Back

KNJIGE I SKRIPTE IZDANJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

 

Knjige i skripte izdanja Građevinskog fakulteta starija od tri godine studenti mogu kupiti u biblioteci po umanjenim cijenama, tako da  izdanja starija od tri godine koštaju samo 10 KM, a izdanja starija od šest godina koštaju samo 5 KM.  

 

Za ostale kupce je cijena izdanja starijih  od šest godina umanjena za 25% u odnosu na regularne cijene.

 

 

AUTOR, GODINA IZDANJA, NASLOV Cijena (KM)
za studente (uz indeks) za ostale
Ademović, N. (2015): Teorija elastičnosti 5 22,50
Bajraktarević-Dobran H. (2012): Rasprostiranje otpadnih voda u otvorenim vodotocima – Procesi difuzije i disperzije 5 22,50
Barbalić, Z. (1989): Riječna hidrotehnika 5 22,50
Bičakčić, Šteković (1991): Zbirka zadataka iz matematske analize II 5 22,50
Bublin, M. (2013): Autocesta na koridoru Vc – Najveći razvojni projekat Bosne I Hercegovine 5 22,50
Bublin, M. (2007): Planiranje saobraćaja i saobraćajnica 5 22,50
Bublin.M. (2011): Saobraćajna ekonomija 5 22,50
Bublin M. (2012): Funkcionalne karakteristike saobraćajnica 5 22,50
Bublin, M. (2010): Prostorno planiranje i zaštita okoline 5 22,50
Čerimagić, Đ. (2018): Inženjerska hidrogeologija 10 15
Ćorović, A. (1989): Snabdijevanje vodom 5 22,50
Dolarević, S. (2018): Zbirka zadataka iz mehanike II 10 20
Dolarević, S. (2018): Modeliranje konstrukcija – metoda konačnih elemenata 10 20
Ferušić, S. (1996): Zavarene čelične konstrukcije 5 22,50
Hadžić, E. (2013): Osnove zaštite podzemnih voda u granularnim sredinama 5 22,50
Hadžić, E., Bonacci O.(2019): Okolišno prihvatljivo upravljanje vodotocima 10 30
Hajdar A., Tuno N., Mulahusić A., Tukić S.(2018): Osnove programiranja za građevinske i geodetske inžinjere 10 15
Hasanović, V., Šiljak, E. (2005): Dokaz graničnih stanja armiranobetonskih linijskih konstrukcija prema EC-2 i PBAB-87 primjenom kompjuterskog programa LINPRO 2005 5 22,50
Hrasnica M. (2012): Aseizmičko građenje 5 22,50
Hrelja-Mulaomerović (2012): Analiza hidroloških vremenskih serija 5 22,50
Hrelja, H. (2000): Vjerovatnoća i statistika u hidrologiji 5 22,50
Ibrahimbegović, A. (2010): Nelinearna mehanika deformabilnih tijela 5 22,50
Ibrahimbegović A., Imamović I.(2023): Mehanika konstrukcija-modeli i metode za statiku, elastičnost i neelastičnost, Dio 1 15 40
Ilić-Georgijević E.(2016): Inžinjerska matematika III 5 30
Ivanović, M. (1990): Konstrukcije koncentričnih klotoidnih krivina 5 22,50
Ivanović, M. (1992): Putevi 5 22,50
Joksić, Z. (1983): Projektovanje, građenje i održavanje kolovoznih konstrukcija savremenih puteva 5 22,50
Jusić, S.(2016): Osnove modeliranja pripreme vode za piće 5 30
Kisin, S. (1986): Teorija stabilnosti 5 22,50
Kisin, S., Mujčić, H. (1989): Zbirka zadataka iz teorije statički određenih linijskih nosača 5 22,50
Kisin S., Mujčić, H. (1990): Zbirka zadataka iz teorije statički neodređenih linijskih nosača 5 22,50
Ključanin, S.(2016): Katalog karata i kartografske građe samostana “Duha svetoga” u Fojnici 5 30
Kogoj, D. (2006): Mjerenje dužine elektronskim daljinomjerima 5 22,50
Kupusović-Milašinović (1989):Zbirka zadataka iz mehanike fluida

 

5 22,50
Kurpjel, B. (1979): Osnovi hidrotehnike 5 22,50
Kurtović, A. (2014): Kamen u graditeljstvu 5 22,50
Lončarić, D. (2007): Tehnologija drveta 5 22,50
Maglajlić, Z. (2002): Visoki armirani betonski zidovi 5 22,50
Maglajlić, Z., Ademović, N. (2009): Inženjerske metode u dinamici konstrukcija 5 22,50
Maglajlić, Z. (2009): Ljuske 5 22,50
Mazić, B. (2003): Uticajni zimski indikatori za projektovanje kolovoznih konstrukcija 5 22,50
Mazić, B. (2006): Alati za ekonomsko vrednovanje u niskogradnji 5 20
Mazić, B. (2012): Aerodromi 5 22,50
Mešić, E.(2023): Drvene konstrukcije 30 40
Mešić E.-Miljanović S. (2013): Savremeni konstrukcijski koncepti višespratnih zgrada – metalne i spregnute konstrukcije 5 22,50
Mešić E.-Miljanović S. (2013): Savremeni koncepti rasponskih konstrukcija – drvene i metalne konstrukcije 5 22,50
Mešić, E. (2006): Analiza okvirnih konstrukcija sa popustljivim vezama u čvorovima 5 22,50
Milašinović, Z. (2004): Upojni bunari u vodosnabdijevanju 5 22,50
Mujčić-Terzić (2000): Mehanika I – Statika 5 22,50
Mulić, M. (2018): Geodetski referentni sistemi 10 20
Muminagić, A. (1981): Viša geodezija I 5 22,50
Ponjavić, M: (2010): Osnovi geoinformacija 5 22,50
Pozder, M.(2016): Projektovanje posebnih saobraćajnih objekata 5 20
Pozder M.,Mazić B.,Mihajlović  D. (2018): Održavanje kolovoznih konstrukcija 10 15
Sarač, Dž. (1989): Mehanika tla 5 22,50
Serdarević, A., Krstić P.(2022): Prostorno uređenje i okoliš 15 40
Serdarević, A.(2022): Prečišćavanje otpadnih voda 15 40
Serdarević, A.(2016): Upravljanje čvrstim otpadom 5 30
Simonović, G.(2019): Zbirka zadataka iz otpornosti materijala 10 25
Šlaković, S. (1986): Matematika 5 22,50
Šuvalija, S.(2021): Priprema vode za piće 15 40
Šuvalija, S., Lozančić Ž.(2022): Priprema vode za piće – zbirka zadataka 15 40
Veljković, B. (1987): Saobraćajnice 5 22,50
Vukotić, Nj. (1991): Sfera 5 22,50

 

  

PLAĆANJE:

 

PRIMALAC: Depozitni račun Kantona Sarajevo

SVRHA UPLATE: Kupovina knjiga

BROJ RAČUNA: 141 196 53200084 75 kod BosnaBank International d.d. Sarajevo

VRSTA PRIHODA: 722655

OPĆINA: 077

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 3502015

POZIV NA BROJ: 0000000053

 

PRIJE BILO KAKVE UPLATE PROVJERITI RASPOLOŽIVOST KNJIGA!

 

 

 

Za sve ostale informacije obratite se bibliotekaru na telefon +387 33 278 441 ili fax +387 33 200 158 ili na E-mail adresu biblioteka@gf.unsa.ba