ZAVRŠNI RADOVI DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

KONSTRUKCIJE

 1. Karavelić Emir: Uticaj različitih modela tla na proračun konstrukcija, mentor Dolarević Samir
 2. Šehagić Nermin: Numerička evaluacija utjecaja trodimenzionalnih deformacija na proračun tunela, 2011, mentor Bučo Jasmin
 3. Varenikić Aldin: Seizmički proračun AB zgrade prema savremenim Europskim normama, 2012, mentor Hrasnica Mustafa
 4. Šehagić Rasim: Javna garaža korisne površine od cca 800m2, 2011, mentor Mešić Esad
 5. Suljić Adisa: Uporedna analiza postupaka dimenzioniranja armiranobetonskih elemenata za naprezanje sa poprečnom silom sa stanovišta različitih nacionalnih propisa i standarda novije generacije, 2012, mentor Zlatar Muhamed
 6. Višnjić  Ilda: Samostojeći čelični antenski toranj visine 150 m, 2012, mentor Mešić Esad
 7. Orman Ajdin: Primjena prednaprezanja kod betonskih tačkasto oslonjenih ploča, 2012, mentor Zlatar Muhamed
 8. Šolbić Amina: Analiza utjecaja konstitutivnih modela tla na interakciju tla i objekta visokogradnje, 2012, mentor Grubić Nenad
 9. Krivan Aida: Drvena krovna konstrukcija olimpijskog bazena za 2500 gledalaca, 2012, mentor Mešić Esad
 10. Marić Đana: Seizmička analiza lučnog kamenog mosta i osjetljivost ovog tipa konstrukcija, 2012, mentor Hrasnica Mustafa
 11. Nefić Nađa: Seizmički odgovor AB konstrukcija sa ispunom od opeke, 2012, mentor Hrasnica Mustafa
 12. Baltić Edin: Analiza različitih konačnih elemenata, 2012, mentor Dolarević Samir
 13. Kadrić Admir: Nosive karakteristike pravougaonih i kružnih ploča sa otvorima, 2012, mentor Maglajlić Zlatko
 14. Bihorac Fahrudin: Dinamičke karakteristike nosivih visokih zidova sa otvorima, 2012, mentor Maglajlić Zlatko
 15. Lujinović Vanja: Efikasnost primjene hemijskog tretmana za vodonepropusnost i zaštitu betona, 2013, mentor Kurtović Azra
 16. Fazlović Adnana: Drvena krovna konstrukcija kompleksa teniskih terena, 2013, mentor Mešić Esad
 17. Trifković Jasna: Željeznički most raspona 90 m, 2013, mentor Mešić Esad
 18. Miljković Emil: Ojačanje zidane konstrukcije sa nosivim zidovima u jednom pravcu, 2013, mentor Ademović Naida
 19. Čičak Siradž: Interakcija armature i šljunkovite ispune u uslovima izvlačenja kod armiranog tla, 2013, mentor Jašarević Haris
 20. Šimunović Marinko: 3D numerička analiza stabilnosti iskopa u koherentnom tlu, 2013, mentor Grubić Nenad
 21. Hadžović Ena: Uticaj najkrupnijeg zrna agregata na osobine betona visoke čvrstoće, 2013, mentor Kurtović Azra
 22. Dizdarević Ervina: Primjena prednaprezanja bez spoja i eksternog prednaprezanja u mostogradnji, 2013, mentor Zlatar Muhamed
 23. Lipović Ishak: Analiza cilindričnih ljuski kao problema u ravni 2013, mentor Maglajlić Zlatko
 24. Miletić Ivica: Seizmička analiza postojeće visoke zgrade sa nosivim sistemom od slabo armiranih betonskih zidova, 2013, mentor Hrasnica Mustafa
 25. Hadžalić Emina: Primjena prednaprezanja u visokogradnji – analiza stropne konstrukcije tačkasto oslonjene ploče sa i bez prednaprezanja garažne zgrade, 2014, mentor Zlatar Muhamed
 26. Omeragić Ibrica: Prenošenje opterećenja kroz veze čeličnih konstrukcija, 2014, mentor Mešić Esad
 27. Drkić Amra: Nelinearna seizmička analiza nesimetričnih zgrada sa armiranobetonskim okvirima, 2014, mentor Hrasnica Mustafa
 28. Muratović Amila: Uticaj ispune od opeke na seizmički odgovor konstrukcija skeletnog tipa, 2014, mentor Ademović Naida
 29. Baručija Kasim: Petospratna drvena zgrada, 2014, mentor Mešić Esad
 30. Škulj Elmir: Višespratna zgrada od 50 etaža sa spregnutom nosivom konstrukcijom, 2014, mentor Mešić Esad
 31. Smajić Dženana: Lekcije naučene iz sloma potporne konstrukcije, 2014, mentor Dolarević Samir
 32. Iskrić Emir: Čelični vodotoranj zapremine V=1000m³, 2014, mentor Mešić Esad
 33. Proho Mirza: Nelinearna seizmička analiza nesimetričnih višekatnih zgrada sa armiranobetonskim zidovima, 2014, mentor Hrasnica Mustafa
 34. Rizvić Sanda: Trajnost i čvrstoća zidnih elemenata, 2014, mentor Kurtović Azra
 35. Okanović Armin: Dinamički odgovor zidanih konstrukcija sa krutim i fleksibilnim tavanicama, 2014, mentor Ademović Naida
 36. Feriz Ena: Analiza nosive konstrukcije betonskog vodotornja kapaciteta 600 m³, 2014, mentor Zlatar Muhamed
 37. Zaimović Aida: Proračun elastičnih sajli, 2014, mentor Dolarević Samir
 38. Pašić Muhidin: Mehanizam nosivosti kontrafora opterećenog horizontalnim i vertikalnim opterećenjem, 2014, mentor Dolarević Samir
 39. Nefić Adi: Modeliranje armiranobetonskih zidova za nelinearni seizmički proračun, 2014, Hrasnica Mustafa
 40. Korman Sanjin: Uticaj pogonskog postrojenja lifta na vibracije konstrukcije stambenih objekata, 2014, mentor Maglajlić Zlatko
 41. Hodžić Sedin: Analiza dinamičkog dejstva vjetra na građevinske objekte, 2014, mentor Maglajlić Zlatko
 42. Kopić Rusmir: Materijali za toplotnu izolaciju zgrada i ekstrudirani i ekspandirani polistiren, 2014, mentor Kurtović Azra
 43. Mušić Mufid: Adaptivno modeliranje korištenjem metode konačnih elemenata, 2015, mentori Ilić-Georgijević Emil i Dolarević Samir
 44. Piljug Almira: Dinamičke karakteristike nosivih ploča stambenih objekata, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 45. Kajtazović Azra: Hidrauličnost maltera, 2015, mentor Kurtović Azra
 46. Grbo Jasmin: Elastoplastična analiza okvira u ravni, 2015, mentor Dolarević Samir
 47. Tarabić Avdo: Numeričko modeliranje vertikalnih drenova u glinovitom tlu, 2015, mentor Dolarević Samir
 48. Bričić Amir: Analiza čelične konstrukcije višespratne zgrade od 60 etaža, 2015, mentor Mešić Esad
 49. Pačariz Emil: Analiza nosivosti AB ploča proizvoljnog oblika konture oslanjanja, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 50. Ramić Alma: Materijali za toplotnu izolaciju zgrada – kamena i staklena vuna, 2015, mentor Kurtović Azra
 51. Nastić Nikolina: Osnove i primjena metode diskretnih elemenata, 2015, mentor Dolarević Samir
 52. Jamaković Emina: Projekat fabričkog dimnjaka visine 140m, 2015, mentor Zlatar Muhamed
 53. Spahić Admir: Uticaj vrste moždanika na ponašanje spregnutog nosača, 2015, mentor Mešić Esad
 54. Kadić Asad: Drveni pješački most raspona 90 m, 2015, mentor Mešić Esad
 55. Abaspahić Azalea: Razvoj modela za nelinearni statički proračun zidanih konstrukcija, 2015, mentor Hrasnica Mustafa
 56. Maglajlija Adem: Zaštitna konstrukcija sjevernog portala tunela „1. Mart“, 2015, mentor Dolarević Samir
 57. Kajović Esmir: Analiza veza spregnutih konstrukcija, 2015, mentor Mešić Esad
 58. Zećirević Alen: Seizmička analiza visokog vijadukta, 2015, mentor Hrasnica Mustafa
 59. Šćuk Sanela: Hidraulični malteri u restauraciji, 2015, mentor Kurtović Azra
 60. Neimarlija Rusmir: Integracija jednačina kretanja u dinamici konstrukcija, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 61. Muratagić Mirza: Membransko stanje napona i zona oslanjanja sferne ljuske, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 62. Vučkić Mirza: Modeliranje zidnih armiranobetonskih nosača na osnovu analogije sa štapnim sistemima (Strut-and-Tie-Modeling), 2015, mentor Zlatar Muhamed
 63. Kapor Mladen: Trodimenzionalna numerička analiza zidova od armiranog tla, 2015, mentor Dolarević Samir
 64. Muharemović Adis: Grafičke metode određivanja sila i napona ljuski, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 65. Madžarević Nadir: Proračun armiranobetonskih ploča primjenom teorije plastičnosti, 2015, mentor Zlatar Muhamed
 66. Suljić Adisa: Uporedna analiza postupaka dimenzioniranja armiranobetonskih elemenata za naprezanje sa poprečnom silom sa stanovišta različitih nacionalnih propisa i standarda novije generacije, 2012, mentor Zlatar Muhamed
 67. Buljić Kenan: Nelinearna analiza armiranobetonskih okvirnih nosača, 2016, mentor Zlatar Muhamed
 68. Softić Haris: Analiza pojave koncentracije napona kod zidova sa otvorima, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 69. Smailbegović Naira: Uspostavljanje zavisnosti između mjerenih veličina i čvrstoće betona na pritisak, 2016, mentor Kurtović Azra
 70. Živalj Edhem: Eksperimentalno ispitivanje ponašanja armiranobetonskog stuba izloženog cikličnom opterećenju, 2016, mentor Zlatar Muhamed
 71. Džafić Amra: Plastična analiza spregnutih nosača, 2016, mentor Mešić Esad
 72. Duraković Emina: Dejstvo točkova vozila pri kretanju na građevinske objekte, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 73. Muftić Emir: Konstrukcija postrojenja za regeneraciju kaustifikacionog blata, 2016, mentor Simonović Goran
 74. Merdić Emra: Uticaj temperature na deformacije ploča stambenih objekata, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 75. Muflizović Armin: Analiza ljuski kao sistema nosača, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 76. Renovica Jelena: Prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije – Industrijska hala, 2016, mentor Zlatar Muhamed
 77. Karabegović Irma: Željeznički most, 2016, mentor Mešić Esad
 78. Kršić Faruk: Kamen u enterijerima, 2016, mentor Kurtović Azra
 79. Viković Edina: Modeliranje armirano-betonskih nosivih elemenata izloženih dinamičkom opterećenju, 2016, mentor Hrasnica Mustafa
 80. Kiso Damir: Rezervoar za naftu zapremine 1500 m³, 2017, mentor Mešić Esad
 81. Turbo Nadžija: Nelinearna statička i dinamička analiza postojeće zidane zgrade, 2017, mentor Hrasnica Mustafa
 82. Kokić Bećo: Uticaj vrste elektrofilterskog pepela na reološka svojstva svježeg maltera i čvrstoću maltera, 2017, mentor Kurtović Azra
 83. Salihović Amir: Nelinearna analiza AB okvira, 2017, mentor Ademović Naida
 84. Mulaomerović Kerim: Određivanje parametara vodopropusnosti pomoću rezultata edometarskog opita, 2017, mentor Dolarević Samir
 85. Agović Eldar: Otpornost kamenog agregata na drobljenje i habanje, 2017, mentor Kurtović Azra
 86. Ademović Sana: Numerička analiza utjecaja položaja opterećenja na proračun nosivosti zida od armiranog tla, 2017, mentor Dolarević Samir
 87. Krvavac Azra: Modeli vitkog armiranobetonskog zida za nelinearni proračun, 2017, mentor Hrasnica Mustafa
 88. Gačić Kadar: Gips – prirodni i sintetički, 2017, mentor Kurtović Azra
 89. Memić Vahid: Drvena konstrukcija nadstrešnice tribine stadiona, 2017, mentor Mešić Esad
 90. Hadžić Merima: Statička i dinamička analiza mosta „Careva ćuprija“, 2017, mentor Ademović Naida
 91. Kanlić Ajdin: Numeričke simulacije ponašanja plitko temeljenih konzolnih potpornih zidova, 2018, mentor Skejić Adis
 92. Jagodić Damir: Analiza ponašanja zaštitnih konstrukcija građevinskih jama izvedenih u Sarajevu, 2918, mentor Skejić Adis
 93. Tumbul Enisa: Čvrstoća zidanih elemenata od prirodnog kamena, 2018, mentor Kurtović Azra
 94. Suljević Samir: Proračun elemenata nosive konstrukcije na djelovanje požara, 2018, mentor Hrasnica Mustafa
 95. Osmanković Anel: Analiza zaštitne moći biološkog zida od betona, 2018, mentor Kurtović Azra
 96. Avdušinović Kenan: Primjena Furierove transformacije u ispitivanju dinamičkih osobina konstrukcije, 2018, mentori Simonović Goran, Ilić-Georgijević Emil
 97. Mehinbašić Selma: Nadzemna garaža korisne površine cca 6500m2, 2018, mentor Mešić Esad
 98. Alihodžić Amila: Specifičnosti i specijalni zahtjevi kod određivanja pomaka i deformacija različitih objekata, 2018, mentor Vrce Esad
 99. Begović Ajla: Praktično korištenje deformacijske analize kod određivanja pomaka i deformacija brana, 2018, mentor Vrce Esad
 100. Nukić Nermin: 2D numeričke analize utjecaja interakcije tla i objekta visokogradnje temeljenog na ploči, 2018, mentor Skejić Adis
 101. Kalender Damir: Usporedba različitih metoda seizmičkih analiza zgrada, 2018, mentor Hrasnica Mustafa
 102. Bolić Dino: Alternativni materijali za toplotnu izolaciju zgrada, 2019, mentor Kurtović, Azra
 103. Hodžić Nejra: Nelinearna analiza čeličnih veza, 2019, mentor Mešić Esad
 104. Baždar Kenan: Uticaj „T-elementa“ na nelinearno ponašanje veze sa čeonom pločom, 2019, mentor Mešić Esad
 105. Hasanbegović Suad: Teorija velikih pomjeranja i konačnih deformacija, 2019, mentor Dolarević Samir
 106. Ćeman Armin: Konzistentan tretman prednaprezanja u betonskim konstrukcijama, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 107. Muhedinović Samir: Analiza nosive konstrukcije betonskog vodotornja kapaciteta 500 m³, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 108. Buljubašić Adnan: Analiza unutrašnjih i vanjskih faktora na pojavu korozije armature u betonu, 2019, mentor Kurtović Azra
 109. Marušić Nejra: Analiza vibracija međuspratnih konstrukcija izazvanih ljudskim djelovanjem, 2019, mentor Hrasnica Mustafa
 110. Buljubašić Emir: Analiza ojačanja zidanih zidova primjenom mehaničkih dampera, 2019, Simonović Goran
 111. Hodžić Emir: Modeliranje vitkih armiranobetonskih zidova za ciklična statička opterećenja, 2019, mentori Medić Senad, Hrasnica Mustafa
 112. Proho Hamza: Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje zidova od opeke izloženih naponima pritiska, 2019, mentori Medić Senad, Hrasnica Mustafa
 113. Kovač Tarik: Ponašanje spoja između armaturnog čelika i betona visokih čvrstoća, 2019, mentori Medić Senad, Zlatar Muhamed
 114. Mulahasanović Melika: Čelična konstrukcija hangara za dva aviona tipa „Boing“, 2019, mentor Mešić Esad
 115. Galijašević Almir: Seizmička analiza višekatne armiranobetonske zgrade, 2019, mentor Hrasnica Mustafa
 116. Imamović Hamza: Ponašanje pritisnutih armiranobetonskih nosača u funkciji od vremena, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 117. Muratović Lejla: Projekat osiguranja kvalitete betona za objekat silosa u (pokretnoj) kliznoj oplati, 2019, mentor Kurtović Azra
 118. Sakić Amel: Seizmička analiza pješačkog mosta, 2019, mentor Ademović Naida
 119. Krpo Ahmed: Dimenzioniranje horizontalno opterećenih šipova u nekoherentnom tlu, 2019, mentor Adis Skejić
 120. Rastoder Amina: Čelična konstrukcija nadstrešnice tribine stadiona, 2019, mentor Mešić Esad
 121. Pašić Armin: Prefabrikovane konstrukcije – Industrijska hala, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 122. Skoko Dragana: Numerička integracija dinamičkih jednadžbi ravnoteže, 2020, mentor Hrasnica Mustafa
 123. Kaloper Eldin: Modeliranje armiranobetonskih nosivih elemenata izloženih monotonom i cikličnom opterećenju, 2020, mentor Medić Senad
 124. Špago Zerina: Primjena filterske silikatne prašine u armiranom betonu, 2020, mentor Kurtović Azra
 125. Krličević Haris: Drvena konstrukcija nadstrešnice graničnog prelaza u Izačićima, 2020, mentor Mešić Esad
 126. Karić Mahdi: Sadejstvo zidanih zidova i konstrukcije, 2020, mentor Simonović Goran
 127. Isanović Merima: Primjena metode nekompatibilnih pomaka u metodi konačnih elemenata, 2020, mentori Dolarović Samir, Ilić-Georgijević Emil
 128. Skočajić Aljoša: Dinamička analiza željezničkog mosta, 2020, mentor Ademović Naida
 129. Rožajac Merim: Razrada modela upravljanja projektom izgradnje varijantnih rješenja objekata visokogradnje, 2020, mentor Ljevo Žanesa
 130. Sejdić Edis: Poređenje troškova izgradnje različitih tipova potpornih konstrukcija, 2020, mentor Skejić Adis
 131. Hasečić Emina: Numeričko istraživanje mehanizma sloma cestovnog nasipa na kosini, 2020, mentor Balić Anis
 132. Kadić Amar: Numeričko modeliranje armirano betonskog okvira sa zidanom ispunom, 2020, mentori Medić Senad, Penava Davorin
 133. Hodžić Adnana: Energetska učinkovitost – koncept i metodologija, 2020, mentori Kurtović Azra, Salihbegović Amira
 134. Delić Amna: Čelična krovna konstrukcija ledene dvorane sa gledalištem od 2000 mjesta, 2020, mentor Mešić Esad
 135. Grlić Marko: 3D numeričke analize ponašanja dubokih iskopa osiguranih bušenim šipovima, 2020, mentor Skejić Adis
 136. Vahida Samir: Numeričko modeliranje nelinearnog ponašanja armiranobetonskih greda, 2020, mentori Medić Senad, Zlatar Muhamed
 137. Ahmethodžić Dino: Primjena štapnih modela za analizu naprezanja oko otvora u cilindričnoj ljusci, 2020, mentor Simonović Goran
 138. Terzić Namik: Određivanje i eksperimentalno utvrđivanje dinamičkih karakteristika zgrade Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu, 2020, mentori Medić Senad, Simonović Goran
 139. Čajdin Jasmin: Organizacijska struktura učesnika u građevinskim projektima, 2020, mentor Ljevo Žanesa
 140. Herenda Džemal: Numeričko modeliranje nelinearnog ponašanja armiranobetonskih ploča, 2020, mentori Zlatar Muhamed, Medić Senad
 141. Oruč Mahir: Drveni pješački most raspona 120 m, 2020, mentor Mešić Esad
 142. Jelić Bojan: 3D numeričko modeliranje statičkog testa nosivosti aksijalno opterećenih šipova u nekoherentnom tlu, 2021, mentori, Skejić Adis, Medić Senad
 143. Hasanbašić Nermin: Nelinerano ponašanje veza u spregnutim okvirnim konstrukcijama, 2021, mentor Imamović Ismar
 144. Karač Haris: Samostojeći čelični antenski toranj visine 160m, 2021, mentor Mešić Esad
 145. Rizvić, Ena: Razrada modela upravljanja projektom izgradnje varijantnih rješenja objekata niskogradnje, 2021, mentor Ljevo Žanesa
 146. Ohranović, Šejla: Numerička analiza eksperimentalnih istraživanja problema spoja u betonu, 2021, mentori Medić Senad, Balić Anis
 147. Kurbegović, Esad: Dinamička analiza vibracija pješačkog mosta Ars Aevi u Sarajevu, 2021, mentor Hrasnica Mustafa
 148. Botić, Amina: Uticaj interakcije tla konstrukcije na ponašanje višespratnog okvira izloženog djelovanju potresa, 2021, mentor Hadžalić Emina
 149. Avdić, Asim: Analiza armiranobetonske poslovne zgrade na seizmička djelovanja, 2021, mentori Medić Senad, Hrasnica Mustafa
 150. Huduti, Armin: Projekat konstrukcije stambeno-poslovne zgrade u Sarajevu, 2021, mentori Zlatar Muhamed, Medić Senad
 151. Pilav, Armin: Izbor optimalnog konstruktivnog sistema mosta glavnog raspona 200M, 2021, mentor Imamović Ismar
 152. Klisura, Bakir: Analiza AB poslovne zgrade sa 5 etaža, 2021, mentor Medić Senad
 153. Džajić, Safet: Prijanjanje reparaturnog maltera za podlogu, 2021, mentor Kurtović Azra
 154. Ćosić, Lejla: Dimenzioniranje grupe šipova sa bazom u krutoj stijeni, 2021, mentor Skejić Adis
 155. Fatušić, Samra: Upravljanje projektom izgradnje objekta visokogradnje, 2021, mentor Ljevo Žanesa
 156. Jusufbašić, Vanesa: Nelinearna statička i dinamička analiza stambene zgrade u Palmotićevoj ulici, 2021, mentori Medić Senad, Uroš Mario
 157. Buturović, Saira: Čelična konstrukcija hangara za smještaj teške mehanizacije, mentor Mešić Esad
 158. Jukan, Armin: Poređenje projektnih pristupa u EC7 prilikom analize različitih geotehničkih problema, 2021, mentor Balić Anis
 159. Kubat, Suad: Dinamička analiza visokog armiranobetonskog dimnjaka, 2021, mentor Hrasnica Mustafa

 

GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA

 1. Ćurić Elvira: Izrada i primjena trodimenzionalnog modela objekata u urbanističkom planiranju, 2011, mentori Ponjavić Mirza, Mulahusić Admir
 2. Muminović Nerma: Geoprostorna analiza lociranja antena u bežičnoj telekomunikacionoj mreži, 2011, mentor Ponjavić Mirza
 3. Hamzić Adis: Topološka validacija baze podataka katastra nekretnina, 2011, mentor Karabegović Almir
 4. Orlić Ana: Praktično korištenje lidar tehnologije, 2011, mentori Oštir Krištof, Mulahusić Admir
 5. Hajdarović Adel: Komparacija metoda analize deformacija Helmertovom transformacijom i Hannoverskim postupkom, 2011, mentor Kuhar Miran
 6. Petrović Zoran: Infrastruktura prostornih podataka u skladu s INSPIRE direktivom i internacionalnim standardima, 2012, mentor Karabegović Almir
 7. Ponudić Maja: Metode (modeli) urbane komasacije, 2012, mentor Mulahusić Admir
 8. Jerman Lara: Obrada geoprostornih podataka u svrhu određivanja visine komunalne naknade, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 9. Osmanagić Edvina: Analiza geoprostornih podataka šumskih staništa na ŠGP Konjuh Kladanj, 2012, mentori Ponjavić Mirza, Mulahusić Admir
 10. Redžepagić Ervin: Primjena deformacijske analize kod klizišta, 2012, mentor Mulahusić Admir
 11. Hadžajlić Alen: Izbor geodetskog datuma u mrežama za opažanje pomaka (primjer Tuzla), 2012, mentor Kogoj Dušan
 12. Bleković Sanel: Ispitivanje viših stepena automatizacije elektronskog tahimetra Topcon IS, 2012, mentor Kogoj Dušan
 13. Latić Belkisa: Ispitivanje tačnosti mjerenja dužina bez upotrebe reflektora, 2012, mentor Kogoj Dušan
 14. Kaldžija Dženan: Savremeni elektronski tahimetri u terestričkoj detaljnoj izmjeri, 2012, mentor Kogoj Dušan
 15. Hrbat Haris: Vođenje skice izmjere pomoću digitalnih slika, 2012, mentor Kogoj Dušan
 16. Hadžiosmanović Kenan: Primjena tehničko tehnoloških faktora valorizacije zemljišta u planiranju namjene prostora, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 17. Ružnić Haris: Izrada multimedijalne karte, 2012, mentor Mulahusić Admir
 18. Huskić Šemsudin: Izrada digitalne topografske karte 1:50.000 za potrebe izrade prostornog plana Kantona Sarajevo, 2012, mentori Mulahusić Admir, Ključanin Slobodanka
 19. Letić Dženana: Primjena kartometrijskih i geostatičkih tehnika u prostornoj analizi epidemioloških pojava, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 20. Medinić Ismar: Primjena deformacijske analize kod zemljane brane Jezero I termoelektrane Tuzla, 2012, mentor Mulahusić Admir
 21. Žilić Amel: Izrada multimedijalne karte – Multimedijalna karta nacionalnog spomenika Općine Jajce, 2013, mentor Ključanin Slobodanka
 22. Čavkić Haris: Istraživanje utjecaja troposfere na tačnost GNSS pozicioniranja i navigacije, 2013, mentor Mulić Medžida
 23. Talić Amer: Obrada kontrolne mreže različitim programskim paketima u svrhu određivanja deformacija, 2013, mentor Mulahusić Admir
 24. Pešto Nedim: Geodetska osnova mosta Ciglane, 2013, mentor Mulahusić Admir
 25. Pašalić Sanja: Izrada 3D modela kulturno-historijskog modela objekta korištenjem laserskog skeniranja i blizupredmetne fotogrametrije, 2013, mentor Mulahusić Admir
 26. Paldum Semir: Prikupljanje i obrada geoprostornih podataka u GIS-u za potrebe uspostave adresnog modela, 2013, mentor Ponjavić Mirza, Ključanin Slobodanka
 27. Šodić Jasmina: Razmatranje nove službene kartografske projekcije za područje BiH, 2014, mentori Ključanin Slobodanka, Mulić Medžida
 28. Dinar Ilma: Izrada osnovne topografske karte M=1:5000, 2014, Ključanin Slobodanka, Ponjavić Mirza
 29. Topić Dženana: Upotreba dostupnih besplatnih landsat satelitskih snimaka za procjene stanja šume, 2014, mentor Mulahusić Admir
 30. Ćeman Muris: Analiza relacija između topografske baze podataka i klasičnog vizualnog prikaza karte, 2014, mentori Ključanin Slobodanka i Ponjavić Mirza
 31. Kaljun Hajrudin: Primjena deformacijske analize u mikrotriangulacijskoj mreži, 2014, mentor Mulahusić Admir
 32. Balić Džemaila: Izrada 3D modela spomenika Ranjeni lav na groblju Lav u Sarajevu korištenjem laserskog skeniranja, 2014, mentor Mulahusić Admir
 33. Horozović Džana: Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena te primjena u pozicioniranju i navigaciji, 2014, mentor Mulić Medžida
 34. Behić Edina: Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena te primjena u pozicioniranju i navigaciji, 2014, mentor Mulić Medžida
 35. Zec Emina: Korištenje metode terestričkog laserskog skeniranja kod analiziranja štete na vozilima nakon saobraćajnih nesreća, 2014, mentor Mulahusić Admir
 36. Tabaković Alma: GNSS meteorologija i istraživanje parametara troposfere u Bosni i Hercegovini, 2014, mentor Mulić Medžida
 37. Šehović Davor: Izrada osnovne topografske karte M=1:10000, 2014, mentori Ključanin Slobodanka i Ponjavić Mirza
 38. Ovčarić Kristina: Izrada multimedijalne karte ugroženosti od šumskih požara, 2014, mentori Ključanin Slobodanka i Ponjavić Mirza
 39. Jordamović Alma: Ispitivanje mogućnosti primjene GNSS multipath efekta za istraživanje vlažnosti tla, 2014, mentor Mulić Medžida
 40. Hadžić Haris: Prostorni informacioni sistem općine Bijeljina, 2015, mentor Drešković Nusret
 41. Velić Dženana: Prostorni informacioni sistem općine Cazin, 2015, mentor Drešković Nusret
 42. Porčić Indira: Razmatranje postojećih zbirki topografskih znakova mjerila 1:25000 i 1:50000, i davanje prijedloga nove digitalne zbirke znakova, 2015, mentor Ključanin Slobodanka
 43. Družić Dijana: Razmatranje postojećih zbirki topografskih znakova mjerila 1:5000 i 1:10000, i davanje prijedloga nove digitalne zbirke znakova, 2015, mentor Ključanin Slobodanka
 44. Elezović Alma: Upotreba dostupnih i besplatnih Landsat satelitskih snimaka za potrebe analiza širenja urbanih područja, 2015, mentor Mulahusić Admir
 45. Halilović Medina: Primjena deformacijske analize u inženjerskim projektima, 2015, mentor Mulahusić Admir
 46. Elezović Emina: Primjena on-line RT IGS servisa za pozicioniranje i navigaciju u Bosni i Hercegovini, 2015, mentor Mulić Medžida
 47. Džaferagić Rifet: Primjena različitih škola kod određivanja pomaka i deformacija, 2015, mentor Mulahusić Admir
 48. Omerčević Maja: GNSS meteorologija u Bosni i Hercegovini, 2015, mentor Mulić Medžida
 49. Ahmetspahić Jasmina: Ispitivanje tačnosti i pouzdanosti svjetskih on-line DGNSS servisa na primjeru mreže BIHPOS stanica, 2015, mentor Mulić Medžida
 50. Topčagić Arnela: Primjena GNSS reflektometrije za daljinska istraživanja, 2015, mentor Mulić Medžida
 51. Grgurić Katarina: Primjena terestričkog laserskog skeniranja prilikom sakupljanja dokaznih materijala na mjestu zločina, 2016, mentor Mulahusić Admir
 52. Lucić Marija: Izrada 3D modela kulturno-historijskog spomenika korištenjem dva različita terestrička laserska skenera i uporedba rezultata, 2016, mentor Mulahusić Admir
 53. Natraš Randa: Istraživanje jonosfere geodetskim metodama i računanje TEC-a iz GNSS opažanja, 2016, mentor Mulić Medžida
 54. Grabus Enes: Izrada 3D modela kulturno-historijskog spomenika korištenjem metoda terestričke fotogrametrije i terestričkog laserskog skeniranja, 2015, mentor Mulahusić Admir
 55. Sedmak Dora: Primjena bespilotnih letjelica u fotogrametriji i laserskom skeniranju, 2015, mentor Mulahusić Admir
 56. Mrnjavac Vedrana: Geodetska obrada raspodjele zemljišta u GIS-u pri komasaciji dijela K.O. Ravno u općini Ravno, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 57. Mehanović Amela: Ekološko proizvodna validacija prostora u cilju ocjene njegovog racionalnog korištenja i izrade plana namjene zemljišta, 2012, mentor Ponjavić, Mirza
 58. Jugović Gojko: Trodimenzionalna vizuelizacija Starog mosta pomoću snimaka terestičke fotogrametrije, 2016, mentor Tuno N., Mulahusić A.
 59. Samardžija Dejana: Izrada osnovne topografske karte M=1:5000 na osnovu katastarskih podataka, 2016, mentor Ključanin Slobodanka
 60. Ljubičić Ante: Primjena daljinskih istraživanja kod analiziranja područja koja su bila izložena poplavama, 2016, mentor Mulahusić Admir
 61. Žutić Alija: Geodetski pristup unapređenju katastra šuma, 2016, mentori Drešković N., Topoljak J.
 62. Malanović Edis: Analiza uvjeta pristupa i preuzimanje prostornih podataka u Bosni i Hercegovini, 2016, mentor Ključanin Slobodanka
 63. Kolić Tarik: Satelitsko termičko snimanje Sarajeva, 2016, mentor Mulahusić Admir
 64. Hozanović Mersudin: Upotreba trigonometrijskog nivelmana u izgradnji velikih infrastrukturnih objekata, 2016, mentor Kogoj Dušan
 65. Grgić Martin: Prostorne promjene u tipovima korištenja zemljišta u Bosni i Hercegovini, 2016, mentori Drašković Nusret, Mulahusić Admir
 66. Vojniković Ernes: Analiza visinskih pomaka mosta Ciglane geodetskim metodama, 2016, mentor Topoljak Jusuf
 67. Mikić Ivanka: Analiza širenja urbanog područja grada Mostara korištenjem dostupnih satelitskih snimaka, 2017, mentor Mulahusić Admir
 68. Mehmedović Sanida: Inventorizacija prostornih podataka za potrebe uspostave infrastrukture prostornih podataka (IPP-a) u FBiH, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 69. Sarvan Nedim: Analiza digitalnog modela terena osnovne topografske karte mjerila 1:5000, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 70. Liker Matija: Suvremeni postupci i uređaji za prikupljanje, prikaz i distribuciju tematskih podataka u planinarstvu, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 71. Jurković, Tomislav: Izrada karte poljoprivrednih dobara Općine Čapljina, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 72. Perić Dean: Analiza hidrografskih mjerenja priobalnog akvatorija, 2017, mentor Tuno Nedim
 73. Kulo Nedim: Integracija podataka daljinskih istraživanja, 2017, mentor Mulahusić Admir
 74. Jurković Tomislav: Izrada karte poljoprivrednih dobara Općine Čapljina, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 75. Čmega Suad: Geoinformatička organizacija trodimenzionalnog katastra stambene infrastrukture na odabranom primjeru grada Prištine, 2017, mentori Drešković Nusret, Topoljak Jusuf
 76. Kalbić Džejlana: Mogućnost primjene GIS-a u modeliranju optimalnog pokrivanja prostora elektronskim signalom na području Bosne i Hercegovine, 2017, mentori Drešković Nusret, Mulahusić Admir
 77. Zanačić Fadila: Predviđanje pojave zemljotresa na osnovu GNSS podataka, 2017, mentor Mulić Medžida
 78. Ajvazović Karlo: Određivanje katastarske kulture zemljišta K.o. Butmir metodom daljinskih istraživanja, 2017, mentori Mulahusić A.; Jusuf T.
 79. Islamović Alem: Analiza geoprostornih podataka prema tipovima korištenja zemljišta na području Srednjebosanskog kantona, 2017, mentor Drešković Nusret
 80. Mureškić Muris: Geodetska analiza prostorne osnove Prostornog plana Unsko-sanskog kantona, 2018, mentor Drešković Nusret
 81. Savić Marko: Primjena bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema u dokumentovanju graditeljske baštine, 2018, mentori Mulahusić Admir, Tuno Nedim
 82. Malenica Andrea: Administrativno-prostorna osnova urbano-ruralnih područja entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, 2018, mentor Drešković Nusret
 83. Silnović Amra: Analiza tačnosti visina tačaka referentnih mreža u Bosni i Hercegovini, 2018, mentor Mulić Medžida
 84. Đidelija Muamer: Postupci inženjerske geodezije u funkciji analize geometrijskih parametara objekata visokogradnje, 2018, mentor Topoljak Jusuf
 85. Dubica Admira: Geodetsko-katastarska percepcija groblja Lav, 2018, mentor Topoljak Jusuf
 86. Mehonić Alda: Izrada interaktivne turističke karte grada Prijepolja, mentor Ključanin Slobodanka
 87. Jakić Fedža: Postupak potpune eksproprijacije na području općine Zenica pri izgradnji autoputa A1 prikazan korištenjem UML notacije, 2019, mentori Topoljak Jusuf, Omićević Džanina
 88. Komšić Damir: Analiza programskih paketa za obradu mjerenja i izjednačenje geodetskih mreža, 2019, mentor Tuno Nedim
 89. Talić Hana: Toponimija Bosne i Hercegovine na kartama 18. i 19. Stoljeća, 2019, mentor Tuno Nedim
 90. Kamenjaš Ivana: Metrologija – uloga i značaj za geodetsku djelatnost, 2019, mentor Omićević Džanina
 91. Kurtalić Emina: Katastarski podaci kao sastavni dio IPP Kantona Sarajevo, 2019, mentor Topoljak Jusuf
 92. Kurtović Seat Yakup: Zbirke karata i dokumentacije bosanskohercegovačkog graditeljskog naslijeđa Državnog arhiva Republike Turske, 2019, mentori Mulahusić A., Tuno N.
 93. Čohadžić Adnan: Geoprostorni podaci „Geoportal FGU-vremenska dimenzija“, 2019, mentori Tuno N., Topoljak J.
 94. Laštro Antonela: Analiza topografskog informacijskog sustava Federacije Bosne i Hercegovine, 2019, mentor Mulahusić Admir
 95. Talić Adnan: Usporedba određivanja pomaka i deformacija Hanoverskom metodom i programskim paketom Jag 3d, 2019, mentor Vrce Esad
 96. Lavić Anesa: Korelacija između pojave subtropskih ciklona u mediteranu i svemirskog vremena, 2019, mentor Mulić Medžida
 97. Selimović Sabina: Primjena a posteriori procjene varijance u 2D geodetskoj mreži, 2019, mentor Omićević Džanina
 98. Musa Emina: Historijske činjenice premjeravanja teritorije općine Vareš, 2019, mentor Topoljak Jusuf
 99. Šljivo Dina: Analiza i integracija tematskih tipova podataka i uspostava jedinstvene GIS baze podataka za poplavljena područja u BiH, 2019, mentori Drešković Nusret, Mulahusić Admir
 100. Čitak Haris: Primjena a posteriori procjene varijacije u nivelmanskoj mreži, 2019, mentor Omićević Džanina
 101. Matić Slavica: Precizno pozicioniranje BIHPOS stanica korištenjem naučnog softvera GIPSYX i potencijalna primjena za istraživanje geodinamike zapadnog Balkana, 2019, mentor Mulić Medžida
 102. Čustović Mirnes: Ispitivanje tačnosti i pouzdanosti određivanja pomaka i deformacija metodom RTK kao funkcije dužine vremena opažanja, 2019, mentor Vrce Esad
 103. Mekić Dženana: Analiza visinske geodetske mreže mjerene različitim postupcima geometrijskog nivelmana, 2019, mentor Tuno Nedim
 104. Ružević Vinko: Hidrografska izmjera morskog dna višesnopnim dubinomjerom, 2019, mentor Tuno Nedim
 105. Zahirović Eldin: Uspostava GIS prostornog katastra izgrađenog zemljišta u slivu rijeke Vrbas, 2019, mentor Drešković Nusret
 106. Tivanovac Damir: Korištenje državnih pozicionirajućih sistema CROPOS i BiHPOS u pograničnim područjima, 2020, mentor Mulić Medžida
 107. Ćatić Jasmin: Primjena UAV tehnologije pri dokumentiranju kulturno-historijske baštine – primjer pravoslavne kapele na groblju „Sveti arhanđeli Georgije i Gavrilo“ , 2020, mentor Admir Mulahusić
 108. Gačanović Faris: Integracija UAV tehnologije i terestričke fotogrametrije, 2020, mentor Mulahusić Admir
 109. Sadiković Amar: Primjena GIS-a, u analizi pogodnosti reljefa za izgradnju naselja na području Kantona Sarajevo, 2020, mentor Hrelja Edin
 110. Kočanović Emina: Izrada i analiza tematske karte buke naselja Marijin Dvor, 2020, mentor Hrelja Edin
 111. Crljenko Iva: Analiza i obrada kartografske građe, 2020, mentor Tuno Nedim
 112. Alić Ammar: Linearne kombinacije opažanja u postupcima preciznog GNSS pozicioniranja, 2020, mentor Mulić Medžida
 113. Marčinko Ivana: Prevođenje geometrijskih podataka katastarskog plana u globalni referentni koordinatni sistem, 2020, mentor Tuno Nedim
 114. Ličina Nermin: Kartiranje i analiza vještačkih površina za potrebe uspostave jedinstvenog informacionog sistema u slivu rijeke Drine na području Bosne i Hercegovine, 2020, mentor Drešković Nusret
 115. Demirović Kenan: Predikcija tačnosti iskolčenja koristeći različite metode iskolčenja, 2020, mentor Topoljak Jusuf
 116. Redžić Adna: Provjera softverskih rješenja za uklanjanje geometrijskih distorzija rasterskih slika kartografskog prikaza, 2020, mentor Tuno Nedim
 117. Jašarević Amina: Uticaj metode prostorne interpolacije na tačnost digitalnog modela reljefa, 2020, mentori Tuno Nedim, Mulahusić Admir
 118. Supur Senid: Primjena daljinskih istraživanja prilikom analiziranja kvalitete zraka u donjim slojevima atmosfere – primjer naseljenog mjesta u Bosni i Hercegovini, 2020, mentor Mulahusić Admir
 119. Topić Amar: Analiza ponašanja konstrukcije mosta Ciglane geodetskim metodama, 2020, mentori Topoljak Jusuf, Ambrožič Tomaž
 120. Mujagić Adna: Geodetska mjerna tehnika: historijat i trendovi razvoja, 2020, mentor Tuno Nedim
 121. Ćatić Adin: Komparativna analiza „Pravilnika za snimanje detalja starog i novog premjera“, 2020, mentor Topoljak Jusuf
 122. Osmanhodžić Lejla: Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu, 2020, mentori Mulahusić Admir, Tuno Nedim
 123. Zukić Davud: Primjena CMS sistema za izradu prototipa web prezentacije katastra Općine Travnik, 2020, mentori Mulahusić Admir, Topoljak Jusuf
 124. Selimović Semir: Geodetski premjer fasada za potrebe energetske sanacije zgrada, 2021, mentor Omićević Džanina
 125. Talić, Azra: Metar-konvencija o metru, 2021, mentor Omićević Džanina
 126. Regoje, Ivan: Primjena daljinskih istraživanja prilikom analiziranja kvaliteta zraka u donjim slojevima atmosfere – primjer Sarajeva, 2021, mentor Mulahusić Admir
 127. Pleho, Nedim: Primjena geoprostornih analiza za efikasno konfigurisanje cambium mreže na urbanom području općina Novo Sarajevo i Centar, 2021, mentor Hrelja Edin
 128. Ruščukić, Jasmina: Urbane transformacije u Metkoviću, Republika Hrvatska – GIS pristup, 2021, mentori Šiljeg Silvija, Mulahusić Admir
 129. Isaković, Amar: Relativne elipse grešaka u funkciji analize tačnosti položajnog iskolčenja, 2021, mentori Topoljak Jusuf, Ambrožič Tomaž

 

 HIDROTEHNIKA I OKOLIŠNO INŽENJERSTVO

 1. Lovre Tatjana: Simuliranje zagađenja kroz poroznu sredinu na primjeru izvorišta Sokolovići, 2011, mentor Hadžić Emina
 2. El-Sayed Ahmed: Hidraulička analiza vodostana u sistemu pumpe hidroelektrane Vrilo u Duvanjskom polju, 2011, mentor Milašinović Zoran
 3. Agić Almir: Modeliranje vremenskih serija mjesečnih padavina kao alata za prognozu režima voda, 2011, mentor Hrelja Husno
 4. Vujičić Mila: Uporedna analiza definisanja velikih voda rijeke Turije različitim metodama, 2012, mentor Hrelja Husno
 5. Murtić Indira: Hidrološki aspekti određivanja ekološki prihvatljivog proticaja, 2012, mentor Hrelja Husno
 6. Heganović Aida: Savremeni pristup vodosnabdijevanju – primjer dovodni cjevovod vodovoda naselja na području Kaknja, 2012, mentor Bajraktarević-Dobran Haša
 7. Dragaš Marko: Savremeni pristup odvođenja otpadnih voda na primjeru kanalizacionog kolektora izvor Tilave – Toplik, 2012, mentor Bajraktarević-Dobran, Haša
 8. Derviši Kenan: Idejno rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda općine Ulcinj, 2013, mentor Serdarević Amra
 9. Ohranović Hanka: Hidraulička analiza strujanja vode kroz prirodno korito rijeke Rame nizvodno od brane – slapišta HE Rama, 2013, mentor Milašinović Zoran
 10. Saračević Merima: Idejno rješenje odvođenja upotrebljenih otpadnih voda MZ Svrake, općina Vogošća, 2013, mentor Jusić Suvada
 11. Jozipović Nikolina: Vodosnabdijevanje ruralnih područja na primjeru MZ Rašljeva u općini Gračanica, 2013, mentor Serdarević Amra
 12. Durić Semir: Numerički proračun hidrauličnog udara na primjeru MHE Čajdraš, 2013, mentor Milašinović Zoran
 13. Bajrić Jasmina: Uređenje korita rijeke Misoče u Donjoj Misoči u dužini oko 600 m, 2013, mentor Hadžić Emina
 14. Voloder Selma: Geološka svojstva Jablaničkog gabra u funkciji geotehničkog modeliranja stijenske mase brane Jablanica, 2014, mentor Ćerimagić Đenari
 15. Mumić Amila: Regionalizacija parametara hidrološkog režima površinskih voda, 2014, mentor Prskalo Gordan
 16. Santrač Milica: Koncept rješenja odvođenja upotrebljenih otpadnih voda na području opštine Pale, 2014, mentor Jusić Suvada
 17. Džananović Edhem: Hidrotehničko-hidraulička analiza pouzdanosti evakuacionih organa HE Sutjeska, 2014, mentor Milašinović Zoran
 18. Dervišagić Maida: Zbrinjavanje komunalnog otpada na sanitarnom odlagalištu, na primjeru deponije «Višnjik» – općina Gradačac, 2014, mentor Serdarević Amra
 19. Draganović Dijana: Primjena nekonvencionalnih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda na primjeru MZ Ljubijankići, općina Cazin, 2014, mentor Serdarević Amra
 20. Hodžić Armina: Definisanje kolizije dijela brze ceste Lašva-Donji Vakuf i rijeke Lašve sa prijedlogom potrebnih regulacionih radova, 2014, mentor Hadžić Emina
 21. Šabić Delila: Upoređenje različitih sistema taloženja na postrojenjima za pripremu vode za piće, 2014, mentor Jusić Suvada
 22. Ramčić Jasmina: Klizišta kao okolišne prijetnje – hidrotehnički radovi na sanaciji klizišta u Donjim Čevljanovićima, 2014, mentor Hadžić Emina
 23. Hadžimuratović Namik: Hidrotehničko-hidraulička analiza pouzdanosti obodnih nasipa DKB Svitava, 2014, mentor Milašinović Zoran
 24. Mujčić Mirza: Hidrološka analiza sliva rijeke Bune, 2015, mentor Prskalo Gordan
 25. Konak Arnela: Uređenje dijela korita rijeke Bužimice u Bužimu, 2015, mentor Hadžić Emina
 26. Sarajlić Dženis: Odabir i dimenzioniranje regulacijske građevine u koritu rijeke Une, naselje Pokoj, 2015, mentor Hadžić Emina
 27. Rovčanin Amila: Hidrauličko-statička analiza pouzdanosti prelivnog dijela brane HE „Paunci“, 2015, mentor Milašinović Zoran
 28. Čakrama Senid: Hidraulička analiza nestacionarnih pojava na derivaciji planirane HE Vranduk, 2015, mentor Milašinović Zoran
 29. Ajdinović Kenan: Modeliranje transporta zagađivala na dionici rijeke Lašve, 2015, mentor Hadžić Emina
 30. Herco Lidija: Rekonstrukcija i nadogradnja vodovodnog sistema naselja Bojnik-Dobroševići, općina Novi Grad, Kanton Sarajevo, 2015, mentor Serdarević Amra
 31. Hećimović Elmedina: Primjena malih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na primjeru stambeno poslovnog prostora „Vrtovi Riverine“, 2015, mentor Serdarević Amra
 32. Iskrić Lejla: Objekti za savladavanje prepreka i ukrštanje u sistemima odvođenja otpadnih voda (sifonski prelaz), 2015, mentor Jusić Suvada
 33. Musić Azra: Odbrana od poplava u urbanim sredinama, na primjeru grada Zenice, 2015, mentor Hadžić Emina
 34. Hadžiahmetović Amar: Sanacija deponije „Vaganac“ – općina Bosanski Petrovac, 2015, mentor Serdarević Amra
 35. Ograšević Azra: Inženjerskogeološke i geotehničke karakteristike klizišta na cesti M16-006, km 21+800, dionica Crna rijeka-Jajce jug sa prijedlogom sanacionog rješenja, 2015, mentor Ćerimagić Đenari
 36. Delić Mirza: Proračun prelaznih pojava i oscilacija vodnih masa u vodostanu HE Dabar, 2015, mentor Milašinović Zoran
 37. Čaušević Kerim: Odvođenje upotrijebljenih otpadnih voda na području općine Kalesija, 2015, mentor Jusić Suvada
 38. Šehović Faris: Sistem vodosnabdijevanja sela Sinanovići i Pervizi – općina Trnovo, 2015, mentor Serdarević Amra
 39. Jakupović Sajra: Ugradnja novih ankera u procesu trajnog osiguranja stabilnosti roštilja ankerskog polja HE Grančarevo, 2015, mentor Čerimagić Đenari
 40. Pajić Zlatko: Postrojenja za preradu vode u gospodarske svrhe, 2015, mentor Jusić Suvada
 41. Galijašević Amra: Koncept riješenja glavnog kolektora otpadnih voda općine Cazin, 2016, mentor Jusić Suvada
 42. Hodžić Imra: Idejni projekat brane sa vodozahvatom za MHE Dub, 2012, mentor Milašinović Zoran
 43. Ibrahimović Edin: Urbani vodovodni sistemi – vodosnabdijevanje Gradačca, 2016, mentor Serdarević Amra
 44. Kovačević Slaven: Hidrološka analiza sliva rijeke Bregave, 2016, mentor Prskalo Gordan
 45. Pavlović Goran: Numeričko modeliranje strujanja kroz tijelo nasute brane Vidara, 2016, mentor Milašinović Zoran
 46. Čomor Jasmina: Uređenje dijela korita rijeke Zujevine u naselju Binježevo, Općina Hadžići, 2016, mentor Hadžić Emina
 47. Sejdinović Berina: Odabir tipa hidrotehničke građevine u koritu rijeke Neretve u svrhu zaštite od nanosa izlaznih organa HE Jablanica i područja akumulacionog bazena HE Grabovica, 2016, mentor Emina Hadžić
 48. Jašarević Šejla: Upravljanje čvrstim otpadom na području općine Bugojno, 2016, mentor Serdarević Amra
 49. Šljivić Goran: Prerada otpadnih voda – industrijski kompleks na području općine Kakanj, 2016, mentor Serdarević Amra
 50. Husejnagić Izeta: Uređenje korita starinske rijeke  u Topčić polju, 2016, mentor Hadžić Emina
 51. Ramić Belma: Hidrotehničko rješenje i hidraulička analiza cjevovoda postrojenja za pripremu pitke vode, 2016, mentor Jusić Suvada
 52. Tukić Mensur: Hidrauličke analize i proračuni objekata za evakuaciju voda na brani HE Janjići, 2016, mentor Milašinović Zoran
 53. Telalović Jasmin: Idejno rješenje MHE Buna 1 i Buna 2, 2017, mentor Milašinović Zoran
 54. Redžić Merima: Hidrološki i ekonomski aspekti primjene Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka, 2017, mentor Prskalo Gordan
 55. Bakalović Amina: Određivanje hidrograma direktnog otjecanja metodom geomorfološkog trenutnog jediničnog hidrograma, 2017, mentor Prskalo Goran
 56. Čaušević Nedim: Instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama, 2017, mentor Serdarević Amra
 57. Halak Ajla: Reciklaža otpada – izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu RCUO Smiljevići, 2017, mentor Serdarević Amra
 58. Grizić Selena: Idejno rješenje brane „Pošćenje“ HE Dabar, 2017, mentor Milašinović Zoran
 59. Crnovršanin Nermin: Prvi stepen prečišćavanja otpadnih voda – mehaničko prečišćavanje komunalnih otpadnih voda Općine Bihać, 2017, mentor Serdarević Amra
 60. Bibić Benjamin: Uređenje dijela korita rijeke Bosne uzvodno od ušća rijeke Krivaje, 2017, mentor Hadžić Emina
 61. Ćatić Edin: Idejno rješenje akumulacije Nevesinje HE Dabar, 2017, mentor Milašinović Zoran
 62. Ahmović Amer: Uređenje korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima, 2017, mentor Hadžić Emina
 63. Vinšalek Aja: Evakuacija površinskih voda Lepeničkog potoka iz tijela sanitarne deponije otpada u Smiljevićima, 2017, mentor Hadžić Emina
 64. Račić Maša: Membranske tehnologije – ultrafiltracija u pripremi vode za piće, 2017, mentor Jusić Suvada
 65. Bašić Edin: Primjene nanotehnologije u pripremi vode za piće, 2018, mentor Jusić Suvada
 66. Trako Merima: Analiza stabilnosti prelivnog dijela brane Foča, 2018, mentor Milašinović Zoran
 67. Vlahovljak Aldijana: Definiranje hidrološkog režima rijeke Trebižat na vodomjernoj stanici Humac, 2018, mentor Prskalo Gordan
 68. Trako Munir: Projektno rješenje kaptiranja izvora Vijer 2 u općini Visoko, 2018, mentor Čerimagić Đenari
 69. Ramić Medina: Koncept rješenja vodosnabdijevanja i pripreme vode za bazene kompleksa Aquapark Gata-Bihać, 2018, mentor Jusić Suvada
 70. Šahman Dženana: Odabir regulacionih građevina u koritu vodotoka uvažavajući principe konvencionalnog i okolišnog inženjeringa – Primjer rijeka Bosna, 2018, mentor Hadžić Emina
 71. Hodžić Šejla: Hidraulička analiza i proračuni brane Foča, 2018, mentor Milašinović Zoran
 72. Hoti Kenan: Primjena i povezivanje različitih cijevnih materijala fazonskih komada i armatura u sistemima vodosnabdijevanja, 2018, mentor Serdarević Amra
 73. Čolo Selma: Sekundarno prečišćavanje komunalnih otpadnih voda – primjer uređaja za prečišćavanje otpadnih voda općine Bihać, 2018, mentor Serdarević Amra
 74. Mukabel Benjamin: Koncept rješenja sakupljanja i odvođenja otpadnih voda pogona PK „Višća“, 2018, mentor Jusić Suvada
 75. Alihodžić Mersija: Prijedlog sanacionog rješenja u koritu rijeke Ljubine u cilju zaštite od erozije, 2018, mentor Čerimagić Đenari
 76. Šurković Amar: Analiza osjetljivosti parametara hidrološkog modela EBA4SUB, 2018, mentor Prskalo Gordan
 77. Rošić Sulvana: Idejni projekat brane sa vodozahvatom za MHE Ustiprača, 2018, mentor Milašinović Zoran
 78. Šumić Kristina: Morfološke promjene prirodnih vodotoka i utjecaj na odabir hidrauličkih parametara korita, primjer rijeka Željeznica, 2018, mentor Hadžić Emina
 79. Ljevo Anela: Analiza jakih kiša MS Mostar, 2018, mentor Prskalo Gordan
 80. Stevanović Jasmina: Analiza odnosa površinskih i podzemnih voda na prostoru Sarajevskog polja, u kontekstu zaštite izvorišta, 2018, mentor Hadžić Emina
 81. Imamović Dževad: Deponijski plin – sistem za otplinjavanje deponija i načini iskorištenja deponijskog plina, 2018, mentor Serdarević Amra
 82. Hodžić Ermin: Sistem odvođenja oborinske otpadne vode sa cestovne obilaznice naselja Ljubuški, 2019, mentor Jusić Suvada
 83. Šahović Adnan: Hidraulička analiza i proračun propusne moći mostovskog otvora, 2019, mentor Milišić Hata
 84. Dizdar Amir: Koncept rješenja odvođenja otpadnih voda Općine Čelić, 2019, mentor Jusić Suvada
 85. Muhedin Nejra: Sanacija klizišta „Dreskovača“, općina Vogošća, 2019, mentor Čerimagić Đenari
 86. Kovačević Alem: Procjena gubitaka vode kroz pregradni profil nasute brane HE Sutjeska, 2019, mentor Milašinović Zoran
 87. Bajraktarević Numan: Regulacija rijeke Bosne u Banlozima, 2019, mentor Hadžić Emina
 88. Gorančić Džena: Uticaj poljoprivrednih aktivnosti na kvalitet podzemnih voda, primjer: Sjeverna Italija, 2019, mentor Hadžić Emina
 89. Kapetina Vladimir: Uticaj režima otjecanja na pojavu velikih voda, primjer: rijeka Misa, Italija, 2019, mentor Hadžić Emina
 90. Menzil Samir: Sanacija klizišta „Sedrenik br. 138-146“ Općina Stari Grad Sarajevo, 2020, mentor Čerimagić Đenari
 91. Šanjta Aldijana: Hidrauličko modeliranje i izrada karata opasnosti od poplava za rijeku Veseočicu, 2020, mentor Milišić Hata
 92. Jahić Emina: Numeričke simulacije tečenja u prirodnim vodotocima, 2020, mentor Milišić Hata
 93. Imširović Šemsa: Regionalna analiza karakteristika velikih voda na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine u periodu 1961.-1990., 2020, mentor Milašinović Zoran
 94. Husanović Armin: Hidrauličke analize i proračuni evakuacionih organa brane HE „Paunci“, 2020, mentor Milašinović Zoran
 95. Turbo Amila: Modeliranje hidrauličkog udara u tlačnim cjevovodima, 2020, mentor Milišić Hata
 96. Gušo Elvira: Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Nemila, 2020, mentor Hadžić Emina
 97. Bećiragić-Kalajdžisalihović Berina: Hidrološko-hidraulički model rijeke Lašve, 2020, mentor Milašinović Zoran
 98. Smajić Zehireta: Stanica za pripremu vode za piće „Karašnica“-analiza efekata rada, 2020, mentor Šuvalija Suvada
 99. Šunjta Aldijana: Hidrauličko modeliranje i izrada karata opasnosti od poplava za rijeku Veseočicu, 2020, mentor Milišić Hata
 100. Dedić Nadira: Bilans voda Fatničkog polja u prirodnim i vještačkim uvjetima, 2020, mentor Milašinović Zoran
 101. Dedić Nejra: Analiza padavina u slivu rijeke Bosne, 2020, mentor Milašinović Zoran
 102. Avdić Muhamed: Uređenje korita rijeke Spreče nizvodno od ušća rijeke Jale, 2020, mentor Hadžić Emina
 103. Sarajlić Merisa: Uređenje rijeke Zujevine na području naselja Blažuj, 2020, mentor Hadžić Emina
 104. Avdić Lamija: Novi trendovi upravljanja oborinskim vodama urbanih sredina, 2021, mentor Šuvalija Suvada
 105. Pezo Amila: Modeli upravljanja čvrstim otpadom i uspostavljanje informacionog sistema, 2021, mentor Serdarević Amra
 106. Žilić Nedim: Sanacija i uređenje vodozahvata na rijeci Misoči, 2021, mentor Hadžić Emina
 107. Pinjić Mirza: Konceptualno rješenje odvođenja i ispuštanja otpadnih voda Kulen Vakufa, 2021, mentor Šuvalija Suvada
 108. Delalić, Muris: Idejno rješenje sanacije slapišta HE Rama, 2021, mentori Kalajdžisalihović Haris, Milašinović Zoran
 109. Grcić, Džejna: Izbor tehnologije za sekundarno prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, 2021, mentor Serdarević Amra
 110. Vrpčić, Emina: Membransko biološki reaktori (MBR) – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Konjica, 2021, mentor Serdarević Amra
 111. Buza, Sabina: Sistem komunalne infrastrukture otpadnih voda grada Zenica, 2021, mentor Šuvalija Suvada

 

SAOBRAĆAJNICE

 1. Hardauš Edita: Impakti gradnje obilaznica gradova sa aspekta buke od cestovnog saobraćaja, 2012, mentor Mazić Branko
 2. Fejzić Asja: Poređenje equilibrium i stochastic makroskopske simulacione metode na primjeru cestovne mreže grada Sarajeva, 2012, mentor Mazić Branko
 3. Rožajac Nedžad: Projekat kolovoznih konstrukcija na trasi koridora VC, dionica Počitelj- Bijača, poddionica Kravice-Bijača, 2012, mentor Mazić Branko
 4. Klempić Dinka: Izbor optimalne trasekoridora autocestena području kantona 10 (Dionica: Mlinište-Glamoč-Livno), 2012, mentor Mazić Branko
 5. Ekmeščić Zlatan: Analiza propusne moći gradskih raskrsnica i mjera za njihovo poboljšanje (na primjeru gradske saobraćajnice u gradu Mostaru), 2012, mentor Lovrić Ivan
 6. Dizdarević Nejra: Rekonstrukcija magistralnog puta M5, Jajce-Donji Vakuf, 2013, mentor Lovrić Ivan
 7. Cerić Senad: Analiza propusne moći izgrađenog dvotračnog rotora u gradu Sarajevu (rotor Dobrinja), 2013, mentor Lovrić Ivan
 8. Pašalić Edin: Izbor optimalnog tipa petlje Žepče, 2013, mentor Lovrić Ivan
 9. Uzunalić Selma: Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma ˝Neum˝ i idejno rješnje, 2014, mentor Pozder Mirza
 10. Merdić Adis: Izbor optimalne trase na autocesti – obilaznica Neuma i veza sa gradom, 2014, mentor Pozder Mirza
 11. Kišija Almir: Izbor optimalne trase na koridoru Vc dionica: Jablanica – Mostar, 2014, mentor Pozder Mirza
 12. Đuzo Nedim: Analiza propusne moći izgrađenog rotora Krivoglavci-Vogošća, 2014, mentor Lovrić Ivan
 13. Bogdanić Mirsad: Idejni projekat petlje “Mostar-sjever”, 2014, mentor Lovrić Ivan
 14. Durić Dino: Analiza parkirališta «Hitna pomoć-Socijalno» sa idejnim rješenjem garaža, 2014, mentor Pozder Mirza
 15. Homoraš Admir: Rangiranje prioriteta intervencije s aspekta tehničkih elemenata na mreži regionalnih cesta Zeničko-Dobojskog Kantona, 2014, mentor Pozder Mirza
 16. Hammami Muna: Analiza parkirališta «Robot-Hrasno» sa idejnim rješenjem garaža, 2014, mentor Pozder Mirza
 17. Tukić Smiljan: Primjena geomreža za ojačanje dna visokih nasipa na stišljivom tlu, 2014, mentor Dolarević Samir
 18. Keranović Asmir: Ispitivanje pouzdanosti iskolčenja saobraćajnica primjenom savremenih tehnologija, 2015, mentor Kogoj Dušan
 19. Burkić Irma: Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju napona u fleksibilnim kolovoznim konstrukcijama od cestovnog opterećenja, 2015, mentor Pozder Mirza
 20. Fejzić Haris: Analiza stabilnosti donjeg stroja pruge, 2015, mentor Albinović Sanjin
 21. Škulj Elmin: Analiza uticaja saobraćajnog opterećenja i stanja kolovozne konstrukcije na buku od cestovnog saobraćaja, 2015, mentor Pozder Mirza
 22. Husak Adnan: Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma „Gračanica“ i idejno rješenje, 2015, mentor Pozder Mirza
 23. Kurtagić Armin: Analiza parkirališta „Odmut“ sa idejnim rješenjem garaža, 2015, mentor Pozder Mirza
 24. Topalović Haris: Primjena predopterećenja za ubrzanje primarne konsolidacije cestovnih nasipa, 2015, mentor Dolarević Samir
 25. Hasanović Almira: Modernizacija magistralnog puta M15 dionica: Zgoni – Crljeni, 2015, mentor Albinović Sanjin
 26. Runjevac Kristina: Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju napona u krutim kolovoznim konstrukcijama od avionskog opterećenja, 2015, mentor Pozder Mirza
 27. Selimović Semir: Proračun elemenata gornjeg stroja pruge, dionica „Tarčin – Konjic“, 2015, mentor Albinović Sanjin
 28. Kujović Elvis: Analiza propusne moći izgrađenog rotora „Metalurg – Zenica“, 2015, mentor Albinović Sanjin
 29. Bektašević Adin: Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju defleksija u fleksibilnim kolovoznim konstrukcijama od cestovnog saobraćaja, 2015, mentor Pozder Mirza
 30. Mustajbegović Vahid: Projekat trake za spora vozila na prevoju „Komar“, 2015, mentor Albinović Sanjin
 31. Salković Emina: Analiza propusne moći čvorišta „Lukovo polje“ Zenica, 2015, mentor Albinović Sanjin
 32. Ekmeščić Samir: Analiza parkirališta „Mokušnica“ sa idejnim rješenjem garaže, 2015, mentor Pozder Mirza
 33. Repuh Emir: Idejni projekat obilaznice „Visoko“, 2015, mentor Albinović Sanjin
 34. Omić Almin: Projekat modernizacije regionalne ceste Zavidovići-Olovo, 2015, mentor Pozder Mirza
 35. Kerić Berzad: Idejno rješenje gradske magistrale Sarajevo, 2015, mentor Pozder Mirza
 36. Islambašić Adna: Analiza propusne moći semaforiziranih raskršća na južnoj longitudinali u Sarajevu, 2016, mentor Albinović Sanjin
 37. Pezer Matea: Idejno rješenje raskrsnice „Fetaha Bećirbegovića“, Čengić Vila, 2016, mentor Albinović Sanjin
 38. Ibrahimović Denisa: Studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže „Hrasno II“, 2016, mentor Pozder Mirza
 39. Hadžo Amila: Studija opravdanosti izgradnje garaže „Merhemića Trg“, 2016, mentor Pozder Mirza
 40. Muharemović Muhamed: Projekat trake za spora vozila na prevoju Nišići, 2016, mentor Albinović Sanjin
 41. Tokača Arnela: Idejno rješenje raskrsnice Paromlinska-Malta-Srebrnička, 2016, mentor Albinović Sanjin
 42. Softić Adel: Preliminarni 4D projekat aerodroma, 2017, mentor Pozder Mirza
 43. Korjenić Faruk: Preliminarni 4D projekat saobraćajnice, 2017, mentor Pozder Mirza
 44. Mahinić Haris: Idejno rješenje raskrsnice „Kurta Schorka – A Transverzala“, 2017, mentor Albinović Sanjin
 45. Đedović Haris: Idejno rješenje raskrsnica „Patriotske lige –Bolnička-Stjepana Tomića“, 2017, mentor Albinović Sanjin
 46. Horman Emira: Idejno rješenje podzemne garaže „Kranjčevićeva“ sa ekonomskom analizom, 2017, mentor Džebo Suada
 47. Ibišević Tarik: Idejno rješenje raskrsnice Alipašina-Dejzina Bikića (Bare-Šip), 2017, mentor Albinović Sanjin
 48. Hajduković Amila: Idejno rješenje podzemne garaže „Lorisova zgrada“ sa ekonomskom analizom, 2017, mentor Džebo Suada
 49. Zec Elma: Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta „Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1)“ sa oblikovanjem čvorišta, 2017, mentor Džebo Suada
 50. Čakar Semir: Istraživanje mogućnosti razvoja željezničke stanice „Aerodrom Mostar“, 2017, mentor Albinović Sanjin
 51. Šarić Zlatko: Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma „Bihać-Golubić“ i idejno rješenje, 2017, mentor Pozder Mirza
 52. Čalija Damir: Izrada tehničke dokumentacije Idejnog projekta „Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) sa oblikovanjem čvorišta, 2017, mentor Džebo Suada
 53. Čaušević Jasmina: Praktično određivanje vremenske praznine i vremena slijeda na nesemaforiziranim raskrsnicama, 2017, mentor Albinović Sanjin
 54. Karamehić Muhamed: Idejno rješenje obilaznice „Kiseljak“, 2018, mentor Pozder Mirza
 55. Džambegović Eldar: Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta zapadne obilaznice Ljubuškog, 2018, mentor Džebo Suada
 56. Žiko Maida: Idejno rješenje podzemne garaže „Kemala Kapetanovića“ sa ekonomskom analizom, 2018, mentor Džebo Suada
 57. Čajić Mladen: Definisanje metodologije za snimanje i analizu defleksija na nivou mreže za primjenu u sistemima kod upravljanja održavanja kolovoza, 2018
 58. Muftić Emira: Određivanje područja primjene kružnih raskrsnica u zavisnosti od intenziteta saobraćaja, 2018, mentor Albinović Sanjin
 59. Hrustić Emina: Utjecaj klimatskih promjena na cestovnu infrastrukturu u FBiH, 2019, mentor Džebo Suada
 60. Hurić Nadina: Finansijsko vrednovanje varijantnih rješenja obilaznice sa prognozom i vrednovanjem saobraćajnih nezgoda, 2019, mentori Džebo S., Albinović S.
 61. Lepirica Almir: Dokaz zbijenosti i nosivosti na planumu temeljnog tla, 2019, mentor Skejić Adis
 62. Kadić Ahmed: BIM model objekta cestovne infrastrukture, 2019, mentor Pozder Mirza
 63. Mašić Rešad: Idejno rješenje podzemne garaže „Lorisova zgrada“ sa ekonomskom analizom, 2019, mentor Džebo Suada
 64. Helić Admir: Analiza uticaja intervala snimanja defleksija na strukturni broj kolovozne konstrukcije, 2019, mentor Pozder Mirza
 65. Tiro Enisa: Planiranje izgradnje varijantnih rješenja saobraćajnice sa uporednom analizom, 2019, mentori Ljevo Žanesa, Džebo Suada
 66. Kuljanin Milica: Izrada idejnog rješenja izgradnje ceste M15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo- Crljeni, 2020, mentor Pozder Mirza
 67. Herić Anida: Primjena višekriterijalnog odlučivanja u odabiru optimalnog varijantnog rješenja obilaznice, 2020, mentor Džebo Suada
 68. Obradović Haris: Izbor optimalnog rješenja petlje „Sjeverni ulaz u grad Mostar“, 2020, mentor Albinović Sanjin
 69. Hebibović Melisa: Optimizacija troškova i vremena izgradnje saobraćajnice u fazi planiranja, 2020, mentori Ljevo Žanesa, Džebo Suada
 70. Mehmedić Vedad: Primjena geoinformacionih sistema u planiranju saobraćaja, 2020, mentor Džebo Suada
 71. Malenica Martina: Proračun gornjeg stroja željezničkih pruga u skladu sa osnovnim parametrima tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI), 2020, mentor Albinović Sanjin
 72. Adžamija Rijad: BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Visoko“, 2020, mentori Pozder Mirza, Ljevo Žanesa
 73. Krnjić Anisa: Analiza uticaja tipa čvorišta na okolinske impakte i emisione faktore, 2020, mentor Albinović Sanjin
 74. Raščić Adna: Analiza kritičkih dionica magistralnih cesta FBiH na uticaj od poplava u slivu rijeke Save i mjere zaštite, 2021, mentor Sulejmanović Suada
 75. Jovanović, Ivona: Analiza i zaštita kritične infrastrukture od posljedica poplava na području rijeke Zujevine u Sarajevu, 2021, mentori Sulejmanović Suada, Hadžić Emina
 76. Hidanović, Emina: Upravljanje projektom izgradnje saobraćajnice, 2021, mentor Ljevo Žanesa
 77. Ibraković, Eldina: Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice „Otoka“-sa „Istočno Sarajevo“, 2021, mentori Pozder Mirza, Sulejmanović Suada
 78. Bilalović, Ena: Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice „Vitali“-„Stupari“, 2021, mentori Pozder Mirza, Sulejmanović Suada
 79. Terzić, Ensar: Analiza uticaja poplava na željezničku mrežu FBiH i mjere zaštite, 2021, mentori Albinović Sanjin, Sulejmanović Suada
 80. Gogić, Omar: Izrada idejnog rješenja obilaznice Bosanska Otoka (veza M14 i R 401), 2021, mentor Albinović Sanjin
 81. Macić, Emira: Istraživanje uticaja primjene različitih resursa na troškove izgradnje saobraćajnice u ranoj fazi projekta, 2021, mentori Ljevo Žanesa, Sulejmanović Suada
 82. Hodžić, Emina: Analiza reprezentativnog saobraćaja i uticaj na ekvivalentno saobraćajno opterećenje, 2021, mentor Pozder Mirza
 83. Čorbo, Amar: BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Blidinje“, 2021, mentori Pozder Mirza, Ljevo Žanesa
 84. Brigić Lejla: Izrada idejnog rješenja izgradnje obilaznice „Kladanj“, 2021, mentori Pozder Mirza, Sulejmanović Suada

 

KATEDRA ZA GEOTEHNIKU I GEOLOŠKO NŽENJERSTVO

 Manso Elvir: Numeričko modeliranje potpornih konstrukcija od armiranog tla sa osvrtom na poluempirijske analitičke metode, mentor Jašarević Haris

 1. Fejzić Lada: Primjena Eurocode-a 7 kod proračuna visokih sidrenih zasjeka u mekoj stijeni, mentor Jašarević Haris
 2. Kopić Anel: Opravdanost primjene složenih konstitutivnih modela pri numeričkom modeliranju nasipa na stišljivoj podlozi, 2013, mentor Grubić Nenad
 3. Šarić Ammar: Prelaz visokih nasipa preko mekog tla, 2013, mentor Grubić Nenad
 4. Čizmić Emir: Monitoring i numerička analiza klizišta u glinovitom tlu, 2013, mentor Grubić Nenad
 5. Grabovica Faris: Numeričke analize konzolnog potpornog zida, 2013, mentor Jašarević Haris
 6. Gondžo Dženan: Proračun temelja vjetroelektrana, 2013, mentor Jašarević Haris
 7. Pojskić Senjin: Hidrogeološke karakteristike pitkih podzemnih voda izvorišta Sarajevska pivara, 2014, mentor Čerimagić Đenari
 8. Suljagić Amila: Primjena EUROCODE 7 u projektovanju grupe šipova, 2015, mentor Dolarević Samir
 9. Hadžiahmetović Nirman: Inženjerskogeološke i geotehničke karakteristike terena u Stolačkoj ulici u Sarajevu, sa prijedlogom sanacionog rješenja, 2016, mentor Čerimagić Đenari
 10. Piljug Binela: Prijedlog sanacionog rješenja klizišta u ul. Alipašina br. 201, Općina Centar, Sarajevo, 2017, mentor Ćerimagić Đenari
 11. Rotić Adnan: Ponašanje bušenih šipova u glini opterećenih aksijalnom silom i negativnim trenjem, 2017, mentor Dolarević Samir