Back

Na osnovu Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet: br: 02-1-143-2/23 od 27.02.2023.godine i br.:02-1-1491-3/23 od 01.11.2023.godine, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu br.:01-7-11/23 od 29.03. 2023.godine i br. 01-18-31/23 od 29.11.2023.godine, Odluka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-04-14135-17/24 od 21.03.2024.godine i br. 02-04-20026-59/24 od 04.04.2024.godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

 

 • za izbor u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
 • za izbor u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast „Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 112 stav (2) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju (”Sl.novine Kantona Sarajevo”, br.36/22) i odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu (br.:01-14-35-1/23 od 26.07.2023.godine):

 • naučni stepen doktora u naučnoj oblasti na koju se bira, minimalno tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, od čega je jedan naučni rad objavljen u publikaciji relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 112 stav (2) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju (”Sl.novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22) i odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu (br.:01-14-35-1/23 od 26.07.2023.godine), kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

 • – magistar geodezije i geoinformatike – diplomirani inžinjer geodezije i geoinformatike, sa 300

ECTS bodova;

 • – magistar arhitekture – diplomirani inžinjer arhitekture, sa 300 ECTS bodova

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
 • biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • diplomu ili uvjerenje o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni),
 • i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Sl. novine Kantona Sarajevo”, br: 36/22) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu i u Statutu Univerziteta u Sarajevu (br.:01-14-35-1/23 od 26.07.2023.godine).

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatima izabranim u naučnonastavno zvanje docent za izborni period utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22) i odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu (br.:01-14-35-1/23 od 26.07.2023.godine).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige br.30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.

 

Konkurs za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor

Konkurs za izbor u akademsko zvanje viši asistent

Konkurs za izbor u akademsko zvanje viši stručni saradnik

Konkurs za izbor u akademsko zvanje redovni profesor

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Građevinskog fakulteta broj: 02-1-32-1/23 od 31.01.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-70/23 od 22.02.2023. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

 

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Matematika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

 • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–     diplomirani matematičar, odnosno magistar matematike sa 300 ECTS  bodova, naučni stepen

doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
 • biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
 • objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesora;
 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija i najmanje jednom kandidatu za stepen trećeg ciklusa ciklusa studija;
 • i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor za koje se prijavljuju.

 

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21)  i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavna zvanja redovni  profesor  za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21).

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.

 

 

 

 

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet br.: 02-1-2332-1/22 od 09.01.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-26/23 od 25.01.2023. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

 Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, dva (2) izvršioca sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

 • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–    diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS  bodova,

smjer konstrukcije,

–     naučni stepen doktora nauka iz oblasti/podoblasti za koju se prijavljuje,

 

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
 • biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
 • objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
 • i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za koje se prijavljuju.

 

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21)  i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatima izabranim u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21).

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.

 

 

 

 

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet broj: 02-1-1869-1/22 od 01.12.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-21-43/22 od 21.12.2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

 Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja

 • redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“, dva (2) izvršioca sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine:

 • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, te uspješno završeno mentorstvo najmanje po jednom kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–     diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS  bodova, smjer hidrotehnika i okolišno inženjerstvo, naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
 • objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesora;
 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija i najmanje jednom kandidatu za stepen trećeg ciklusa ciklusa studija;
 • i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje redovni profesor za koje se prijavljuju.

 

 • vanredni profesor za naučnu oblast „Saobraćajnice“, podoblast „Tehnologija i organizacija građenja“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine:

 • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–    diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva sa 300 ECTS  bodova, smjer saobraćajnice,

–     naučni stepen doktora nauka iz oblasti/podoblasti za koju se prijavljuje.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
 • biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi;
 • objavljene knjige, udžbenike i monografije, sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • objavljene naučne i stručne radove (sa dokazom o objavljivanju/ispisom iz baze, sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni), sve nakon posljednjeg izbora u zvanje;
 • dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
 • dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
 • i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za koje se prijavljuju.

 

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Uslovi za izbor kandidata u naučnonastavna zvanja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatima izabranim u naučnonastavna zvanja redovni  profesor (pod br.1), odnosno vanredni profesor (pod br.2) za izborni period utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.

 

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (”SlužbenenovineKantonaSarajevo” broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet, broj: 02-1-1174-1/2022 od 08.09.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-13-75/22 od 28.09.2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavno zvanje:

 1. vanredni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
 2. vanredni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

 

Tekst konkursa

 

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu–Građevinski fakultet br.: 02-1-425-1/20 od 10.03.2020. godine i br.: 02-1-1127-1/22 od 30.06.2022. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu br.: 02-04-27713-34/20 od 29.07.2020. godine, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu br.: 01-5-86/20 od 25.03.2020. godine i br.: 01-11-77/22 od 20.07.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET u SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

 

 • za izbor/napredovanje u akademsko saradničko zvanje: viši asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“– jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

– stepen drugog ciklusa studija magisterij, odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period

u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u akademsko saradničko zvanje viši asistent, utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20,  40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

– diplomirani inžinjer geodezije i geoinformatike, odnosno magistar geodezije i geoinformatike, sa 300

ECTS bodova.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija studijskog programa geodezije i geoinformatike, sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija studijskog programa geodezije i geoinformatike, sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta.
 • Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD;
 • Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

 

 • za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent za naučnu oblast “Konstrukcije” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje asistent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje asistent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

– stepen drugog ciklusa studija magisterij, odnosno integrisani ciklus studija, sa najnižom prosječnom

ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–     diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, smjer konstrukcije, sa  300

ECTS bodova

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija

studijskog programa građevinarstva, smjer konstrukcije, sa Dodatkom diplomi ili Uvjerenje o završenom II ciklusu studija studijskog programa građevinarstva, smjer konstrukcije, sa Uvjerenjem o prepisu ocjena – original ili ovjerenu fotokopiju;  

 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I

ciklusu studija studijskog programa građevinarstva, sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;

 

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Sva tražena dokumentacija se obavezno dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u traženo akademsko saradničko zvanje za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije,  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet,  ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje….„

 

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21),  Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet broj: 02-11348-1/19 od 11.09.2019.godine, br.02-1-621-1/22 od 25.04.2022. godine i br. 02-1-252-2/22 od 14.02.2022. godine, Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-8445/19 od 10.10.2019. godine, br. 01-4-104/22 od 30.03.2022. godine i br. 01-7-57/22 od 25.05.2022. godine, Odluka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu br.: 02-04-20333-15/22 od 19.05.2022. godine i br. 02-04-22299-12/22 od 02.06.2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET u SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

 

 • za izbor/napredovanje u akademsko saradničko zvanje: viši asistent za naučnu oblast “Konstrukcije” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

– stepen drugog ciklusa studija magisterij, odnosno integrisani ciklus studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5;

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u akademsko zvanje viši asistent, utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20,  40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–     diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, smjer konstrukcije, sa 300 ECTS bodova,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta.
 • Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD;
 • Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

 

 • za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.

Pored minimalnih uvjeta za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

 • diplomirani inžinjer geodezije i geoinformatike, odnosno magistar geodezije i geoinformatike, sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija studijskog programa geodezije i geoinformatike sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;  
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija studijskog programa geodezije i geoinformatike sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;

 

 • za izbor u naučnonastavno zvanje: docent za naučnu oblast “Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

– naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti, najmanje tri (3) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama   koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

– diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, smjer hidrotehnika i okolišno inženjerstvo, sa  300 ECTS bodova

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u ;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili Diplomu o završenom III ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili Diplomu o završenom II ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplomu o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;  
 • Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD;
 • Dokaz da su tri (3) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, listu objavljenih radova, kao i same radove;
 • Druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju
 • Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Sva tražena dokumentacija se obavezno dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u traženo akademsko saradničko ili naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije,  neće se uzeti u razmatranje.Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet,  ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje….„

 

 

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu–Građevinski fakultet  br.:02-1-207-2/22 od 14.02.2022.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-4-104/22 od 30.03. 2022. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor u isto naučnonastavno zvanje: docent za naučnu oblast “Geodezija i geoinformatika” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

 • naučni stepen doktora nauka u datoj oblasti,
 • najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama   koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka,
 • pokazane nastavničke sposobnosti;

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

 • diplomirani inžinjer geodezije i geoinformatike, odnosno magistar geodezije i geoinformatike

sa  300 ECTS bodova,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u ;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;  
 • Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD;
 • Dokaz da su tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, listu objavljenih radova, kao i same radove;
 • Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
 • Druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Sva tražena dokumentacija se obavezno dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br:33/17,35/20,40/20 i 39/21) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavna zvanje docent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”,br:33/17,35/20,40/20 i 39/21).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije,  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet,  ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje docent“.

 

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21),  Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet  broj: 02-1-44-2/22 od 24.01.2022.godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-45/22 od 23.02.2022.godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

 K O N K U R S

 za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“  – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

– naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim  publikacijama

koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

– diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, smjer hidrotehnika i

okolišno inženjerstvo sa 300 ECTS bodova,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
  • Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD;
 • Dokaz da su tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, listu objavljenih radova, kao i same radove;
 • Druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju;
 • Podatke o eventualnim nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

Kandidati koji su diplome stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diploma.

Sva tražena dokumentacija se obavezno dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje docent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije,  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet,  ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.

 

 

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1- 945-2/21 od 10.06.2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-66/21 od 30.06.2021. godine i tačke I 4. Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu broj: 02-04-42671-17/21 od 26.11.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

UNIVERZITET u SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

 Za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.

Uvjeti za izbor:

Pored minimalnih uvjeta za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

 • diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, smjer hidrotehnika i okolišno inženjerstvo, sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Kandidati za izbor u zvanje asistenta dostavljaju:

 • Prijavu na konkurs za mjesto asistenta uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju/životopis, u printanoj i u elektronskoj formi na CD-u.
 • Ovjerene kopije diploma odgovarajućeg fakulteta za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija), odnosno integriranog studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu.

Uz prijavu, sa navedenim dokazima, kandidati obavezno dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata.

Sva tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u akademsko  saradničko zvanje asistent za izborni period utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige br. 30.,  71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.

 

 


Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-256-2/21 od 24.02.2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-60/21 od 31.03.2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo br. 02-04-21050-29/21 od 12.05.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

 Za izbor u akademsko saradničko zvanje asistent za naučnu oblast „Geotehnika i  geološko inženjerstvo“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom.

Uvjeti za izbor:

Pored minimalnih uvjeta za izbor u akademsko  saradničko zvanje asistent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

 • diplomirani inžinjer geologije, odnosno magistar geologije sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Kandidati za izbor u zvanje asistenta dostavljaju:

 • Prijavu na konkurs za mjesto asistenta uz obavezu navođenja priložene dokumentacije;
 • Biografiju/životopis, u elektronskoj formi na CD-u.
 • Ovjerene kopije diploma odgovarajućeg fakulteta za oblast na koju konkuriše (visoke stručne spreme i naučnog stepena magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija), odnosno integriranog studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu.

Uz prijavu, sa navedenim dokazima, kandidati obavezno dostavljaju originalni izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerene kopije navedenih dokumenata.

Sva tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u akademsko saradničko zvanje asistent za izborni period utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, putem pošte ili direktno na Protokol Fakulteta, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.

Sarajevo, 15.11.2021.

 


Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), Odluka Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet broj: 02-1-1650-2/21 od 08.10.2021.godine i br. 02-1670-2/21 od 08.10.2021.godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-17-64/21 od 27.10.2021.godine i broj: 01-17-65/21 od 27.10.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

K O N K U R S

za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje:
1.) viši asistent za naučnu oblast “Geotehnika i geološko inženjerstvo” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
2.) docent za naučnu oblast „Saobraćajnice“ – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
1.) Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
– stepen drugog ciklusa studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom
prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5,
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u akademsko zvanje viši asistent, utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
– diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, sa 300 ECTS bodova,

2.) Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje docent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
– naučni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
– diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva, smjer saobraćajnice
sa 300 ECTS bodova,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
• Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);
• Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);
• Izvod iz matične knjige rođenih (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);
• Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);
• Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili diplomu o završenom III. ciklusu studija – original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju pod rednim brojem 2.);
• Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);
• Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);
• Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta (za poziciju pod rednim brojem 1.);
• Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);
• Dokaz da su tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, listu objavljenih radova, kao i same radove (za poziciju pod rednim brojem 2.);
• Druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docent za koje se prijavljuju (za poziciju pod rednim brojem 2.);
• Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti (za poziciju pod rednim brojem 1. i 2.);

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Sva tražena dokumentacija se obavezno dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatima izabranim u naučnonastavna zvanja viši asistent i docent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije, neće se uzeti u razmatranje.
Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.

 


Na osnovu Odluke Vijeća Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, broj: 02-1-1412-2/21 od 13.09.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-79/21 od 29.09.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

 

K O N K U R S

 

za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje: viši asistent za naučnu oblast “Geodezija i geoinformatika” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

 • stepen drugog ciklusa studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5,

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u akademsko zvanje viši asistent, utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–     diplomirani inžinjer geodezije i geoinformatike, odnosno magistar geodezije i geoinformatike ,

sa  300 ECTS bodova,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

 • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
 • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
 • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
 • Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta.
 • Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD;
 • Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Sva tražena dokumentacija se obavezno dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavna zvanja viši asistent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 33/17, 35/20 i 40/20).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije,  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet,  ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.