• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxUvid javnosti u dr disertaciju
11.12.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Harisa Kalajdžisalihovića, dipl.ing.građ. pod nazivom: “Primjena metode čestica sa uglađenim jezgrenim funkcijama u hidrotehnici“ i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-747-24/17 od 05.12.2019. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Dr. Zoran Milašinović, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo),  mentor i član komisije;
2. Dr. Alen Harapin, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinsko – arhitektonsko - geodetskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član komisije;
3. Dr. Emina Hadžić, dipl. inž. građ., redovni profesor  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo),  predsjednik komisije  

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 11.12.2019. do 10.01.2020. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana dr disertacije - Emina Hajdo
11.12.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B J A V L J U J E

Emina Hajdo, dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:
   
"Analiza ultimnog opterećenja čeličnih konstrukcija uzimajući u obzir geometrijske nelinearnosti i omekšanje materijala“
      
dana 23.12.2019. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige br.30, sa početkom u 10:00 sati.
 
Odbrana doktorske disertacije je javna.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs izbor/napredovanje u zvanje "docent"
10.12.2019
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-1984-1/19 od 12.11.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-35-89/19 od 27.11.2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.) docent za naučnu oblast "Konstrukcije” i “Geotehnika i geološko inženjerstvo” – jedan izvršilac sa
     punim radnim vremenom;
2.) docent za naučnu oblast "Konstrukcije” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom ;
  
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke  sposobnosti;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova, smjer konstrukcije,
- naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
- Prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
- Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
- Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;  
- Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
- Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
- Dokaz da su knjige, radovi i drugo objavljeni;
- i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatima izabranim u naučnonastavna zvanja docent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.    
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije dr disteracije
02.12.2019
OBAVJEŠTENJE
o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
srijeda, 04.12.2019. godine u 13.00 sati
u sali br.8  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidat: Haris Kalajdžisalihović, dipl.inž.građ.

Naziv doktorske disertacije: „Primjena metode čestica sa uglađenim jezgrenim funkcijama u hidrotehnici“

Komisija:

1. Dr. Zoran Milašinović, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo),  mentor i član komisije;
2. Dr. Alen Harapin, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinsko – arhitektonsko - geodetskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član komisije;
3. Dr. Emina Hadžić, dipl. inž. građ., redovni profesor  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo),  predsjednik komisije 

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije dr disteracije
02.12.2019
OBAVJEŠTENJE
o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
srijeda, 04.12.2019. godine u 13.00 sati
u sali br.8  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidat: Haris Kalajdžisalihović, dipl.inž.građ.

Naziv doktorske disertacije: „Primjena metode čestica sa uglađenim jezgrenim funkcijama u hidrotehnici“

Komisija:

1. Dr. Zoran Milašinović, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo),  mentor i član komisije;
2. Dr. Alen Harapin, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinsko – arhitektonsko - geodetskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član komisije;
3. Dr. Emina Hadžić, dipl. inž. građ., redovni profesor  Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo),  predsjednik komisije 

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxDiplomantima i magistrantima
02.12.2019
Poštovani diplomanti i magistranti,

obraćamo vam se s namjerom da vas obavijestimo o održavanju Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, te da vas informiramo o detaljima u vezi sa protokolom manifestacije.

Svečana promocija i dodjela diploma održat će se u subotu 7. decembra 2019. godine u 11.00 sati u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch” (Zetra).

Potrebno je da dođete do 10,30 sati ispred dvorane, na ulaz predviđen za vaš fakultet/akademiju. Ulazi su A, B, C i F. Detaljniji prikaz rasporeda sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu „Juan Antonio Samaranch” možete pogledati u nastavku. Molimo vas da se istog striktno pridržavate.

Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking neće biti otvoren za javnost. Molimo koristite javni prevoz ili taxi.

Ulaz u dvoranu je moguć samo uz odgovarajuću ulaznicu koju ćete preuzeti na studentskoj službi vašeg fakulteta. Ulaznica je besplatna i važi isključivo za diplomanta/magistranta.

Manifestacija počinje u 11.00 sati, te molimo sve diplomante/magistrante i goste da budu na svojim mjestima najdalje u 10.45. Iz sigurnosnih i protokolarnih razloga, ulaz u salu neće biti moguć nakon 11.00 sati.

Svi fakulteti/akademije su smješteni u parteru, dok su mjesta za roditelje i goste manifestacije rezervisana na tribinama. Za njih postoje posebne pozivnice koje ćete također moći preuzeti u dogovoru sa predstavnicima svoje studentske službe. Tokom manifestacije je zabranjeno gostima da sa tribina silaze u parter kako bi se neometano mogla izvršiti dodjela diploma.

Molimo vas da pratite protokol programa, te da ustanete u trenutku kada dekan vašeg fakulteta/akademije bude promovirao diplomante i magistrante i tako popratite ovaj svečani trenutak. U toku promocije studenti Medicinskog fakulteta polažu Hipokratovu zakletvu.
U toku promocije studenti mediciske grupacije polažu Svečanu zaketvu.

Poštivanje pravila je preduvjet da se na dostojanstven i organiziran način realizira promocija preko pet hiljada diplomanata i magistranata.
Dodatne informacije i obavještenja možete dobiti na svojim studentskim službama prije održavanja manifestacije ili kod predstavnika studentskih službi prisutnih u Zetri.
 
Dodjela diploma vršit će se u Zetri odmah nakon promocije. Molimo vas da u dvorani ostanete do samog završetka svečanog dijela promocije, te da sačekate na svojim mjestima početak dodjele diploma. Svaki fakultet ima posebno označeno mjesto u dvorani na kojem će se vršiti dodjela diploma. Predstavnici studentskih službi će organizirati dodjelu, te vas molimo da se striktno držite uputa koje vam oni daju. Fakulteti sa većim brojem studenata će dodjelu organizirati tako što će preko ekrana postavljenih u dvorani biti ispisana imena studenata koji trebaju preuzeti svoju diplomu.

Budući da je u pitanju veliki broj diplomanata i magistranata, molimo vas za strpljenje i poštivanje protokola kako bismo ubrzali ovu proceduru.

Pozivamo Vas da kreirate svoj profil na LinkedIn mreži i postanete dijelom globalne poslovne zajednice. LinkedIn je poslovna društvena mreža koja je namijenjena povezivanju poslodavaca i ljudi koji traže zaposlenje. Ova mreža je nastala sa ciljem efikasnog predstavljanja profesionalnih sposobnosti njenih članova, povezivanja i što bržeg spajanja poslodavaca sa posloprimcima. LinkedIn je, pored ostalog, najveća svjetska profesionalna poslovna društvena mreža na kojoj poslovni ljudi razmjenjuju iskustva, učestvuju u raspravama, dijele zanimljive sadržaje i, naravno, pronalaze nove poslodavce.  Kreirajte profil i u polju obrazovanje (u sekciji School) upišite University of Sarajevo, a u polju Degree upištie zvanje koje ste stekli.

Također, ljubazno Vas molimo da obavezno popunite upitnik za alumni mrežu Univerziteta u Sarajevu koji je dostupan na linku http://www.unsa.ba/studij/cjelozivotno-ucenje/alumni

Na taj način omogućit ćete nam da steknemo uvid u Vasše utiske o studiju, kao i da vas možemo informirati o aktivnostima alumnija na Univerzitetu u Sarajevu.

Čestitamo vam na uspješnom završetku studija na Univerzitetu u Sarajevu!

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
07.11.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
OBAVIJEST O ODBRANI
 
Završnog / master rada kandidata Eldina Zahirovića

Dana 8. 11.2019. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Eldina Zahirovića pod nazivom:
 
Uspostava GIS prostornog katastra izgrađenog zemljišta u slivu rijeke Vrbas

pred komisijom:
 
- Doc. dr. Džanina Omićević, predsjednik komisije
- Prof. dr. Nusret Drešković, mentor i član komisije
- Doc. dr. Edin Hrelja, član komisije

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxEvaluacija nastavnika i saradnika
31.10.2019
Odluku o usvajanju izvještaja o evaluaciji nastavnika i saradnika možete preuzeti ovdje: odluka.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
29.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET


 

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog / master rada kandidatkinje Dine Šljivo

 

Dana 7.11.2019. godine u 15:15 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Dine Šljivo pod nazivom:

Analiza i integracija tematskih tipova podataka i uspostava jedinstvene GIS baze podataka za poplavljena područja u Bosni i Hercegovini

pred komisijom:

- Doc. dr. Nedim Tuno, predsjednik komisije
- Prof. dr. Nusret Drešković, mentor i član komisije
- Vanr. prof. dr. Admir Mulahusić, mentor i član komisije

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
14.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata Numana Bajraktarevića

Dana 15.10.2019. u 11h u Sali 8.u prostorijama Građevinskog fakulteta, održat će se javna obrana zavrsnog / master rada kandidata Numana Bajraktarevića pod naslovom:  

Regulacija rijeke Bosne u Banlozima

Pred Komisijom u sastavu:
1. Prof.dr Amra Serdarević, predsjednik komisije
2. Doc.dr Hata Milišić, član
3. Prof.dr Emina Hadžić, član i mentor

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Slavica Matić

Dana 18.10.2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Slavice Matić, pod nazivom:

„Precizno pozicioniranje BIHPOS stanica korištenjem naučnog softvera GIPSYX i potencijalna primjena za istraživanje geodinamike Zapadnog Balkana”

pred komisijom:
- Doc. dr. Džanina Omićević, predsjednik komisije,
- Van. prof. dr. Medžida Mulić, mentor
- Doc. dr. Esad Vrce, član


ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Vinka Ruževića

Dana 16.10.2019. godine u 14:15 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Vinka Ruževića pod nazivom:

Hidrografska izmjera morskog dna višesnopnim dubinomjerom

pred komisijom:
- Van. prof. dr. Admir Mulahusić, predsjednik komisije
- Doc. dr. Nedim Tuno, mentor
- Doc. dr. Jusuf Topoljak, član

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidatkinje Dženane Mekić

Dana 16.10.2019. godine u 15:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Dženane Mekić pod nazivom:

Analiza visinske geodetske mreže mjerene različitim postupcima geometrijskog nivelmana

pred komisijom:
- Van. prof. dr. Admir Mulahusić, predsjednik komisije
- Doc. dr. Nedim Tuno, mentor
- Doc. dr. Jusuf Topoljak, član

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Harisa Čitaka

Dana 18.10.2019. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Harisa Čitaka pod nazivom:

Primjena a posteriori procjene varijance u nivelmanskoj mreži

pred komisijom:
- Van. prof. dr. Medžida Mulić,predsjednik komisije ,
- Doc. dr. Džanina Omićević, mentor
- Doc. dr. Esad Vrce,član


ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Mirnesa Čustovića

 

Dana 18.10.2019. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Mirnesa Čustovića pod nazivom:

 

Ispitivanje tačnosti i pouzdanosti određivanja pomaka i deformacija metodom RTK kao funkcije dužine vremena opažanja

 

pred komisijom:

- Doc. dr. Džanina Omićević, predsjednik komisije,

- Doc. dr. Esad Vrce, mentor,

- Van. prof. dr. Medžida Mulić, član


ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - vandredni profesor - Geodezija
11.10.2019
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-1349-1/19 od 11.09.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-44/19 od 25.09.2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
     - diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova,  naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
- prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
- biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
- diplome o stečenom obrazovanju, diplome fakulteta odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše;
- bibliografiju – priložiti radove, udžbenike, knjige, mnografije i dr.;
- dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
- dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
- i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija dr disertacije (Emina Hajdo)
08.10.2019
O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hajdo, dipl.ing.građ. pod nazivom: “Analiza ultimnog opterećenja čeličnih konstrukcija uzimajući u obzir geometrijske nelinearnosti i omekšanje materijala“ i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-976-7/19 od 30.09.2019. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1.   Prof.dr. Esad Mešić, dipl.ing.građ.– redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.   Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

            STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovane radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 09.10.2019. do 07.11.2010. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić