• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxIspitni rokovi za Ljetni semestar
05.06.2020
Poštovane kolegice i kolege studenti,

Objavljeni su rokovi za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.
U saradnji sa Prodekanom studentom sačinili smo i spisak studenata koji imaju pravo da polažu ispite u tzv. apsolventskim rokovima. Obzirom da to nisu svi predmeti i da je na pojedinim predmetima jako mali broj kandidata , ispitne rokove ćemo dogovoriti sa nastavnicima a biti ćete obavješteni početkom sedmice o istima. Studenti imaju pravo polagati ispite u sva tri termina.

Studenti koji su studirali po predbolonjskom sistemu studiranja (možda ima par kandidata) će se javiti prodekanu za nastavo - naučni rad te će se istima, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

Također Vas obavještavamo da će se realizacija ispita odvijati u skladu sa preporukama i punim uvažavanjem epidemioloških mjera a detaljne instukcije će biti objavljene narednih dana.Van. prof. dr. sc. Mirza Pozder, dipl.ing.građ.
Prodekan
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - izbori u zvanje
07.05.2020
Na slijedećem linku možete pogledati izvještaje komisije o izboru u zvanje:
- Izbor u zvanje - Haris Kalajdžisalihović
- Izbor u zvanje - Goran Simonović.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - izbor u zvanje
06.05.2020
Na slijedećem linku možete pogledati izvještaj komisije: Izbor u zvanje docent - Hajdo.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxWebinar: Frontiers in Water Resources Management
04.05.2020
U sklopu realizacije Erasmus + SWARM projekta se 05.05.2020. održava online webinar na temu:  Frontiers in Water Resources Management

Informacije o projektu:
Project name:  Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM)
Project number: 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Coordinating institution: University of Niš, Serbia
UNSA Leader : Prof. Dr. Emina Hadžić
www: www.swarm.ni.ac.rs
Duration: 2018 – 2021
0 komentari | Napišite komentar

 
xxGEOBIZ - progres
04.05.2020
U prilogu se nalazi 1. progres projekta GEOBIZ : Progres projekta GEOBIZ.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdluka u cilju prevencije zaraze COVID-19
04.05.2020
U prilogu se nalazi odluka u cilju prevencije zaraze korona virusom: Odluka.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPoziv:Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima BiH
24.04.2020
U čuvanju zdravlja i života najbližih, prirodno se okrećemo budućnosti, pa i onome što dolazi poslije ove do sada neviđene situacije. Želimo se nadati najboljem i raditi onako, kako bi se efekti ove krize što prije prevazišli i smanjili.

U tom cilju, projekat „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima Bosne i Hercegovine“, nakon pripremljenog KONCEPTA PROCJENE poduzima sljedeći korak, a to je otvaranje Poziva za učešće u multidisciplinarnom autorskom timu.

Ohrabrujemo eksperte  različitih profila da se prijave na ovaj Poziv, jer autorskim učešćem u Procjeni:

postajete dio multidisciplinarnog tima Bosne i Hercegovine  koji temeljno razmatra integralnu procjenu stanja prirode i održivog upravljanja  prirodnim resursima u kontekstu interakcije naučnih rezultata i politika upravljanja,
stičete valjane kompetencije i uslove za nominaciju u autorske timove IPBES-a (Međuvladine UN naučno-političke platforme za biodiverzitet i ekosistemske servise), kao ekspert iz oblasti društvenih, prirodnih i drugih nauka navedenih u Pozivu,
stičete mogućnost da, zajedno sa drugim članovima tima, a na temelju stečenih znanja i iskustava objavljujete radove u domaćim i stručnim naučnim časopisima,
učestvujete na 3 petodnevna autorska sastanka tokom trajanja projekta (plaćeni troškovi učešća).
U prijavi za učešće u timu autora Procjene, potrebno je dostaviti: (1) Curriculum Vitae, (2) bibliografiju i (3) listu realizovanih projekata.

Poziv za autorski tim ostaje otvoren do 15. maja 2020. godine. Putem e-maila ćete biti obaviješteni o rezultatima prijave i daljem procesu implementacije projekta.

Prvi petodnevni autorski sastanak se planira sredinom mjeseca jula 2020, u odgovarajućem hotelskom smještaju na planini Jahorini.   

Ljubazno vas pozivamo da svoju prijavu za učešće u multidisciplinarnom ekspertnom timu pošaljete na sljedeće adrese: kontakt@procjenaprirode.ba, ena_simic@yahoo.co.uk i/ili sebarudanovic@gmail.com.

Više informacija možete naći na: https://www.procjenaprirode.ba

U očekivanju Vaše prijave, želimo Vam dobrodošlicu u autorski tim. Ostanite kod kuće.

PSP koordinator
Prof. dr. Senka Barudanović
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzbor u zvanje - prof. dr Azra Kurtović
14.04.2020
U prilogu je izvještaj komisije za izboru zvanje prof. dr Azre Kurtović: Izvještaj komisije.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInformacija i radno vrijeme Fakulteta
03.04.2020
U prilogu se nalazi odluka o radnom vremenu Fakulteta, kao i drugih pojedinosti vezanih za stanje nesreće usljed posljedica Korona virusa: Odluka o stanju nesreće - vrijedi do 30.4.2020. godine.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - docent
03.04.2020
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-382-1/20 od 05.03.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-86/20 od 25.03.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:
- docent za naučnu oblast "Hidrotehniku i okolišno inženjerstvo" – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama        koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
     -     diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova,
           smjer Hidrotehniku i okolišno inženjerstvo,
     -     naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
-   Prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
-   Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
-   Izvod iz matične knjige rođenih;
-   Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
-   Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
-   Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
-   Dokaz da su knjige, radovi i drugo objavljeni;
-   i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavna zvanja docent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxAprilski ispitni rokovi
27.03.2020
S obzirom da studenti koji su studirali po "starom sistemu studiranja" (predbolonjski sistem) imaju pravo na polaganje ispita u aprilskom ispitnom terminu, novonastala situacija u vezi sa pojavom virusa, nemogućnost održavanja ispita na fakultetu, prijave ispita u studentskoj službi i drugih razloga, molimo sve potencijalne kandidate da se jave Prodekanu za nastavno-naučni rad elektronskom poštom radi dalje koordinacije i dogovora.

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadno vrijeme
19.03.2020
U prilogu se nalazi odluka o radnom vremenu Fakulteta: Odluka o radnom vremenu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
16.03.2020
Obavijest o odbrani
Završnog/master rada Skočajić Aljoše

Dana 20.03.2020. godine u 10:00 sati, u sali 8 Građevinskog fakulteta, održati će se odbrana završnog/master rada kandidata Škočajić Aljoše pod nazivom:
DINAMIČKA ANALIZA ŽELJEZNIČKOG MOSTA
pred komisijom:
–   prof.dr. Samir Dolarević dipl.ing.građ. – predsjednik
–   doc.dr.Ismar Imamović, dipl.ing.građ.. - član
–   prof.dr. Naida Ademović dipl.ing.građ. - mentor i član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpute studentima za odvijanje nastave
13.03.2020
Na slijedećem linku, možete preuzeti upute o odvijanju nastave u narednim danima zbog vanredne situacije u Kantonu Sarajevo usljed širenja Korona virusa: Upute studentima.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.03.2020
Obavijest o odbrani

Završnog/master rada Rožajac Merima

Dana 16.03.2020. godine u 10:00 sati, u sali 8 Građevinskog fakulteta, održati će se
javna odbrana završnog/master rada kandidata Rožajac Merima pod nazivom:
Razrada modela upravljanja projektom izgradnje varijantnih rješenja objekata
visokogradnje
pred komisijom:
– prof.dr. Azra Kurtović dipl.ing.građ. – predsjednik/ca
– doc.dr. Adis Skejić dipl.ing.građ. - član
– doc.dr. Žanesa Ljevo dipl.ing.građ. - mentor i član/ica
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
10.03.2020
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata Sejdić Edisa

Dana 13.03.2020. godine u 10.30 sati, u sali 8 Građevinskog fakulteta, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata Sejdić Edisa pod nazivom:
Poređenje troškova izgradnje različitih tipova potpornih konstrukcija

pred komisijom:
- prof. dr Azra Kurtović, dipl. inž. građ. predsjednik
- doc. dr Anis Balić, dipl. inž. građ. član komisije
- doc. dr Adis Skejić, dipl. inž. građ. mentor i član komisije
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - odsjek Konstrukcije
05.03.2020
Na osnovu Odluka Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-199-4/20 od 11.02.2020. godine i broj: 02-1-199-5/20 od 11.02.2020. godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-53/20 od 26.02.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:
1.) docent za naučnu oblast "Konstrukcije” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.) vanredni profesor za naučnu oblast "Konstrukcije” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom ;
 
Uvjeti za izbor:
1.) Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim
  publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane   
  nastavničke sposobnosti;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
     -     diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova,
           smjer konstrukcije,
     -     naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
-   Prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
-   Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
-   Izvod iz matične knjige rođenih;
-   Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
-   Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
-   Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
-   Dokaz da su naučni radovi i drugo objavljeni;
-   i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju.

2.) Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
-   proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
           -  diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS bodova,
              smjer konstrukcije;
           - naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
-   prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
-   biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
-   izvod iz matične knjige rođenih;
-   uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
-   Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
-   Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
-   bibliografiju – priložiti radove, udžbenike, knjige, mnografije i dr.;
-   dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
-   dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
-   i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatima izabranim u naučnonastavna zvanja za koja su se prijavili za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić