• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxDrugi upisni rok studenata u 1. godinu I ciklusa studija
26.07.2019
O B A V I J E S T

O DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI SE MOŽE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Obavijest o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxTakmičenje u inovacijama "Transformers Roadshow"
24.07.2019
Takmičenje u inovacijama "Transformers Roadshow" Islamske razvojne banke (Islamic Development Bank - IsDB) dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Većinski dioničar Bosna Bank International d.d. Sarajevo odlučio je dati priliku i nagraditi najbolje inovatore i poduzetnike iz BiH i zemalja regiona. Cilj takmičenja je prepoznati inovatore, naučnike i poduzetnike sa idejama koje mogu podržati jedan ili više Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (UN), povezati ih sa onima koji mogu prenijeti relevantno znanje i podršku, uključujući finansiranje, te koji im mogu ponuditi nove poslovne mogućnosti ili jednostavno strateške savjete.

IsDB je pokrenula „Transformers Roadshow“ kao platformu za podršku radu inovatora i poduzetnika širom svijeta, u okviru Fonda za inovacije i tehnologiju vrijednog 500 miliona američkih dolara. Kroz takmičenje se pronalaze i podržavaju nove ideje koje mogu pomoći zajednicama da izgrade zdraviju i prosperitetniju budućnost.

Rok za prijavu je 10. septembar, a svi zainteresovani se trebaju registrovati na IsdB Engage platformi www.isdb-engage.org i svoju ideju prijaviti online na linku https://www.isdb-engage.org/en/challenge/transformers-roadshow.

Najbolje ideje će biti prezentirane pred stručnim žirijem 28. septembra 2019. godine u Sarajevu, u okviru trećeg dana održavanja sajma Sarajevo Halal Fair (SHF) 2019, a tri najbolje će dobiti novčanu nagradu od po 3.000 USD i priliku da se predstave na svjetskom takmičenju u inovacijama u Senegalu.

Više informacija o tome kako prijaviti ideju, inovaciju, projekat zainteresovani mogu pronaći na web stranicama www.bbi.ba i www.isdb-engage.org.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRevidirana konačna lista za upis
19.07.2019
O B A V J E Š T E NJ E
ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I (PRVU) GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA  AKADEMSKE 2019/2020. GODINE  PO REVIDIRANOJ KONAČNOJ RANG LISTI

Upis kandidata koji su primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od 22.07.2019. do 26.07.2019.   u terminu od 10:00h do 13:00h.

Više informacija možete pronaći na slijedećim linkovima: Informacije i upute, Revidirane liste.0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za upis (prolongiran rok)
18.07.2019
Obavještavaju se svi kandidati koji se žele upisati na Građevinski fakultet da je rok za dostavljanje orginalne dokumentacije za upis prolongiran do 19.07.2019. do 14 sati.

Kandidati koji ne dostave orginalnu dokumentaciju će se brisati sa spiska prijavljenih studenata.

Kandidati do rednog broja 66 za studijski program Građevinarstva odnosno 21 za studijski program Godezije i geoinformatike, uz predaju orginalne dokumentacije, treba da izvrše i upis na studij.

Revidirana konačna lista primljenih kandidata će biti objavljena 19.07.2019. godine u 15 sati i po toj listi će se izvršiti upis kandidata do broja predviđenog konkursom.

Dekan
Prof. dr Samir Dolarević
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za upis primljenih kandidata
15.07.2019
O B A V J E Š T E NJ E

INFORMACIJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I (PRVU) GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2019/2020. GODINE SE MOGU PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Informacije o upisu.

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačne range liste prijavljenih kandidata za upis
11.07.2019
Poštovani, na slijedećim linkovima možete preuzeti konačne liste prijavljenih kandidata za upis u akademsku 2019/2020. godinu:
 - Kandidati Građevinski smjer
 - Kandidati Geodetski i geoinformatički smjer

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarne liste prijavljenih kandidata za upis
08.07.2019
Poštovani, na slijedećim linkovima možete preuzeti preliminarne liste prijavljenih kandidata za upis u akademsku 2019/2020. godinu:
 - Kandidati Građevinski smjer
 - Kandidati Geodetski i geoinformatički smjer

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni termini za apsolvente
13.06.2019
Na slijedećem linku možete preuzeti termine ispita za apsolvente: ispitni termini.

Ispravka za predmet Betonske konstrukcije III:
01.07. 2019.
15.07.2019.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis studenata u 1. god. II ciklusa studija
10.06.2019
OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA NA KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 07. 06. 2019. do 27. 09. 2019 godine (izuzev perioda trajanja kolektivnog godišnjeg odmora od 22.07. do 23.08.2019.)  isključivo u periodu od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.
Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija drugog ciklusa kandidat je dužan predate original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti sa web stranice fakulteta);
- diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju i prepis ocjena ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su predhodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu i
- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

NAPOMENA: U roku od sedam (7) dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a parvo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Nakon isteka roka od sedam radnih dana od objave, organizaciona jedinica objevljuje revidiranu konačnu rang listu (nakon sravnjenja stanja odustalih /upisanih/pomjerenih na listi) u roku od dva dana, a pravo upisa u narednih pet dana stiču sljedeći kandidati sa revidirane konačne rang-liste koji su ispunili uvjete za upis u status u kojem su aplicirali.
 Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije  u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

 
D E K A N

Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.inž.građ.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis studenata u 1. god. I ciklusa studija
10.06.2019
OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA NA KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 07. 06. 2019. do 05. 07. 2019.  godine isključivo u periodu od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.

Kandidat je dužan predati orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata :
- Zahtjev za upis u kome je  naznačen studij na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti sa web stranice fakulteta);
- Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četvorogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti i potvrda da je postupak ekvivalencije u toku);
- Diplomu o završenoj srednjoj školi;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Predmeti od značaja za studij koji će se bodovati su :
- Matematika
- Fizika
- Maternji jezik

NAPOMENA: U roku od sedam (7) radnih dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Nakon isteka roka od sedam radnih dana od objave, organizaciona jedinica objevljuje revidiranu konačnu rang listu (nakon sravnjenja stanja odustalih /upisanih/pomjerenih na listi) u roku od dva dana, a pravo upisa u narednih pet dana stiču sljedeći kandidati sa revidirane konačne rang-liste koji su ispunili uvjete za upis u status u kojem su aplicirali. Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije  u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

D E K A N

Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - redovni profesor
08.06.2019
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-707-1/19 od 09.05.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-50/19 od 27.05.2019. godine
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo", jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, smjer hidrotehnika i okolišno inženjerstvo, naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
- prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
- biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
- diplome o stečenom obrazovanju, diplome fakulteta odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše;
- bibliografiju – priložiti radove, udžbenike, knjige, mnografije i dr.;
- dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju vanredni profesor;
- dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa ciklusa studija;
- i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni  profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje redovni  profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis studenata u 2019-2020.g.
07.06.2019
Konkurs za upis studenata u 2019-2020. godinu i popratne dokumente možete preuzeti na slijedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObuka inkluzivnog obrazovanja
06.06.2019
Poziv za prijave na program obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja koji će se realizirati 18. i 19. ovog mjeseca, a za koji su prijave otvorene do 14.06.2019. Više informacija na: Poziv za prijave.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxUvid u radne verzije projekta doktorske disertacije
30.05.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se:
1.) radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Emira Karavelića, dipl.ing.građ. pod         nazivom: “Upotreba Stohastičke Galjerkinove metode konačnih elemenata u problemima identifikacije parametara modela loma heterogenih materijala” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-1899-23/17  od 28.05.2019. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2. Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3. Prof.dr. Azra Kurtović, dipl.ing.građ. – vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

2.) radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing.građ. pod nazivom: “Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-789-22/17 od 28.05.2019. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof.dr. Muhamed Zlatar, dipl.ing.građ. – profesor emeritus Građevinskog fakulteta   Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2. Prof.dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3. Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Radne verzije projekata doktorskih disertacije i Izvještaji Komisija za ocjenu radnih verzija projekata doktorskih disertacija, bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - mobilnost studenata
24.05.2019
KONKURS

U okviru ERASMUS+ CBHE KA2 programa mobilnosti na projektu NATRISK, raspisuje konkurs za finasiranje mobilnosti radi stručne prakse studenata Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na Univerziteta u Nišu, Srbija.

Više detalja na slijedećem linku: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxEvaluacija rada nastavnika i saradnika
23.05.2019
Poštovani,

sprovedena je anketna evaluacija rada nastavnika i saradnika u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine u periodu 07.-14.01.2019. godine.

Izvještaj o rezultatima ankete se možete preuzeti na slijedećem linku: Rezultati ankete.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija dr disertacije (Emina Hadžalić)
20.05.2019
OBAVJEŠTENJE
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing.građ, pod nazivom “Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema”, za petak 24.05.2019. godine u 11.00 sati u sali br.8  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hadžalić, dipl.ing. građ.,  pod
nazivom: “Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema”,
obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-62/19 od 06.05.2019.
godine, u sastavu:

1.   Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl.ing.građ. – profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.   Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić