• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pravilnici GF:
- Poslovnik o radu Vijeća
- Pravilnik o dodjeli priznanja "Prijatelj Fakulteta"
- Pravilnik o izmjenama i dopunama
- Pravilnik o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade
- Pravilnik o plaćama i naknadama osoblja
- Pravilnik o pravu na troškove učešća
- Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
- Pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Uputstvo za pristup informacijama
- Odluka o zvanjima

Pravilnici UNSA:
- Pravilnici i propisi o radu UNSA

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović