• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxSajam stipendija
13.10.2017
Služba za međunarodnu saradnju već osmu godinu zaredom organizuje sajam stipendija.
Osmi sajam stipendija će se održati 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Pored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovali smo i info dane naših Erasmus+ partnera. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje zainteresovani mogu više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija. Na ovaj način će studenti i nastavnici dobiti više informacija o mogućnostima za mobilnost jer je riječ o partnerskim univerzitetima na kojima studenti i nastavnici mogu realizirati svoju mobilnost. Prezentacije će biti organizovane prema sljedećem rasporedu, ali će predstavnici tih univerziteta biti dostupni tokom cijelog dana:
 
11:00 - 11:15 Univerzitet u Beiri, Portugal - Erasmus+
11:15 - 11:30 Univerzitet u Jaenu, Španija - Erasmus+
11:30 - 11:45 Univerzitet u Primorskoj, Slovenija - Erasmus+
11:45 - 12:00 Univerzitet u Bolonji, Italija - Erasmus+
12:00 - 12:15 Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika - Erasmus+
12:15 - 12:30 Univerzitet u Mariboru, Slovenija - Erasmus+
12:30 - 12:45 Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal - Erasmus+
12:45 - 13:00 Politehnički institut Santarem, Portugal - Erasmus+
13:00 - 13:15 Sveučilište u Splitu, Hrvatska - Erasmus+
13:15 - 13:30 Politehnički univerzitet Marche u Ankoni, Italija - Erasmus+
13:30 - 13:45 Univerzitet Paris 8, Francuska - Erasmus+
13:45 - 14:00 Univerzitet u Segedinu - Erasmus+
14:00 - 14:15 Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Hrvatska
14:15 - 14:30 Study in Hungary - Scholarship opportunities
14:30 - 14:45 EducationUSA Introduction Presentation
14:45 - 15:00 Ambasada SAD-a u BiH
15:00 - 15:15 Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal - Erasmus+
 
Ukupna lista izlagača izgleda ovako:
1.            Ambasada Japana u BiH
2.            Campus France BiH / Francuski institut u BiH
3.            Ambasada Indije
4.            Ambasada SAD u BiH
5.            EducationUSA Sarajevo
6.            DAAD Bosna i Hercegovina
7.            AHK BiH - Predstavništvo njemačke privrede u BiH
8.            OeAD / Study in Austria
9.            Study in Hungary / Tempus Public Foundation
10.          Zagrebačka škola ekonomije i managementa
11.          Internacionalni univerzitet u Sarajevu
12.          Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska
13.          Sarajevo School of Science and Technology
14.          Univerzitet Beira Interior, Portugal
15.          Univerzitet u Jaenu, Španija
16.          Univerzitet u Primorskoj, Slovenija
17.          Univerzitet u Bolonji, Italija
18.          Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika
19.          Univerzitet u Mariboru, Slovenija
20.          Univerzitet Nova Lisboa, Portugal
21.          Politehnički institut u Santaremu, Portugal
22.          Sveučilište u Splitu, Hrvatska
23.          Politehnički univerzitet “delle Marche” u Ankoni, Italija
24.          Univerzitet Pariz 8, Francuska
25.          Univerzitet u Segedinu, Mađarska
26.          Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu
27.          Humanost u akciji
28.          IAESTE LC Sarajevo
29.          ProCredit Bank dd
30.          Travel Centar Doo Sarajevo
31.          Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)
32.          AIESEC u Bosni i Hercegovini
33.          Stipendije.ba
34.          Erasmus Student Network
35.          Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+
 
Više informacija je dato na www.erasmus-unsa.ba/sajamstipendija.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs(i)
09.10.2017
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-940-1/17 od 18.07.2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5977/17 od 27.09.2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
- docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
- asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija projekta dr disertacije -Ismar Imamović
09.10.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ismara Imamovića, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod nazivom: "Konstitutivni zakon veze za analizu graničnih stanja čeličnih okvirnih konstrukcija” i Izvještaj o ocjeni radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
Prof. Dr. Mustafa HRASNICA, dipl. inž. građ,  redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, (obast: „Konstrukcije“), predsjednik komisije
Prof.Dr. Adnan IBRAHIMBEGOVIĆ, dipl.inž.građ., profesor Univerziteta tehnologije u Compeigne (UTC), Francuska , (Professeur des Universités, Université de Technologié de Compiègne (UTC), rue Roger Coutolenc, 60200 Compiègne, France), mentor i član komisije 
Prof. Dr. Esad MEŠIĆ, dipl. inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“), mentor i član komisije
Abdellatif OUASHINE, profesor Univerziteta tehnologije u Compeigne (UTC), Francuska (Professeur des Universités, Université de Technologié de Compiègne (UTC), rue Roger Coutolenc, 60200 Compiègne, France), član komisije 
Ivica KOZAR, profesor Univerziteta u Rijeci, Hrvatska (Professeur des Universités, Université de Rijeka, rue Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatie), član komisije
Brank BOSTJAN, profesor Univerziteta u Ljubljani, Slovenija (Professeur des Universités, Université de Ljubljana,  rue Jamova cesta 2, 1001 Ljubljana, Slovénie, član komisije)

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxŽanesa Ljevo - doktorska disertacija
28.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU 
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44., Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, kandidatkinje mr.sc. Žanese Ljevo, dipl.inž.građ. višeg asistenta Građevinskog fakulteta u Sarajevu i studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), predsjednik
2. Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (naučna oblast „Tehnologija i organizacija građenja“), mentor
3. Dr. sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( područje: tehničke nauke, polje: građevinarstvo, grana: saobraćajnice), član

STAVLJAJU JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera ljetnog semestra
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E NJ E

OVJERA LJETNOG SEMESTRA I UPIS U ZIMSKI SEMESTAR OBAVLJAT ĆE SE U PERIODU OD PONEDELJKA
18.09.2017. DO PETKA 06.10.2017.GODINE U TERMINU OD 11:00h DO 13:00h.

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - 2.10.2017. godine
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA NASTAVA  U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI ZA ZIMSKI SEMESTAR POČINJE 02.10.2017.GODINE.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis studenata u narednu godinu 2. ciklusa studija
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI UPISUJU  NAREDNU ILI OBNAVLJAJU GODINU  DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine (Redovni 130 KM, Redovno-samofinansirajući 2000 KM obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

STUDENTI KOJI REDOVNO UPISUJU NAREDNU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 195,00 KM (130 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate:     UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 195,00 KM.

STUDENTI KOJI SU REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI I UPISUJU NAREDNU GODINU STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 2065 KM (2000 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 2065,00 KM.

REDOVNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
NA RAČUN GRAĐVINSKOG FAKULTETA BROJ: 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 325,00 KM (260 KM upis-obnova, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: OBNOVA GODINE (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar);
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 325,00 KM.
Pored upisnine za obnovu godine studenti su dužni uplatiti 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit na račun Građevinskog fakulteta broj: 161 000 000 261 00 87

REDOVNI – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

Redovno-samofinansirajući studenti za obnovu uplaćuju po 100 KM za svaki nepoložen ispit  i 65 KM za: biblioteku, čitaonicu, računski centar, inventar i osiguranje na račun Građevinskog fakulteta broj:
161 000 000 261 00  87

Studenti koji koriste ISSS aplikaciju dužni su izvršiti uplatu za razvoj ISSS-a na Univerzitetu.
Svrha uplate :    RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Unevirztet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun:
161 000 000 261 00 87.
Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti mogu, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
•   u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
•   u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj:
338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.

Dekanat
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis studenata u narednu godinu 1. ciklusa studija
27.09.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS STUDENATA KOJI UPISUJU  NAREDNU ILI OBNAVLJAJU GODINU  PRVOG CIKLUSA STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018.GODINI

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine (Redovni 100 KM, Redovno-samofinansirajući 1800 KM, obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

STUDENTI KOJI REDOVNO UPISUJU NAREDNU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 165,00 KM (100 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate:     UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo.
Iznos: 165,00 KM.

STUDENTI KOJI SU REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI I UPISUJU NAREDNU GODINU STUDIJA POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

NA RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 1865 KM (1800 KM upis, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate: UPIS NA ---- GODINU (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar)
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 1865,00 KM.

REDOVNI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.
NA RAČUN GRAĐVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 265,00 KM (200 KM upis-obnova, /60 KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar/, /5 KM osiguranje/).

Svrha uplate:     OBNOVA GODINE (upis, biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar);
Primalac: RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo, Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos: 265,00 KM.
Pored upisnine za obnovu godine studenti su dužni uplatiti 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit na račun Građevinskog fakulteta broj: 161 000 000 261 00 87

REDOVNI – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
- 2 PRIJAVNA LISTA;
- 1 SEMESTRALNI LIST;
Uplatu upisnog materijala u KM (1,50 KM) izvršiti na račun: 338 320 225 062 11 69
Svrha uplate : Upisni materijal, i obavezno naznačiti naziv fakulteta.

Redovno-samofinansirajući studenti za obnovu uplaćuju po 100 KM za svaki nepoložen ispit  i 65 KM za: biblioteku, čitaonicu, računski centar, inventar i osiguranje na račun Građevinskog fakulteta broj
161 000 000 261 00  87

Studenti koji koriste ISSS aplikaciju dužni su izvršiti uplatu za razvoj ISSS-a na Univerzitetu.
Svrha uplate :    RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Unevirztet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na račun:
161 000 000 261 00 87.
Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti mogu, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
•   u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na račun Univerziteta u Sarajevu broj: 338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
•   u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj:
338 320 225 062 11 69, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.

Dekanat
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o 2. septembarskom roku
21.09.2017
OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE PRIJAVE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ROK KOJI JE RASPISAN NA ISSS-u ZA 26.09. VRŠITI DO PETKA 22.09. DO 13:00 I NAKON TOGA PRIJAVLJIVANJE NEĆE BITI MOGUĆE

STUDENTI MOGU ISKLJUČIVO PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT!

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrezentacija radne verzije projekta dr disertacije
04.09.2017
PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DR DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ za petak         15.09.2017. godine u 11 sati u sali br. 8  Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidatkinje mr Žanese Ljevo, dipl.ing.građ. pod naslovom „Uticaj upravljanja projektima na ostvarenju kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5045/17 od 19.07.2017. godine, u sastavu:

1.   Prof. dr. Mladen Radujković, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, predsjednik
2.   Prof. dr. Mladen Vukomanović, dipl. inž. građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, mentor
3.   Dr.sc. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ. – docent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija
04.09.2017
OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI SE MOŽE PREUZETI SA SLIJEDEĆEG LINKA: Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrijemni ispit (odgođen za 19.9.2017)
17.08.2017
Prijemni ispit iz predmeta „Matematika“  koji se trebao održati u utorak 05.09.2017. god. pomjera se za utorak 19.09.2017.god. sa početkom u 12:00 sati.

Napomena :
Na polaganje prijemnog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu. Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

Ostale informacije o prijemnom ispitu na Građevinski fakultet možete preuzeti na slijedećem linku: Prijemni ispit.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o upisu na I godinu (2 rok)
17.08.2017
Informacije o upisu na I godinu 1. ciklusa studija (2 rok) možete preuzeti na slijedećem linku: Upis - 2 rok.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - v.ass. Hata Milišić
20.07.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

VIJEĆE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V L J U J E
mr.sc. Hata Milišić, dipl.inž.građ., viši asistent Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Građevinskog fakulteta u Sarajevu i student III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka“ dana 24. 07. 2017. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.
0 komentari | Napišite komentar

 
xx Upis u 1. godinu prvog ciklusa studija
20.07.2017
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E NJ E

ZA UPIS U I GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
AKADEMSKE 2017/2018. GODINU  

Upis studenata koji su primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od 21.08.2017. do petka 31.08.2017. godine u terminu od 11:00h do 13:00h.

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine u iznosu 100,00 KM za redovne studente (obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima ne stariju od 6 mjeseci).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
-   INDEX;
-   2 ŠV20-OBRAZCA;
-   1 UPISNI LIST;
-   1 SEMESTRALNI LIST;
-   LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
-   2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNI LIST, ŠV20-OBRAZCE, SEMESTRALNI LIST) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  338 320 225 062 11 69
Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 165 KM (100 KM upis, 60KM: biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:   UPIS NA FAKULTET
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        165,00 KM.

   REDOVNI  STUDENTI su dužni izvršiti uplatu i za korištenje ISSS-aplikacije na
Univerzitetu (Preko koje prijavljuju ispite i naručuju potvrde i uvjerenja za razna statusna pitanja.)
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 225 062 11 69;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.


Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, studenti imaju mogučnost, ukoliko žele, uplatiti sredstva:
   u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 1610000008961744 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
   u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj: 3386902222532015 kod Uni Credit Bank, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.


D E K A N


Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija
17.07.2017
Univerzitet u Sarajevu obavještava zainteresirane studente da će konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini biti objavljen 4. septembra 2017. godine.

Odobrena kvota za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija je 3.784 studenta, a u ponudi je 185 studijskih programa drugog ciklusa studija na 22 fakulteta/akademije/CIS Univerziteta u Sarajevu.

Pravo učešća na konkursu imaju pod jednakim uvjetima državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Više informacija na slijedećem linku: Univerzitet u Sarajevu - Konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje o polaganju Prijemnog ispita
04.07.2017
Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet u Sarajevu

Prijemni ispit iz predmeta "Matematika" se odgađa 11.07.2017. i održat će se u srijedu 12.07.2017. godine sa početkom u 12 sati.

Napomena:
Na polaganje prijmenog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu.  Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

Dekan
Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić