Na osnovu Odluke Vijeća Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet, broj: 02-1-1412-2/21 od 13.09.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-79/21 od 29.09.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU – GRAĐEVINSKI FAKULTET

Objavljuje

 

K O N K U R S

 

za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje: viši asistent za naučnu oblast “Geodezija i geoinformatika” – jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;

Uvjeti za izbor:

Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:

  • stepen drugog ciklusa studija, proveden izborni period u zvanju asistenta i sa najnižom prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5,

Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u akademsko zvanje viši asistent, utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:

–     diplomirani inžinjer geodezije i geoinformatike, odnosno magistar geodezije i geoinformatike ,

sa  300 ECTS bodova,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:

  • Potpisanu prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
  • Biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
  • Diplomu o stečenom naučnom stepenu magistra ili diplomu o završenom II. ciklusu studija sa Dodatkom diplomi – original ili ovjerenu fotokopiju;
  • Diplomu o završenoj odgovarajućoj visokoj stručnoj spremi (VSS) ili Diplome o završenom I ciklusu studija sa Dodatkom diploma – original ili ovjerenu fotokopiju;
  • Dokaz o provedenom izbornom periodu u zvanju asistenta.
  • Bibliografiju u štampanoj i elektronskoj formi na CD;
  • Podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Sva tražena dokumentacija se obavezno dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavna zvanja viši asistent za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 33/17, 35/20 i 40/20).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i prijave koje sadrže neovjerene kopije tražene dokumentacije,  neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet,  ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje„.