• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxRevidirana rang lista (1. god. I ciklus - 2020/2021)
25.07.2020
REVIDIRANA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKE 2020/2021. GODINE (I UPISNI ROK) SE MOŽE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Revidirana rang lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
22.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Amara Kadića

Dana 24.07.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za konstrukcije, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Amara Kadića pod nazivom:
Numeričko modeliranje armirano betonskog okvira sa zidanom ispunom
pred komisijom:
- Prof. em. dr Muhamed Zlatar, dipl.inž.građ, predsjednik komisije
- Van. prof. dr Goran Simonović, dipl.inž.građ, član
- Van. prof. dr Davorin Penava, dipl.inž.građ, član i mentor
- Doc. dr Senad Medić, dipl.inž.građ, član i mentor0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
17.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Harisa Obradovića

Dana 21.07.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Harisa Obradovića pod nazivom:
Izbor optimalnog tipa rješenja petlje „Sjeverni ulaz u grad Mostar“
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komsije
- Prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član i mentor
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ, član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
17.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Anide Herić

Dana 23.07.2020. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Anide Herić pod nazivom:
Primjena višekriterijalnog odlučivana u odabiru optimalnog varijantnog rješenja obilaznice
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komisije,
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ, član i mentor
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
17.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata/kinje Milice Kuljanin

Dana 23.07.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Milica Kuljanin pod nazivom:
Izrada Idejnog rješenja izgradnje ceste M15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo - Crljeni
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik Komsije i mentor
- Prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ,
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ,
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisu na I ciklus 2020/2021
15.07.2020
Upis primljenih kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od 16.07.2020. Do 24.07.2020.godine u terminu od 11:00h do 13: 00h. Kandidati su dužni dostaviti orginalnu dokumentaciju koju su elektronskim putem dostavili na Konkurs. Upute za upis nalaze se na slijedećem linku: Obavijest o upisu.

Ugovor o studiranju kojeg preuzimate u četiri primjerka sa slijedećih linkova zavisno od vašeg statusa i studijskog programa:
- Ugovor o studiranju za redovno budžetskog studenta studijskog programa građevinarstva
- Ugovor o studiranju za redovno samofinansirajućeg studenta studijskog programa građevinarstva
- Ugovor o studiranju za redovno budžetskog studenta studijskog programa geodezije i geoinformatike
- Ugovor o studiranju za redovno samofinansirajućeg studenta studijskog programa geodezije i geoinformatike

Kandidati su dužni popuniti upisne obrazce (ŠV20, upisni i semestralnilist), matične podatke na prvoj stranici indexa, kao i da upišu predmete i profesore u index. Uputa za popunjavanje indeksa se nalazi na slijedećem linku:Uputstvo za popunjavanje indeksa.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
15.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
ZAVRŠNOG /MASTER RADA

Dana 22.07.2020. godine u 13:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Šemse Imširović pod nazivom:

“REGIONALNA ANALIZA KARAKTERISTIKA VELIKIH VODA NA TERITORIJI SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 1961. – 1990.”


pred komisijom:
- Prof.dr. Zoran Milašinović, dipl.ing.građ, mentor
- Prof.dr. Emina Hadžić, dipl.inž.građ, Predsjednik Komisije
- Prof.dr. Amra Serdarević, dipl.inž.građ, član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
15.07.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidatkinje Aldijane Šanjta

Dana 22.07.2020. godine u 14:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidatkinje Aldijane Šanjta pod nazivom:
Hidrauličko modeliranje i izrada karata opasnosti od poplava za rijeku Veseočicu
pred komisijom:
- Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., predsjednik
- Doc.dr. Hata Milišić, dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr. Suvada Šuvalija,dipl.ing.građ., član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačne range liste prijavljenih kandidata za upis
15.07.2020
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKE 2020/2021. GODINE (I UPISNI ROK) SE MOŽE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Konačna lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpis na UNSA
14.07.2020
Na slijedećem linku možete pročitati važnu obavijest za upis na UNSA: Važna obavijest.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKrizni plan pripravnosti
14.07.2020
U prilogu se nalazi krizni plan pripravnosti, tj. mjere pripravnosti koje se odnose na uposlenike i studente: Krzni plan.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - SARS-CoV-2
13.07.2020
Poštovani, u prilogu je obavijest vezana za SARS-CoV-2 virus: Obavijest.

DEKAN
prof. dr Samir Dolarević
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - van. profesor (Geodezija i geoinformatika)
09.07.2020
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-790-1/20 od 10.06.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-78/20 od 24.06.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
-   proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
     -     diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova, naučni
           stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
-   prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
-   biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
-   izvod iz matične knjige rođenih;
-   uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
-   Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
-   bibliografiju – priložiti radove, udžbenike, knjige, mnografije i dr.;
-   dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
-   dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
-   i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPrigovori na preliminarnu rang listu
07.07.2020
Kandidati imaju pravo na pisani prigovor Građevinskom fakultetu u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne liste. (do 10.07.2020.).

Potpisan i skeniran prigovor poslati na email adresu: gfsa@gf.unsa.ba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarne liste upisa kandidata 2020/2021
07.07.2020
PRELIMINARNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKE 2020/2021. GODINE (I UPISNI ROK) SE MOGU PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Preliminarne liste.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxLjekarska uvjerenja - upis u prvu godinu studija
01.07.2020
Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih  uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

Naravno, ukoliko žele, kandidati mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata studentskim službama do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).

Termini se mogu pogledati na slijedećem linku: Termini.

Služba za nastavu i studentska pitanja / Academic and Student Affairs Office
Univerzitet u Sarajevu  / University of Sarajevo
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInkluzivno obrazovanje - UPS!
18.06.2020
Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) objavljuje
POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

Ured za podršku studentima (UPS!) obavještava akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu da su otvorene prijave za Program obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja koji se realizira u okviru projekta Visoko obrazovanje - obrazovanje za sve (VOzaSVE/HE4ALL), koji  finansiran UNICEF.
Program obuke se sastoji od tri modula na koje se akademsko osoblje može prijaviti. Prijava može biti podnijeta za svaki modul pojedinačno, na način da osoba učestvuje u jednom modulu ili u cjelokupnom Programu obuke, tj. u tri modula. Dnevni red će biti dostavljen nakon okončanja roka za prijavu učešća po pojedinačnom modulu.

Prvi modul Uvod u inkluzivno obrazovanje
Realizacija prvog modula Uvod u inkluzivno obrazovanje planirana je za ponedjeljak, 29.06.2020. i utorak, 30.06.2020. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Prijava za učešće u aktivnostima planiranim Prvim modulom može biti napravljena putem e-obrasca na slijedećem linku: https://forms.gle/rh4381JgZ5bgZYYE7  najkasnije 25.06.2020. do 12:00, odnosno do popunjavanja slobodnih mjesta.
Drugi modul Kroz zajednički rad do inkluzivne prakse
Realizacija drugog modula Kroz zajednički rad do inkluzivne prakse planirana je za srijedu, 01.07.2020. i četvrtak, 02.07.2020. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Prijavu za učešće u aktivnostima planiranim Drugim modulom može biti napravljena putem  e-obrasca na slijedećem linku: https://forms.gle/m1tkbUqbsGnZcCUw7 najkasnije 29.06.2020. do 12:00, odnosno do popunjavanja slobodnih mjesta.

Treći modul Okruženje koje potiče individualizirano učenje
Realizacija trećeg modula Okruženje koje potiče individualizirano učenje planirana je za ponedjeljak, 06.07.2020. i utorak, 07.07.2020. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Prijavu za učešće u aktivnostima planiranim Trećim modulom može biti napravljena putem e-obrasca na slijedećem linku: https://forms.gle/CkM4wbuBVMsNb7MSA najkasnije 02.07.2020. do 12:00, odnosno do popunjavanja slobodnih mjesta.

Unaprijed hvala za vašu zainteresiranost i spremnost da učestvujete u Programu obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja.
   


                     
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović