• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxKonkurs - redovni profesor
17.11.2020
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1- 1548-2/20 od 01.10.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-72/20 od 28.10.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene        knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
      -    diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS  bodova,
      -    naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
      -      prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
-   biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
-   izvod iz matične knjige rođenih;
-   uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-   diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
-   diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
-   diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
-   bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi - priložiti radove, udžbenike, knjige, mnografije i dr.;
-   dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju vanredni profesor;
-   dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa ciklusa studija;
-   i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje redovni  profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje.".


0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o radu biblioteke
05.11.2020
Studenti koji nisu u mogućnosti doći u biblioteku u periodu od 10:00-12:00, mogu se obratiti emailom ili telefonom za dogovor oko termina izdavanja/vraćanja knjiga.

Tel: 033 278-441

Email: biblioteka@gf.unsa.ba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
04.11.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Džemala Herende

Dana 06.11.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Džemala Herende pod nazivom:
NUMERIČKO MODELIRANJE NELINEARNOG PONAŠANJA ARMIRANOBETONSKIH PLOČA
pred komisijom:
- Prof. dr Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ, predsjednik komisije
- Prof. emer. dr Muhamed Zlatar, dipl.inž.građ, član i mentor
- Doc. dr Senad Medić, dipl.inž.građ, član i mentor

0 komentari | Napišite komentar

 
xxRevidirana rang lista (1. god. II ciklus - 2020/2021)
28.10.2020
Na slijedećem linku možete preuzeti revidiranu rang listu za upis na 1. godinu II ciklusa studiranja: Revidirane rang liste.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master radova
26.10.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku

Dana 30.10.2020. godine u 10:00 h u prostorijama  Građevinskog fakulteta – Odsjeka   za   geodeziju i geoinformatiku, održat će se javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Adne Mujagić pod nazivom:
Geodetska mjerna tehnika : historijat i trendovi razvoja
pred komisijom:
- Doc. dr. Jusuf Topoljak, dipl. inž. geod. – predsjednik
- Vanr. prof. dr. Nedim Tuno, dipl. inž. geod. - član
- Vanr. prof. dr. Admir Mulahusić, dipl. inž. geod. – član


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku

Dana 30.10.2020. godine u 10:45 h u prostorijama  Građevinskog fakulteta – Odsjeka   za   geodeziju i geoinformatiku, održat će se javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Lejle Osmanhodžić pod nazivom:
Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu
pred komisijom:
- Doc. dr. Jusuf Topoljak, dipl. inž. geod. – predsjednik
- Vanr. prof. dr. Admir Mulahusić, dipl. inž. geod. – član
- Vanr. prof. dr. Nedim Tuno, dipl. inž. geod. - član


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Nadire Dedić

Dana 29.10.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Nadire Dedić pod nazivom:
Bilans voda Fatničkog polja u prirodnim i vještačkim uvjetima
pred komisijom:
- Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof. dr. Zoran Milašinović, dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr Đenari Ćerimagić,, dipl.ing.geol., članUNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Nejre Dedić

Dana 29.10.2020. godine u 14:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Nejre Dedić pod nazivom:
Analiza padavina u slivu rijeke Bosne
pred komisijom:
- Prof.dr. Amra Serdarević, dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof. dr. Zoran Milašinović, dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr Suvada Šuvalija, dipl.ing.građ., član


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Merise Sarajlić

Dana 29.10.2020. godine u 13:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Nejre Dedić pod nazivom:
Uređenje rijeke Zujevine na području naselja Blažuj
pred komisijom:
- Prof.dr. Suvada Šuvalija, dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.ing.građ., mentor i član
- Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., dipl.ing.građ., članUNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata Muhameda Avdića

Dana 29.10.2020. godine u 12:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata Muhameda Avdića pod nazivom:
Uređenje korita rijeke Spreče nizvodno od ušća rijeke Jale
pred komisijom:
- Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., predsjednik
- Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.ing.građ., mentor i član
- Doc.dr. Haris Kalajdžisalihović, dipl.ing.građ., član


0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za studente II ciklusa
23.10.2020
Poštovane kolegice i kolege,

zbog naglog pogoršanja stanja uzorkovanog Corona virusom, samoizolacija nastavnog osoblja, a evo od sinoć i studenti su se počeli javljati iz samoizolacije, nastava na II ciklusu studija prelazi na online sistem predavanja. Jučer sam također zaprimio molbe studenata sa zahtjevom za online nastavu na II ciklusu studija koji nisu u mogućnosti svaki dan dolaziti međugradskim prevozom na predavanja i time se izlagati riziku.

U ponedjeljak počinje nastava na 1. godini II ciklusa studija.

Obzirom da su II ciklus studija upisali i studenti koji nisu završili prvi ciklus na našem fakultetu čak i univerzitetu, nastava na 1. godini samo u ponedjeljak će se odvijati u sali (Saobraćajnice, Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo, Geodezija i geoinformatika) kako bi se upoznali sa studentima koji nas prvi put vide, a zatim se prelazi od utorka na online sistem.

Prodekan za nastavu

Mirza Pozder
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
23.10.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje DINO AHMATBAŠIĆ

Dana 26.10.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za konstrukcije, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Dine Ahmetbašića pod nazivom:

PRIMJENA ŠTAPNIH MODELA ZA ANALIZU NAPREZANJA OKO
OTVORA U CILINDRIČNOJ LJUSCI

pred komisijom:
- Prof.emer.dr Muhamed Zlatar, predsjednik komisije
- Prof.dr Azra Kurtović, dipl.inž.građ, član
- Prof.dr Goran Simonović, dipl.inž.građ, član i mentor
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
22.10.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada na Odsjeku za konstrukcije

Dana 28.10.2020. godine u 10:00 h u prostorijama  Građevinskog fakulteta održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata Jasmina Čajdina pod nazivom:

Organizacijska struktura učesnika u građevinskim projektima

pred komisijom:
- Prof.dr. Mirza Pozder,dipl.ing.građ., predsjednik,
- Doc.dr. Žanesa Ljevo, dipl.ing.građ., mentor i član,
- Doc.dr. Anis Balić, dipl.ing.građ., član.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpute za upis - II ciklus - ugovori o studiranju
21.10.2020
Upute za upis primljenih kandidata II ciklusa studija - ugovori o studiranju

Primljeni kandidati su dužni dostaviti orginalnalne upload-ovane dokumente.

Upute za uplate se mogu naći na linku na kraju sa ostalim dokumentima.

Ugovor o studiranju kojeg preuzimate u četiri primjerka iz odgovorajućeg direktorija, na linku na kraju, sa zavisno od vašeg statusa i studijskog programa:

- Ugovor o studiranju  studijskog programa građevinarstva, odsjek konstrukcije
- Ugovor o studiranju studijskog programa građevinarstva, odsjek saobraćajnice
- Ugovor o studiranju studijskog programa građevinarstva, odsjek hidrotehnika i okolišno inženjerstvo
- Ugovor o studiranju studijskog programa građevinarstva, geotehnika
- Ugovor o studiranju studijskog programa geodezije i geoinformatike

Kandidati su dužni popuniti upisne obrazce (šV20, upisni i semestralni list), matične podatke na prvoj stranici indexa, kao i da upišu predmete i profesore u index. Uputa za popunjavanje indeksa se nalazi na linku ispod kojeg trebate preuzeti sa ostalim gore navedenim informacijama.

Link sa dokumentima opisanim iznad se može preuzeti ovdje: Upute za primljene kandidate II ciklusa studija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
21.10.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje Namika Terzića

Dana 26.10.2020. godine u 13:30 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za konstrukcije, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Namika Terzića pod nazivom:
ODREĐIVANJE I EKSPERIMENTALNO UTVRĐIVANJE DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA ZGRADE INSTITUTA ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
pred komisijom:
- Prof. dr Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ, predsjednik komisije
- Van. prof. dr Goran Simonović, dipl.inž.građ, član i mentor
- Doc. dr Senad Medić, dipl.inž.građ, član i mentor
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
21.10.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata/kinje Samira Vahide

Dana 26.10.2020. godine u 12:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za konstrukcije, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Samira Vahide pod nazivom:
NUMERIČKO MODELIRANJE NELINEARNOG PONAŠANJA ARMIRANOBETONSKIH GREDA
pred komisijom:
- Prof. dr Samir Dolarević, dipl.inž.građ, predsjednik komisije
- Prof. emer. dr Muhamed Zlatar, dipl.inž.građ, član i mentor
- Doc. dr Senad Medić, dipl.inž.građ, član i mentor

0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpute za upis - II ciklus
21.10.2020
Upute za upis studenata na II ciklus studiranja se mogu preuzeti na slijedećem linku: Upute za upis u II ciklus.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
16.10.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada na Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku

Dana 20.10.2020. godine u 14:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku, održat će se javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidata Amara Topića pod nazivom:
Analiza ponašanja konstrukcije mosta Ciglane geodetskim metodama
pred komisijom:

- Vanr.prof.dr. Nedim Tuno, dipl. ing.geod - predsjednik
- Doc. dr. Jusuf Topoljak, dipl. ing.geod - mentor i član
- Vanr.prof.dr. Tomaž Ambrožič, dipl. ing.geod., dipl. ing. rud. - mentor i član
- Vanr.prof.dr. Admir Mulahusić, dipl. ing.geod - član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarna rang lista - 1. godina II ciklus
15.10.2020
Na slijedećem linku možete preuzeti preliminarnu rang listu za upis na 1. godinu II ciklusa studiranja: Preliminarna rang lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdluka o placanju skolarine
15.10.2020
Odluku o plaćanju školarine možete preuzeti ovdje: Odluka.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxLinkovi predmeta na Office365 - 1. godina I ciklus
15.10.2020
Studenti 1. godine I ciklusa koji su se registrovali na Office365 na slijedećem linku mogu preuzeti sve linkove predmeta: Linkovi predmeta 1. godine.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - predmet Mehanika (1. godina I ciklus)
14.10.2020
Obavještavaju se studenti I. godine I ciklusa studija  Građevinarstva da će se predavanja iz predmeta Mehanika I dana 15.10. 2020 (četvrtak) odvijati po sljedećem rasporedu:

8.15. 10.00 sati I. grupa
10.15. 12.00. sati II grupa

Prvu sedmicu se neće održavati vježbe.

Od naredne sedmice predavanja iz predmeta Mehanika I će se održavati online srijedom u terminu od 8,15-10 sati.
Vježbe iz predmeta Mehanika I će se držati četvrtkom u sali 102 u rasporedu:
8.15. 10.00 sati I. grupa
10.15. 12.00. sati II grupa

DOPUNA: Mehanika 1 predavanja sutra 15.10. su u sali 102 po grupama. Satnica je ranije objavljena.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić