Back

Indeks registar informacija
koje su pod kontrolom Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

I UVODNE NAPOMENE

Indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Građevinskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet), oblik u kojem su informacije dostupne i mjesto na kojem su informacije dostupne.
Indeks registar može se dobiti u protokolu Fakulteta kao besplatan primjerak, a dostupan je i na
veb-stranici Fakulteta: www.gf.unsa.ba/pristupinformacijama/indeksregistar

1. Fakultet posjeduje informacije koje se odnose na njegov rad i poslovanje, a kojima može biti odobren pristup na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Službene novine FBiH“, br.: 32/01 i 48/11). Postupak pristupa opisan je u Vodiču za pristup informacijama pod kontrolom Fakulteta. Ovaj indeks registar čini sastavni dio Vodiča.

2. Osnovna djelatnost Fakulteta je visoko obrazovanje na tri nivoa – ciklusa studija i to: prvi ciklus studija, drugi ciklus studija (master) i treći ciklus studija (doktorski studij), te obavljanje naučnoistraživačkog rada.

3.Fakultet čine:

• Odsjek za konstrukcije
• Odsjek za hidrotehniku i okolišno inžinjerstvo
• Odsjek za saobraćajnice
• Odsjek za geodeziju i geoinformatiku
• Odsjek za geotehniku i geološko inženjerstvo
• Katedra za matematiku i informatiku
4. Naučno-istraživačke jedinice – Instituti Fakulteta su:

• Institut za materijale i konstrukcije
• Institut za hidrotehniku I okolišno inžinjerstvo
• Institut za saobraćajnice
• Institut za geodeziju i geoinformatiku
• Institut za geotehniku I geološko inžinjerstvo
5. Stručne službe Fakulteta su:
1. Služba za računovodstvo i finansije
2. Služba za pravne i administrativno-stručne poslove
3. Studentska služba
4. Biblioteka
5. Služba za tehničko održavanje

II. VRSTE INFORMACIJA I PODATAKA POD KONTROLOM FAKULTETA

Pod kontrolom Fakulteta nalaze se sljedeće informacije:
– osnivački akt Fakulteta
– rješenja o upisu u sudski registar i rješenja o upisu promjene u sudskom registru kod nadležnog
suda
– opći akti koje donose tijela Fakulteta
– pojedinačni akti koje donose tijela Fakulteta
– drugi akti koje donese tijela Fakulteta (instrukcije, uputstva, cjenovnici, zaključci, programi,
informacije, izvještaji i dr.)
– zapisnici sa sjednica tijela Fakulteta
– prethodna mišljenja i saglasnosti tijela Fakulteta
– izvještaj o radu Fakulteta sa finansijskim izvještajem
– budžet, finansijski plan i završni račun Fakulteta
– dokumenti o osnovnim sredstvima i opremi
– dokumentacija o javnim nabavkama
– arhivske knjige
– knjige djelovodnih protokola i internih i eksternih dostavnih knjiga
– baza podataka o zaposlenicima Fakulteta
– baza podataka o studentima
– baza podataka o studijskim programima i nastavnim planovima i programima
– baza podataka o bibliotečkoj građi biblioteke Fakulteta i izdavačkoj djelatnosti
– evidencije o izdatim diplomama i dodacima diplomi za sva tri ciklusa studija
– evidencija o nostrifikaciji/prepoznavanju i ekvivalenciji inostranih diploma
– evidencije iz oblasti zaštite na radu i protivpožarne zaštite
– podaci o izboru akademskog osoblja, konkursi/oglasi za zasnivanje radnog odnosa na Fakultetu sa
nenastavnim osobljem sa prijavama kandidata i priloženom dokumentacijom
– statistički podaci o zaposlenicima, studentima i diplomiranim studentima
– zapisnici i rješenja o izvršenom inspekcijskom pregledu
– druge informacije koje nastanu u radu i poslovanju Fakulteta kao organizacione jedinice
Univerziteta u Sarajevu

III. OBLIK U KOJEM SU INFORMACIJE DOSTUPNE

Informacije iz tačke II. ovog indeksa registra dostupne su u obliku fotokopije originalnog dokumenta, u obliku elektronskog zapisa na CD-u ili u obliku posebno sačinjene informacije u vezi sa zahtjevom s pozivom na izvor podataka.

IV. MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA

Mjesto gdje podnosilac zahtjeva može pristupiti traženim i odobrenim informacijama je protokol
Fakulteta. Lični pristup odobrenim informacijama ostvaruje se u službenim prostorijama koje se odrede rješenjem kojim se odobrava pristup.

V. OBJAVLJIVANJE INDEKSA REGISTRA

Registar će se objaviti na oglasnoj tabli i web-stranici Fakulteta.

Vodič za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

Kontakt osoba. Leila Džinić

biblioteka@gf.unsa.ba