti su dužni uplatiti 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit na račun Građevinskog fakulteta broj: 161 000 000 261 00 87

REDOVNI – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

Redovno-samofinansirajući studenti za obnovu uplaćuju po 100 KM za svaki nepoložen ispit  i 65 KM za: biblioteku, čitaonicu, računski centar, inventar i osiguranje na račun Građevinskog fakulteta broj
161 000 000 261 00  87

Studenti koji koriste ISSS aplikaciju dužni su izvršiti uplatu za razvoj ISSS-a na Univerzitetu.
Svrha uplate :    RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Unevirztet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun:
161 000 000 261 00 87.
Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti mogu, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
•   u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na račun Univerziteta u Sarajevu broj: 338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
•   u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj:
338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.

Dekanat
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o 2. septembarskom roku
21.09.2017
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE PRIJAVE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK KOJI JE RASPISAN NA ISSS-u ZA 26.09. VRŠITI DO PETKA 22.09. DO 13:00 I NAKON TOGA PRIJAVLJIVANJE NEĆE BITI MOGUĆE

STUDENTI MOGU ISKLJUČIVO PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT!

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije projekta dr disertacije
04.09.2017
PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DR DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ za petak         15.09.2017. godine u 11 sati u sali br. 8  Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5045/17 od 19.07.2017. godine, u sastavu:

1.   Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, predsjednik
2.   Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, mentor
3.   Dr.sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija
04.09.2017
OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI SE MOŽE PREUZETI SA SLIJEDEĆEG LINKA: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijemni ispit (odgođen za 19.9.2017)
17.08.2017
Prijemni ispit iz predmeta „Matematika“  koji se trebao održati u utorak 05.09.2017. god. pomjera se za utorak 19.09.2017.god. sa početkom u 12:00 sati.

Napomena :
Na polaganje prijemnog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu. Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

Ostale informacije o prijemnom ispitu na Građevinski fakultet možete preuzeti na slijedećem linku: Prijemni ispit.

0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić