• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxOdbrana magistarskog rada - Mladen Čajić
13.04.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Mladen Čajić, dipl.inž.građ., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:
"Definisanje metodologije za snimanje i analizu defleksija na nivou mreže za primjenu u sistemima kod upravljanja održavanja kolovoza"

Javna odbrana magistarskog rada će se održati u četvrtak, 17.05.2018. godine sa početkom u 12.00 sati, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige br.30, sala broj 8 (prizemlje).
Magistarski rad pod naslovom «Definisanje metodologije za snimanje i analizu defleksija na nivou mreže za primjenu u sistemima kod upravljanja održavanja kolovoza», kandidata Mladena Čajića, dipl.inž.građ., se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPonovljeni konkurs za izbor/napredovanje (Geodezija i geinformatika)
13.04.2018
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-170-1/17 od 08.02.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01 – 1441 /17 od 22.02.2017. godine, te Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-417-2/18 od 11.04.2018. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
PONOVLJENI KONKURS
Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
-   diplomirani inženjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuju. Od kandidata se očekuje nastavak i unapređenje nastavnonaučnog rada u podoblastima: Kartografija i fotogrametrija i Geodezija
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.

Kandidat je obavezan u svojoj prijavi navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
 
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30,  71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxGO STYRIA stipendije
13.04.2018
Poziv Austrijske ambasade u BiH za prijavu za istraživačke stipendije „GO STYRIA“ koje dodjeljuje Univerzitet u Gracu za školsku 2018/2019. godinu.

Na poziv se mogu prijaviti kandidati iz BiH i zemalja regiona koji su zainteresirani za kraće istraživačke boravke (u trajanju od maksimalno 4 mjeseca), a koji već rade na svojim magistarskim ili doktorskim disertacijama, kao i postdoktoranti koji su doktorski studij završili odličnim rezultatima (odbranjena doktorska disertacija u trenutku apliciranja ne smije biti starija od godinu dana).

Ostale detalje možete naći u e-mailu ispod, a informacije o načinu prijave dostupne su na web stranici Univerziteta u Gracu: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxProjekat upravljanja cestovnom infrastrukturom
13.04.2018
„Tehnička pomoć prilagođavanju rizicima od klimatskih promjena u upravljanju cestovnom infrastrukturom u BiH“ / „Technical Assistance to mainstreaming climate resilience risk in road management in BiH“
Ekspertni tim Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu učestvuje u značajnom projektu stručnog i istraživačkog karaktera pod nazivom „Tehnička pomoć prilagođavanju rizicima od klimatskih promjena u upravljanju cestovnom infrastrukturom u BiH“, čiji je investitor Svjetska banka, a krajnji korisnik JP Ceste Federacije BiH.

Istraživački konzorcij odabran za izradu projekta predvodi Transport Research Laboratory (TRL) iz Velike Britanije u saradnji sa Univerzitetom u Birminghamu (UK) i Univerzitetom u Sarajevu. U skladu sa ciljevima projekta, projektni tim će pružiti podršku JP Ceste FBiH, koje je odgovorno za održavanje i upravljanje mrežom magistralnih cesta u FBiH. U projekat će kroz osiguranje neophodnih informacija za nesmetanu implementaciju projektnih aktivnosti biti uključeni i Federalni hidrometeorološki zavod, Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Federalni zavod za geologiju i Federalna uprava civilne zaštite.

Projekat je započeo u novembru 2017. i trajat će do jula 2018. godine, a dodatne informacije se mogu pogledati na slijedećem linku: informacija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDan otvorenih vrata - UNSA
06.04.2018
Sa svim prednostima studiranja na najprestižnijem, najstarijem, najraznovrsnijem i najvećem univerzitetu u Bosni i Hercegovini sve zainteresirane maturante iz BiH upoznat ćemo na manifestaciji „Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu“, koja će biti upriličena 11. aprila 2018. godine u Kampusu Univerziteta u Sarajevu od 12 do 17 sati.

Više detalja možete saznati na stranici Univerziteta u Sarajevu: Dan otvorenih vrata.

Plakat možete preuzeti ovdje.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxMagistarski rad - Ljubomir Zotović
04.04.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Ljubomir Zotović, dipl.inž.građ., javno će braniti magistarski rad pod naslovom:
“ Uticaj izgradnje HE Dubrovnik II na hidrosistem na Trebišnjici”
Javna odbrana magistarskog rada će se održati u četvrtak, 10.05.2018. godine sa početkom u 12.00 sati, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige br.30, sala broj 8 (prizemlje).
Magistarski rad pod naslovom “Uticaj izgradnje HE Dubrovnik II na hidrosistem na Trebišnjici”,  kandidata Ljubomira Zotovića, dipl.inž.građ., se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxTeme za master radove 2017-2018
23.03.2018
Sa slijedećeg linka se mogu preuzeti teme za master radove: teme.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija projekta dr disertacije - MA Anis Balić
15.03.2018
OBAVJEŠTENJE
U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata MA Anisa Balića, dipl.inž.građ. pod naslovom: “Proračun konsolidacije tla sa koeficijentom vodopropusnosti zavisnim od načina deformisanja“ i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-1320 – 10/17  od 23.02.2018. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1.   Prof. dr. Zoran Milašinović, dipl. inž. građ., redovni profesor  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – predsjednik komisije
2.   Prof. dr. Samir Dolarević, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije
3.   Prof. dr. Janko Logar , dipl. inž. građ., redovni profesor Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani, član komisije

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID
Radna verzije doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije pod naslovom: „Proračun konsolidacije tla sa koeficijentom vodopropusnosti zavisnim od načina deformisanja“, kandidata MA Anisa Balića, dipl.inž.građ., bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za izbor/napredovanje - oblast "Konstrukcije"
09.03.2018
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-237-1/18 od 14.02.2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01 – 181/18 od 28.02.2018. godine
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S
Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, dva izvršioca sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, konstruktorskog usmjerenja;
- naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan u svojoj prijavi navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
   
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".

0 komentari | Napišite komentar

 
xxNeradni dani - Dan nezavisnosti BiH
27.02.2018
OBAVJEŠTENJE

NERADNI DANI POVODOM PRAZNIKA DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE SU:  

ČETVRTAK - 01.03.2018.
PETAK - 02.03.2018.

NASTAVA PO RASPOREDU OD 02.03.2018. (PETAK) ĆE SE ODRŽATI  21.04.2018. (SUBOTA) ILI U DRUGOM TERMINU PREMA DOGOVORU SA ODGOVORNIM NASTAVNIKOM ZA POJEDINE PREDMETE

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za naučnonastavna zvanja
23.02.2018
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

A)   Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-72-1/18 od 17.01. 2018. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01/46/18 od 31.01.2018. godine

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.)   docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast "Konstrukcije", jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.)   docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast "Saobraćajnice", podoblast  "Tehnologija i organizacija građenja", jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, konstruktorskog usmjerenja i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti/podoblasti za koju se prijavljuje,


B)   Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-940-1/17 od 18.07. 2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5977/17 od 27.09.2017. godine

PONOVLJENI KONKURS

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika", jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

- diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan u svojoj prijavi navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava će se smatrati nepotpunom.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
   
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije fondacije “THE BRITISH SCHOLARSHIP TRUST”
22.02.2018
Stipendije fondacije “THE BRITISH SCHOLARSHIP TRUST” za akademsku 2018/2019. godinu

Britanska fondacija “The British Scholarship Trust”  (BST) pruža mogućnost mladim stručnjacima iz Bosne i Hercegovine da provedu kratak studijski boravak u Velikoj Britaniji.

Fondacija i u akademskoj 2018/2019. godini dodjeljuje stipendije kandidatima iz Bosne i Hercegovine, a preduvjeti za kandidiranje su:

manje od 30 godina starosti i
u većini slučajeva, studiranje na postdiplomskim programima u Bosni i Hercegovini.
BST finansira kratke boravke, uglavnom od 1 do 3 mjeseca, namijenjene postdiplomskim usavršavanjima/istraživanjima u Velikoj Britaniji.

Više podataka o stipendijama, kao i formulare za aplikaciju na engleskom jeziku možete pronaći na web stranici:

www.britishscholarshiptrust.org, odnosno:

http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf

Studenti visokoškolskih ustanova iz Federacije Bosne i Hercegovine trebaju svoje aplikacije s traženim prilozima dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Sektor za visoko obrazovanje
Za stipendiju fondacije „The British Scholarship Trust“
88000 M o s t a r
Dr. Ante Starčevića bb
najkasnije do 01.03.2018. godine.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxTeme za master radove 2017-2018
16.02.2018
Sa slijedećeg linka se mogu preuzeti teme za master radove: teme.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak ljetnog semestra - 19.02.2018
13.02.2018
OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVOG  i DRUGOG CIKLUSA STUDIJA DA NASTAVA  U LJETNOM SEMESTRU 2017/2018 GODINI POČINJE 19.02.2018.GODINE.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera zimskog semestra i upis u ljetni
13.02.2018
O B A V J E Š T E NJ E

OVJERA ZIMSKOG SEMESTRA I UPIS U LJETNI SEMESTAR OBAVLJAT ĆE SE U PERIODU OD PONEDELJKA
12.02.2018. DO PETKA 23.02.2018.GODINE U TERMINU OD 11:00h DO 14:00h.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje za apsolvente
13.02.2018
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI ZAVRŠNIH GODINA I i II CIKUSA KOJI IMAJU STATUS “APSOLVENT” DA NISU DUŽNI VRŠITI OVJERU ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR JER IM STATUS VRIJEDI ZA CIJELU AKADEMSKU 2017/2018.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za stipendiju (kursevi Njemačkog jezika)
12.02.2018
BAYHOST (Bavarski univerzitetski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Evropu) objavio je konkurs za stipendije - kursevi njemačkog jezika u 2018. godini u Bavariji, Njemačka. Stipendija uključuje školarinu, smještaj i obroke. Putni troškovi, osiguranje i viza nisu uključeni u ovu stipendiju i njih snosi kandidat. Molimo vas da ove informacije proslijedite zainteresovanim kandidatima.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Mogu se prijaviti studenti i mlađe nastavno osoblje sa svih studijskih disciplina sa visokoobrazovnih institucija navedenih zemalja (ispod).


POSEBNI USLOVI

- Aplikanti moraju imati državljanstvo jedne od zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Ukrajina;

- Aplikanti moraju biti studenti (upisani na studij u tekućoj godini) ili zaposleni (nastavno osoblje) na jednom od univerziteta iz navedenih zemalja;

- U trenutku prijave na konkurs, studenti moraju imati završena najmanje dva semestra, kao i obezbijediti prepis ocjena položenih predmeta;

- Aplikanti moraju obezbijediti dokaz o poznavanju njemačkog jezika, minimalan nivo B1;

- Moraju biti stariji od 18 godina.

Napomena: Aplikanti koju su već koristili ovu stipendiju se ne mogu ponovo prijaviti.


POTREBNI DOKUMENTI

- online prijavni formular koji je treba biti popunjen u potpunosti (molimo popunite obrazac koji je dostupan ovdje). Nakon toga dobijate kopiju online prijavnog formulara priloženog u pdf-u putem emaila kojeg trebate isprintati,

- motivacijsko pismo o vašem učešću na kursu njemačkog jezika u Bavarskoj (1-2 stranice, na njemačkom ili engleskom jeziku),

- CV na njemačkom ili engleskom jeziku sa skorašnjom fotografijom,

- prepis ocjena uključujući i kratko objašnjenje sistema ocjenjivanja,

- dokaz da ste trenutno upisani / zaposleni na visokoobrazovnoj instituciji,

- fotokopija vašeg pasoša (za zemlje izvan EU),

- dokaz o poznavanju njemačkog jezika na nivou B1 (bilo koji certifikat/pismo kojim se dokazuje vaš postignuti nivo znanja njemačkog jezika),

Dodatno: dokaz o stažiranju, dodatnim kvalifikacijama i/ili volontiranju (ovi dokumenti nisu obavezni, ali bi bilo dobro uključiti ih ako imate takvo iskustvo.)


ROK ZA PRIJAVU

Kandidati moraju poslati sve dokumente putem pošte BAYHOST-u do 26. marta 2018. godine

(što znači da dokumenti moraju biti do tog datuma u BAYHOST-u). Slanje faksom ili putem emaila neće biti prihvaćeno. Zakašnjele prijave također neće biti prihvaćene.


GDJE POSLATI DOKUMENTE?

Prijavu sa dokumentima šaljete na:

BAYHOST, Stichwort: „Sommersprachkursbewerbung“

UNIVERSITÄTSSTR. 31

93053 REGENSBURG

DEUTSCHLAND


Dodatne informacije o ljetnjim kursevima i procesu prijave dostupni su na web stranici:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html i na BAYHOST facebook profilu: https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/ .
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović