• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxJavni oglas - zakup poslovnog prostora
08.05.2021
JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ARHITEKTONSKOM I GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU.  Teskt oglasa možete preuzeti na slijedećem linku: Oglas.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavna odbrana dr disertacije
06.05.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Šarić Ammara, dipl. inž. građ. studenta III ciklusa studija – doktorskog studija na Građevinskom fakultetu – Odsjeku za saobraćajnice Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom:
“Funkcija vremena putovanja za dvotračne izvangradske ceste”
održat će se u utorak 18.05.2021. godine, sa početkom u 11:30 sati u Sali 8 u prizemlju Građevinskog fakulteta, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. 

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - odsjek Geodezija i geoinformatika
05.05.2021
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-546-3/21 od 12.04.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-49/21 od 28.04.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje


K O N K U R S

A)   za izbor u isto naučnonastavno zvanje: docent za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
B)   za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje: docent za naučnu oblast "Geodezija i geoinformatika” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama              koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
- diplomirani inžinjer geodezije i  geoinformatike, odnosno magistar geodezije i geoinformatike sa 300 ECTS bodova,
- naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
* Prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
* Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
* Izvod iz matične knjige rođenih;
* Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
* Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
* Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju; 
* Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I  ciklusu studija sa Dodatkom diploma - original ili ovjerenu fotokopiju;
* Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
* Dokaz da su tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka;
* I druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju.
* Za poziciju pod A) kandidati su obavezni dostaviti dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavna zvanja docent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNeradni dani
28.04.2021
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 2. maj 2021. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine subota 1. maj/svibanj, nedjelja 2. maj/svibanj i ponedjeljak 3. maj/svibanj 2021. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj - Konkurs
23.04.2021
U prilogu je Izvještaj sa prijedlogom za izbor dr Suada Sulejmanović: Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIn memoriam: prof. dr Nihad Kapetanović
16.04.2021

Dana 14. aprila 2021. godine u 89. godini života preminuo je prof. dr. sc. Nihad Kapetanović, profesor emeritus Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Rođen je 24. aprila 1932. godine u Gornjoj Zelinji, općina Gradačac. Studirao je na Geodetskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1956. godine diplomirao sa odličnim uspjehom. Poslijediplomski studij za magistra geodezije pohađao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu i 1972. godine i kao prvi kandidat na Geodetskom odsjeku stekao naučni stepen magistra tehničkih nauka iz oblasti geodezije. Doktorsku disertaciju odbranio je 1978. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Od 1957. godine do odlaska u penziju 2002. godine radio je na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora, a 2007. godine dobio je počasno zvanje profesora emeritusa. Omogućio je studentima i geodetskim stručnjacima u Bosni i Hercegovini da imaju literaturu po kojoj će moći učiti i moderno raditi obzirom da je napisao 8 knjiga (udžbenika, priručnika) i jedna skripta. Objavio je preko 30 naučnih i stručnih radova, a učestvovao je i na realizaciji 9 važnijih projekata. Predavanja je savjesno pripremao, tako da su bila jasna i studenti su ih voljeli. Izvanredan mu je bio kontakt sa studentima, tako da su ga osjećali kao roditelja. Zahvaljujući dobrim dijelom njemu, studenti su se poslije diplomiranja veoma dobro snalazili u praksi, uspješno izvršavajući i rukovodeći geodetskim radovima na mnogim projektima u zemlji i inostranstvu. U više od 45 godina dugom radu na Univerzitetu u Sarajevu učestvovao je u edukaciji preko 2000 studenata na Građevinskom fakultetu i Šumarskom fakultetu, neprekidno pomažući mlađim kolegama da napreduju i razvijaju se naučno i pedagoški, a i svim ljudima s kojima je kontaktirao nastojao je pomoći. Pored njegovih naučnih, nastavnih i stručnih kvaliteta neosporna je i etička strana njegove ličnosti.
Kroz svoj rad je ugledni prof. dr. sc. Nihad Kapetanović na najbolji način doprinio javnoj afirmaciji, razvoju i podizanju nivoa nastave i osavremenjavanju geodetske struke u Bosni i Hercegovini.
Akademska zajednica je ostala bez velikoga profesora i čovjeka te ovim putem u ime svih studenata, profesora i radnika Univerziteta u Sarajevu izražavamo iskreno saučešće članovima porodice našeg prof. Kapetanovića.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija doktorske disertacije
15.04.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E
U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se  radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Nasera Morine, dipl.ing.građ., pod nazivom: “Istraživanje uzroka oštećenja betonskih mostova na državnim cestama Republike Kosovo i preduzimanje mjera za njihovo minimiziranje“ i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije pod nazivom: “Istraživanje uzroka oštećenja betonskih mostova na državnim cestama Republike Kosovo i preduzimanje mjera za njihovo minimiziranje“, kandidata Nasera Morine, dipl.ing.građ., zaveden pod brojem: 06-3-358-24/18 od 02.04.2021. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Muhamed Zlatar, dipl. inž. građ., emeritus profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“) - mentor i član komisije;
2. Prof. dr. Samir Dolarević, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“) - predsjednik komisije;
3. Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, (oblast: „Konstrukcije“) - član komisije

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 15.04.2021. do 14.05.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija doktorske disertacije
15.04.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E
U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se  radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Mr.Sc Faruk Serdarević, dipl.ing.maš., pod nazivom: “Nova uloga hidroelektrana u elektroenergetskim sistemima u uvjetima otvorenog tržišta električne energije i značajnije integracije obnovljivih izvora energije” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije pod nazivom: “Nova uloga hidroelektrana u elektroenergetskim sistemima u uvjetima otvorenog tržišta električne energije i značajnije integracije obnovljivih izvora energije”, kandidata Mr.Sc Faruk Serdarević, dipl.ing.maš., zaveden pod brojem: 06-3-727-22/17 od 08.04.2021. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Akademik prof.dr. Branislav Đorđević, dipl.ing.građ., penzionisani redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, Univerzitet u Beogradu (nastavni predmeti: „Iskorištavanje vodnih snaga“ i „Vodoprivredni sistemi“) – predsjednik Komisije
2. Dr. Zoran Milašinović, dipl. inž. građ., redovni profesor  Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, (oblast: „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“) – član
3. Dr.sc. Goran Majstrović, viši znanstveni saradnik Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (znanstveno područje tehničkih znanosti – polje elektrotehnike) -  član

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 15.04.2021. do 14.05.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
13.04.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA HIDROTEHNIKU I OKOLIŠNO INŽENJERSTVO

OBAVIJEST O ODBRANI
Završnog/master rada kandidata Nedima Žilića

Dana 20.04.2020. godine u 12:00 sati, održat će se online odbrana završnog/master rada kandidata Nedima Žilića pod nazivom:

Sanacija i uređenje vodozahvata na rijeci Misoči pred komisijom:

- Doc.dr. Hata Milišić,dipl.ing.građ predsjednik
- Prof.dr. Emina Hadžić,dipl.ing.građ., mentor i član
- Prof.dr Suvada Šuvalija,dipl.ing.građ., član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxALLPLAN takmičenje
07.04.2021
Poštovani, ovim putem Vas obaveštavamo da su prijave za takmičenje zvanično otvorene i traju do 16.04.
Sva obaveštenja, prijave i druge informacije vezano za takmičenje studenti mogu ispratiti preko stranice BIM Student: https://www.facebook.com/bimstudent.net
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzmjena uplatnice
06.04.2021
O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I, II i III CIKLUSA STUDIJA DA JE OD 01.04.2021. GODINE DOŠLO DO IZMJENE BROJA BUĐETSKE ORGANIZACIJE NA SVIM UPLATAMA OD STRANE STUDENATA.

UMJESTO DOSADAŠNJEG BROJA 2104001 SADA STOJI 3502001, A UMJESTO BROJA 2104015 SADA STOJI 3502015.

OD 01.04.2021. SVE POGREŠNO POPUNJENE UPLATNICE GRAĐEVINSKI FAKULTET NEĆE UVAŽAVATI.

Preuzmite primjer uplatnice ovdje: Primjer uplatnice.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJavni oglas - zakup poslovnog prostora
05.04.2021
Javni oglas za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora preuzmite na slijedećem linku: Javni oglas.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija dr disertacije
31.03.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije
U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se:

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
u četvrtak, 08.04.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati

u sali Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu kandidata, komisije i zapisničara uz obavezu prisutnih osoba za poštivanje epidemioloških mjera.
Kandidat: Mr.sc.Faruk Serdarević, dipl.inž.maš.
Naziv doktorske disertacije: “Nova uloga hidroelektrana u elektroenergetskim sistemima u uvjetima otvorenog tržišta električne energije i značajnije integracije obnovljivih izvora energije”.  
Komisija za ocjenu radne verzije je obrazovana Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-2-60/21 od 24.02.2021. godine u sastavu:
1. Dr. Zoran Milašinović, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - predsjednik komisije;
2. Prof. H.C. dr. Branislav Đorđević, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, mentor i član komisije;
3. Dr. Goran Majstrović, viši naučni saradnik Fakulteta elektrotehnike, stojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu,  član komisije.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - doktorska disertacija
26.03.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU
Ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Krdžalić Dževada, dipl. inž. geod. studenta III ciklusa studija – doktorskog studija na Građevinskom fakultetu – Odsjeku za geodeziju i geoinformatiku Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom:

„Razvoj optimalnog modela za transformaciju koordinata između referentnih okvira
u Bosni i Hercegovini “


održat će se u četvrtak 01.04.2021. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera, odbrana navedene doktorske disertacije će biti održana online putem Zoom platforme.

Odbrana doktorske disertacije je javna i može se pratiti putem linka:


https://us04web.zoom.us/j/72235748905?pwd=U2F6NlhrekRCbXh6KzN5dStKSFE3dz09

Meeting ID: 722 3574 8905
Passcode: N3KjD7

                           

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija dr disertacije
22.03.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Alme Džubur, dipl.ing.građ., pod nazivom: “Primjena dinamičkih simulacija na postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda sa aktivnim muljem” i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-156-25/19 od 04.03.2021. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1. Prof. dr. Zoran Milašinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik i član Komisije,
2. Prof. dr. Amra Serdarević, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član Komisije,
3. Prof. dr. Suvada Šuvalija, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član Komisije.

STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI

Mjesto i vrijeme za pregled Izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 22.03.2021. do 23.04.2021. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest - doktorska disertacija
16.03.2021
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo

O B A V J E Š T E NJ E

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Zlatka Džanića, dipl.ing.građ., studenta III ciklusa studija – doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom:

“Optimizacija armiranobetonskih konstrukcije izloženih utjecaju potresa”

održat će se u petak 19.03.2021. godine, sa početkom u 10:00 sati.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera, odbrana navedene doktorske disertacije će biti održana on line putem Zoom platforme.

Odbrana doktorske disertacije je javna i može se pratiti putem linka:
https://us02web.zoom.us/j/89644414506?pwd=K2Vpb1dBbERKeVZ0NTZKa2tSVmg1UT09
Meeting ID: 896 4441 4506
Passcode: Doc_ZDz_19

UPRAVA FAKULTETA0 komentari | Napišite komentar

 
xxRad portirske službe
12.03.2021
U prilogu se nalazi odluka o radu Portirske službe: Odluka.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović