• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxPreliminarna rang lista - 2. upisni rok
16.09.2020
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKE 2020/2021. GODINE (II UPISNI ROK) SE MOŽE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Rang lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
16.09.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
OBAVIJEST O ODBRANI
Završnih/master radova na Odsjeku za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo
Dana 22.09.2020. godine u 10:00 h u malom amfiteatru zgrade Građevinskog fakulteta održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Berine Bećiragić Kalajdžisalihović pod nazivom:
"Hidrološko-Hidraulički model rijeke Lašve"
pred komisijom:
 Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., predsjednik
 Prof.dr. Zoran Milašinović, dipl.ing.građ., mentor i član
 Doc.dr. Hata Milišić,dipl.ing.građ., član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDrugi septembarski rok
15.09.2020
Poštovani,
 
Drugi septembarski rok (1. socijalni) će se održati dana 24.09.2020. godine sa početkom u 10.00 sati. Student ima pravo polagati jedan ispit.
 
Dodatni rok (2. socijalni) koji je dobio saglasnost Senata UNSA će se održati dana 01.10.2020. godine sa početkom u 10.00 sati. Napomena: za dodatni rok nepohodna je saglasnost ministarstva  te će konačna odluka o dodatnom roku biti poznata nakon dobijanja saglasnosti. Student na drugom socijalno roku ima pravo polagati samo jedan ispit.
 
Organizacija ispita će biti poznata u narednim danima.
 
Prijava ispita će biti putem ISSS sistema.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani zavrsnih/master radova
09.09.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnih/master radova na Odsjeku za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo

Dana 17.09.2020. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta (mali amfiteatar), održat će se javna odbrana završnih/master radova sljedećih kandidata i to:
1.   Armina Husanovića u 11:00 h pod nazivom:
"Hidrauličke analize i proračuni evakuacionih organa brane HE Paunci"
pred komisijom:
• Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., predsjednik
• Prof.dr. Zoran Milašinović, dipl.ing.građ., mentor i član
• Prof.dr. Đenari Ćerimagić,dipl.ing.geol., član

2.   Amile Turbo u 12:00 h pod nazivom:
"Modeliranje hidrauličkog udara u tlačnim cjevovodima"
pred komisijom:
• Prof.dr. Zoran Milašinović, dipl.ing.građ., predsjednik
• Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., mentor i član
• Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., član

3.   Gušo Elvire u 13:00 h pod nazivom:
"Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Nemila"
pred komisijom:
• Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., predsjednik
• Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., mentor i član
• Prof.dr. Amra Serdarević,dipl.ing.građ., član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - doktorska disertacija
09.09.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Krešimira Šaravanje, dipl. ing.građ. pod nazivom: „Slatkovodni vapnenci neogene starosti s posebnim osvrtom na arhitektonsko-građevinsku vrijednost i trajnost kamena miljevina (muljika)“ i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-1522-33/16 od 02.09.2020. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Dr. sc. Mladen Glibić, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (uža naučna oblast: „Konstrukcije“), predsjednik Komisije
2. Dr. sc. Azra Kurtović, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu (uža naučna oblast: „Konstrukcije“), mentor i član komisije;
3. Dr. sc. Đenari Čerimagić, dipl. inž. geol., vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu  (uža naučna oblast: “Geotehnika i geološko inžinjerstvo“), mentor i član komisije.

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovane radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 10.09.2019. do 09.10.2020. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxProgram obuke za studente
07.09.2020
URED ZA PODRŠKU STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU ORGANIZUJE PROGRAM
OBUKE ZA STUDENTE

Program obuke za studente se realizira kao poludnevna radionica i jedna je od aktivnosti u sklopu projekta "Visoko obrazovanje- obrazovanje za sve" (VOzaSVE), koji je podržan od strane UNICEF-a. Cilj programa obuka je unapređenje generičkih kompetencija i osnaživanje studenata.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane studente Univerziteta u Sarajevu da se prijave za sudjelovanje u Programu obuke. Mole se studenti da, nakon prijave, obavezno i sudjeluju u realizaciji Programa.
Program obuke za studente obuhvataju teme koje su važne za studentsku populaciju:
- Fokus- Da, ali...
- Javni nastup- Pljesak molim!
- Šta želim od budućnosti?
- Izgradite snagu volje i samokontrolu.
Da biste se prijavili na obuku potrebno je da popunite prijavni obrazac koji se nalazi na linku: https://forms.gle/yMKjQR5ewwf2zwX69
Zbog trenutne epidemiološke situacije i našeg nastojanja da obuke realiziramo u što sigurnijem okruženju, obuka će se realizirati online putem aplikacije Zoom.

Datum događaja: 19.09.2020. godine
Vrijeme događaja: 12:00 -17:00 sati.

Prijava za sudjelovanje je otvorena do 16.09.2020. nakon čega će prijavljene osobe dobiti potrebne detalje o realizaciji Programa.

Za dodatna pitanja:
Kontakt telefon: +38733668251 i email adresa: ured@unsa.ba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUputstva za online upis na UNSA
02.09.2020
Uputstva za online upis na Univerzitet u Sarajevu se mogu naći na slijedećem linku: Uputstva za upis.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRevidirana rang lista (1. god. I ciklus - 2020/2021)
25.07.2020
REVIDIRANA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKE 2020/2021. GODINE (I UPISNI ROK) SE MOŽE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Revidirana rang lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
22.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Amara Kadića

Dana 24.07.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za konstrukcije, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Amara Kadića pod nazivom:
Numeričko modeliranje armirano betonskog okvira sa zidanom ispunom
pred komisijom:
- Prof. em. dr Muhamed Zlatar, dipl.inž.građ, predsjednik komisije
- Van. prof. dr Goran Simonović, dipl.inž.građ, član
- Van. prof. dr Davorin Penava, dipl.inž.građ, član i mentor
- Doc. dr Senad Medić, dipl.inž.građ, član i mentor0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
17.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Harisa Obradovića

Dana 21.07.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Harisa Obradovića pod nazivom:
Izbor optimalnog tipa rješenja petlje „Sjeverni ulaz u grad Mostar“
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komsije
- Prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član i mentor
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ, član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
17.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Anide Herić

Dana 23.07.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Anide Herić pod nazivom:
Primjena višekriterijalnog odlučivana u odabiru optimalnog varijantnog rješenja obilaznice
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ, član i mentor
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
17.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Milice Kuljanin

Dana 23.07.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Milica Kuljanin pod nazivom:
Izrada Idejnog rješenja izgradnje ceste M15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo - Crljeni
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komsije i mentor
- Prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ,
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ,
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisu na I ciklus 2020/2021
15.07.2020
Upis primljenih kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od 16.07.2020. Do 24.07.2020.godine u terminu od 11:00h do 13: 00h. Kandidati su dužni dostaviti orginalnu dokumentaciju koju su elektronskim putem dostavili na Konkurs. Upute za upis nalaze se na slijedećem linku: Obavijest o upisu.

Ugovor o studiranju kojeg preuzimate u četiri primjerka sa slijedećih linkova zavisno od vašeg statusa i studijskog programa:
- Ugovor o studiranju za redovno budžetskog studenta studijskog programa građevinarstva
- Ugovor o studiranju za redovno samofinansirajućeg studenta studijskog programa građevinarstva
- Ugovor o studiranju za redovno budžetskog studenta studijskog programa geodezije i geoinformatike
- Ugovor o studiranju za redovno samofinansirajućeg studenta studijskog programa geodezije i geoinformatike

Kandidati su dužni popuniti upisne obrazce (ŠV20, upisni i semestralnilist), matične podatke na prvoj stranici indexa, kao i da upišu predmete i profesore u index. Uputa za popunjavanje indeksa se nalazi na slijedećem linku:Uputstvo za popunjavanje indeksa.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
15.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
ZAVRŠNOG /MASTER RADA

Dana 22.07.2020. godine u 13:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Šemse Imširović pod nazivom:

“REGIONALNA ANALIZA KARAKTERISTIKA VELIKIH VODA NA TERITORIJI SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 1961. – 1990.”


pred komisijom:
- Prof.dr. Zoran Milašinović, dipl.ing.građ, mentor
- Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.inž.građ, Predsjednik Komisije
- Prof.dr. Amra Serdarević, dipl.inž.građ, član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
15.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidatkinje Aldijane Šanjta

Dana 22.07.2020. godine u 14:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Aldijane Šanjta pod nazivom:
Hidrauličko modeliranje i izrada karata opasnosti od poplava za rijeku Veseočicu
pred komisijom:
- Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., predsjednik
- Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr. Suvada Šuvalija,dipl.ing.građ., član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačne range liste prijavljenih kandidata za upis
15.07.2020
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKE 2020/2021. GODINE (I UPISNI ROK) SE MOŽE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Konačna lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis na UNSA
14.07.2020
Na slijedećem linku možete pročitati važnu obavijest za upis na UNSA: Važna obavijest.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić