Back

Magistarski radovi i doktorske disertacije

  AČIĆ, Mirko.  Prilog rešenju problema graničnih stanja zidnih nosača od armiranog  betona  [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1978 187 str.

ADEMOVIĆ, Naida.  Ponašanje zidanih konstrukcija u BiH pri dejstvu zemljotresa sa stanovišta savremenih teoretskih i eksperimentalnih saznanja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2012 198 str.

AGANOVIĆ, Dunja.  Granična nosivost pritisnutog pojasa u sandučastom čeličnom nosaču [doktorska disertacija ; mentori Dragutin Horvatić i Ognjen Jokanović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2005 189 str.

ALBINOVIĆ, Sanjin.  Prilog istraživanju optimizacije željezničke infrastrukture u metropolitanskim područjima [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2010 79 str.

ALBINOVIĆ, Sanjin.  Prilog istraživanju stabilnosti kolosijeka dugog šinskog traka (DTŠ-a) [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2013 119 str. + CD

AVDAGIĆ, Izet.  Oticanje u kraškim hidrološkim sistemima [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1987 256 str.

BAJRAKTAREVIĆ-Dobran, Haša.  Kritička analiza postojećih proračuna miješanja otpadnih voda sa vodom prijemnika u svjetlu savremenih teorija hidrodinamike – Uzdužna turbulentna disperzija u otvorenim prirodnim vodotocima brdskog tipa [magistarski rad ; mentor Muhamed Riđanović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1979 86 str., 53 str. s prilozima

BAJRAKTAREVIĆ-Dobran, Haša.  Predviđanje rasprostiranja otpadnih voda u otvorenim vodotocima brdskog tipa [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1991 323 str.

BALIĆ, Anis.  Proračun konsolidacije tla sa koeficijentom vodopropusnosti zavisnim od načina deformisanja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2018 147 str.

BANDIĆ, Hata.  Analiza primjene numeričkih modela za simulaciju pronosa zagađenja u vodotocima [magistarski rad ; mentor Roko Andričević]. Split: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije; 2012 385 str.

BATINIĆ, Božidar.  Stojeći talasi izazvani krivinama pri burnom tečenju u kanalima [doktorska disertacija ; mentor Georgije Hajdin]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1976.

BEGOVIĆ, Jevrosima.  Izravnanje jedne trigonometrijske tačke po metodi posrednih merenja uzimajući u obzir greške datih veličina i njihovu korelativnu zavisnost [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1977 227 str.

BIJEDIĆ, Neal.  Fasadne ogradne plohe u funkciji uštede energije [doktorski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2009 135 str.

BRČIĆ, Stanko.  Dinamičko ponašanje konstrukcija u fluidnoj sredini [doktorska disertacija ; mentor Nikola Hajdin]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1987 246 str.

BRZIĆ, Dragan.  Prilog analizi ponašanja pri slomu tankozidnih nosača sa poprečnim ukrućenjima [magistarski rad ; mentor Nikola Hajdin]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1989 137 str.

BUČAR, Gorazd.  Tehnološka, ekonomska i društvena opravdanost građevinske proizvodnje u zimskom periodu [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1986 262 str.

BUČAR, Mirjana.  Korekcija parametara za rendgensko kvantitativno određivanje alita i belita u portland cementnom klinkeru [magistarski rad ; mentor Aleksandar Bezjak]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki fakultet; 1983 126 str.

BUSULADŽIĆ, Hasija.  Prilog analizi tehničkog rješenja vještačkog prihranjivanja podzemne vode uz primjenu monitoringa kvaliteta voda [magistarski rad ; mentor Mitja Rismal]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2006 209 str.

CARIĆ, Aiša.  Prognoza kvaliteta vode u budućim akumulacijama prvenstveno namijenjenim vodosnabdijevanju [magistarski rad ; mentor Nevenka Preka-Lipold]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1989 241 str.

CVETANOVIĆ, Aleksandar.  Dinamički modul krutosti asfalt betona [doktorska disertacija ; mentor Živorad Đukić]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1976 120 str.

ČIČAK, Mirko.  Prilog iznalaženju optimalnih kapaciteta ranžiranog sistema Jugoslovenskih železnica [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1974 299 str.

ĆOROVIĆ, Aleksandar.  Tehničko-ekonomski metodi izbora prirodnih izvora u sistemima za snabdijevanje vodom [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1974 244 str.

DOLAREVIĆ, Samir.  Rješavanje problema interakcije tla i konstrukcije metodom konačnih elemenata [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2005 121 str.

DRAGIĆ, Zdravko.  Elastično i neelastično izvijanje u ravni [magistarski rad ; mentor Miloš Marinček]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1982 156 str.

DRLJEVIĆ-Buljko, Đenita.  Analiza globalne stabilnosti vitke okvirne konstrukcije [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2012 144 str.

DUNICA, Šerif.  Prilog plastičnoj analizi prostornih linijskih sistema sastavljenih od rešetkastih, punih i tankozidnih elemenata [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1979 85 str.

DŽANIĆ, Zlatko.  Optimizacija armiranobetonskih konstrukcija izloženih utjecaju potresa [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2021 225 str.

DŽEBO, Suada.  Istraživanje utjecajnih parametara i definisanje modela pripisivanja preusmjerenog saobraćaja na planiranu obilaznicu [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2016 132 str.

DŽEBO, Suada.  Istraživanje kriterija za izbor optimalnog položaja tranzitnih saobraćajnica na području gradova [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2011 107 str.

DŽUBUR, Alma.  Primjena dinamičkih simulacija na postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda sa aktivnim muljem [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu; 2021 213 str.

ĐORĐEVIĆ, Branislav.  Prilog rešavanju problema dimenzionisanja akumulacionog basena i planiranja njegovog korišćenja [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1973 387 str.

ĐURIČIĆ, Milorad.  Sfere primjene željezničkog i kamionskog transporta [magistarski rad ; mentor Uglješa Subotić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1977 144 str.

FEJZIĆ, Đemil.  Erozioni procesi u umirujućim bazenima pri evakuaciji voda sa slobodnim odskokom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2011 259 str.

FURTULA, Boško.  Sprezanje armirano-betonskih i prethodnonapregnutih konstrukcija sa elementima lakoagregatnih betona  [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1991 110 str.

GALIĆ, Zdravko.  Prilog  efikasnom izravnanju geodetskih mreža u objektno-orijentisanoj programskoj okolini baza podataka [doktorska disertacija ; mentori Suad Alagić, Smail Pašalić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1991 107 str.

GAVRANKAPETANOVIĆ, Nihad.  Razvijena procedura metode konačnih elemenata sa analizom kvaliteta LST-elemenata u ravnom uporednom problemu [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1995 99 str.

HADROVIĆ, Armin. Dokaz sigurnosti protiv probijanja ploča oslonjenih na stubove pomoću štapnih modela [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2007 177 str.

HADŽALIĆ, Emina.  Analysis of Pore Pressure Influence on Failure Mechanisms in Structural Systems [Doctoral thesis]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2019 183 str.

HADŽIAHMETOVIĆ, Mugdim.  Uzroci deformacija kolosjeka na remontovanim prugama i prijedlozi sanacionih mjera [magistarski rad ; mentor Đorđe Marić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1976 268 str.

HADŽIĆ, Emina.  Bunari sa horizontalnim drenovima u ekstremno propusnim poroznim sredinama sa slobodnim nivoom [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2006 142 str.

 HADŽIĆ, Emina.  Prilog optimizaciji eksploatacionih količina izvorišta Sokolovići [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2001 90 str., 80 str. s prilozima

HADŽOVIĆ, Hasan.  Postupak kalibracije postojećih čeličnih konstrukcija dominantno opterećenih snijegom u SR Bosni i Hercegovini [magistarski rad ; mentor Vuk Milčić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1987 206 str.

HADŽOVIĆ, Rašid.  Određivanje sigurnosti nosivih konstrukcija za karakteristično opterećenje snijegom u Bosni i Hercegovini [magistarski rad ; mentor Bernardin Peroš]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2004 126 str.

HADŽOVIĆ, Rašid.  Uticaj dinamičkog opterećenja vjetra na sigurnost visokih konstrukcija [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2010  227 str.

HAJDO, Emina.  Analiza ultimnog opterećenja čeličnih konstrukcija uzimajući u obzir geometrijske nelinearnosti i omekšanje materijala [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2019 122 str.

 HALAĆ, Amra.  Potencijal primjene eko-tehnologija za tretman otpadnih voda u Bosni i Hercegovini [magistarski rad ; mentor Damir Brđanović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2010 104 str.

HASANOVIĆ, Vahid.  Prilog dokazu graničnog stanja upotrebljivosti armiranobetonskih konstrukcija [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1985 176 str.

 HASANOVIĆ, Vahid.  Prilog dokazu sigurnosti protiv probijanja ploča oslonjenih na stubove [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1990 142 str.

 HRELJA, Husno.  Prilog metodama utvrđivanja tereta zagađenja gradskih otpadnih voda direktnim i indirektnim postupkom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1981 114 str.

HRELJA, Husno.  Značaj ulazne stohastičke komponente na veličinu potrebnog akumulacionog prostora [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1988 161 str.

HRNJAK, Mirjana. Analiza geomehaničkih parametara i metoda pri proračunu kružnih temeljnih ploča [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2008 147 str.

HRNJIĆ, Halid.  Komparacija metoda za proračun vibracija poligonskih i lučnih okvira [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1974 123 str.

IMAMOVIĆ, Ismar.  Konstitutivni zakon veze za analizu graničnih stanja čeličnih okvirnih konstrukcija [doktorska disertacija ; mentori Adnan Ibrahimbegović, Esad Mešić ]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2017 105 str.

IVANOVIĆ, Momčilo.  Uticaj putnih elemenata na posljedice saobraćajnih nezgoda [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1971 235 str.

JAŠAREVIĆ, Ibrahim.  Sekundarna naponska stanja za jednu viskozno-elasto-plastičnu sredinu [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1975 218 str.

JOKIĆ, Mašan.  Dinamički razvoj i optimalizacija kapaciteta železničkih ranžirnih stanica [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1979 172 str.

JOKSIĆ, Dušan.  Uticaj rasporeda oslonih tačaka na tačnost aerotriangulacije u katastarskoj primeni fotogrametrije [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1978 91 str.

JOKSIĆ, Zdravko.  Nosivost fleksibilnih kolovoznih konstrukcija – nove metode ispitivanja i iznalaženja kriterijuma za procenu nosivosti u našim uslovima [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1970 199 str. + 200 str. prilozi

JOVANOVIĆ, Dražimir.  Analiza rada cevastih taložnica u cilju poboljšanja efikasnosti  [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1989 115 str.

JOVANOVIĆ, Miodrag.  Modeliranje procesa erozije nasutih objekata izloženih prelivanju [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1987 146 str.

JUSIĆ, Suvada.  Metode brzog filtriranja i njihova primjena [magistarski rad ; mentor Haša Bajraktarević-Dobran]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2006 124 str.

JUSIĆ, Suvada.  Modeliranje konvencionalnog brzog filtriranja [doktorska disertacija ; mentor Haša Bajraktarević-Dobran]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2011 166 str.

KADIJEVIĆ, Relja.  Sprezanje klasičnoarmiranih i prethodnonapregnutih nosača različite starosti [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1988 112 str.

KALAJDŽISALIHOVIĆ, Haris.  Primjena metode čestica sa uglađenim jezgrenim funkcijama u hidrotehnici [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2020 150 str.

KANJERIĆ, Cvijetin.  Analiza ravnih okvirnih nosača napregnutih iznad granice proporcionalnosti [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1987 172 str.

KARAVELIĆ, Emir.  Stochastic Galerkin Finite Element Method in Application to Identification Problems for Failure Models Parameters in Heterogeneous Materials [Doctoral thesis]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2019 169 str.

KAZANCEV, Nikolaj.  Utvrđivanje indeksa pouzdanosti spregnutih rasponskih konstrukcija mostova [magistarski rad ; mentori Vuk Milčić, Drago Horvatić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1989 271 str.

KECMAN, Ranko.  Analiza metoda za određivanje staničnih kolosječnih kapaciteta [magistarski rad ; mentor Savo Janjić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1976.

KISIN, Srđan.  Prilog teorijskoj i eksperimentalnoj analizi bočnog izvijanja monosimetričnih čeličnih nosača deformabilnog poprečnog presjeka [doktorska disertacija ; mentor Nikola Hajdin]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1985 178, 336 str.

KLJUČANIN, Slobodanka.  Interoperabilne kartografske baze podataka [magistarski rad ; mentori Zdravko Galić i Miljenko Lapaine]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2006 193 str.

KLJUČANIN, Slobodanka.  Dizajn, implementacija i distribucija 3D geoprostornih tipova podataka za urbane topografske aplikacije [doktorska disertacija ; mentor Zikrija Avdagić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2011 320 str.

KOLUNDŽIJA, Branislav.  Prilog teoriji drugog reda prostornih linijskih sistema sastavljenih od rešetkastih, punih i tankozidnih elemenata [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1979 112 str.

KOVAČ, Bela.  Optimalizacija tehnoloških sistema građenja opekarskim proizvodima [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogardu, Građevinski fakultet; 1988 201 str.

KRASULJA, Milan.  Prilog istraživanju mogućnosti sprezanja čelika i betona masama na bazi epoksidnih smola [magistarski rad ; mentor Mihailo Muravljov]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1990 89 str.

KRDŽALIĆ, Dževad.  Razvoj optimalnog modela za transformaciju koordinata između referentnih okvira u Bosni i Hercegovini [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2021 193 str.

KRVAVAC, Azra.  Dobijanje konstitutivnih odnosa za tlo iz rezultata standardnih laboratorijskih ispitivanja dinamičkih karakteristika tla [magistarski rad ; mentor Branislav Verbič]. Mostar: Univerzitet ˝Džemal Bijedić˝, Građevinski fakultet; 2004 74 str.

KUKRIKA, Anđelko.  Jedan postupak za proračun stabilnosti elemenata ramovskih konstrukcija u području elastičnosti [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1981 96 str.

KUPUSOVIĆ, Esena.  Upravljanje vodama Bosne i Hercegovine u ozračju međunarodne saradnje [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2000 162 str.

KUPUSOVIĆ, Namik.  Uzimanje u obzir uticaja puzanja i stezanja kod proračuna sila u presjecima betonskih, armiranobetonskih, prednapregnutih i spregnutih konstrukcija na bazi različitih teorija puzanja [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1985 182 str.

 KUPUSOVIĆ, Tarik.  Prilog proučavanju mutnih struja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1988

KURTOVIĆ, Azra. Ponašanje armiranog betona izloženog djelovanju mraza [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2005 356 str.

LANGOF, Zlatko.  Naponi i deformacije brdske mase i pritisci na tunelske obloge za neke slučajeve diskontinuuma [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1980 245 str.

LAZIĆ, Vera.  Dinamička stabilnost krivih štapova od visokoelastičnog materijala [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1974 105 str.

LONČARIĆ, Davorin.  Analiza napona u nosačima različitog oblika od ljepljenog lameliranog drveta [magistarski rad ; mentor Milan Gojković]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet građevinskih znanosti; 1985 220 str.

 LUKIĆ, Vladimir.  Istraživanja tačnosti i ekonomičnosti geodetskih premjera gradova Bosne i Hercegovine [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1990 212 str.

LJEVO, Žanesa.  Istraživanje modela poslovnog procesa graditeljske prakse u visokogradnji na primjeru privrednog subjekta [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2011  124 str.

LJEVO, Žanesa.  Uticaj upravljanja projektima na ostvarenje kvalitete kod građevinskih poslovnih sistema [doktorska disertacija ; mentor Mladen Vukomanović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2017  182 str.

MARJANOV, Milutin.  Rešenje spregnutog problema termoelastičnosti u ograničenoj sredini [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1977 83 str.

MARJANOVIĆ, Dragi.  Kompleksno tehničko-ekonomsko upoređenje tipova pričvrsnog pribora gornjeg stroja magistralnih železničkih pruga [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1989 231 str.

MARKOVIĆ, Dragan.  Primena kolokacije pri transformaciji koordinata [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1990.

MARKOVIĆ, Nenad.  Prilog analizi plastičnog ponašanja tankozidnih nosača [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1988 286 str.

MAŠNIĆ, Emir.  Statička analiza prostornih okvira sa ocjenom primjenljivosti i tačnosti pojedinih metoda proračuna [magistarski rad ; mentor Đorđe Solovjev]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1975.

MAUNAGA, Rajko.  Racionalnost primjene teških teretnih vozova u željezničkom saobraćaju [magistarski rad ; mentor Uglješa Subotić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1976 119 str., 28 str. s prilozima

MAZIĆ, Branko.  Brzina toka putničkih vozila u zavisnosti od elemenata puta i gustine saobraćaja [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1983 99 str.

 MAZIĆ, Branko.  Istraživanje uticaja lokacionih parametara na ekstremne dubine prodiranja mraza u tlo [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1996 181 str.

MEDIĆ, Senad.  Eksperimentalna i numerička analiza zidova od pune opeke izloženih utjecaju potresa [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2018 173 str.

 MEŠIĆ, Esad.  Efekti deformabilnih veza u ramovskim drvenim konstrukcijama pri prenošenju statičkih i dinamičkih uticaja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2000 98 str.

MIHAILOVIĆ, Vojislav.  Uopšteni postupak proračuna spregnutih i prethodno napregnutih konstrukcija [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1977 128 str.

MILAŠINOVIĆ, Zoran.  Zaštita infiltracionih bunara od kolmatacije suspendovanim česticama, filtrom od geotekstila [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1988.

MILIŠIĆ, Hata.  Terenska i numerička istraživanja koeficijenta uzdužne turbulentne disperzije u transportnim procesima otvorenih vodotoka [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2017.

MILIŠIĆ, Miroslav.  Proučavanje utjecaja trenja na pritisak sadržine u cilindričnoj ćeliji silosa [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1985 178 str.

MILOVANOVIĆ, Dušan.  Nova saznanja u teoriji lučnih brana [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1980 338 str.

MORINA, Naser.  Istraživanje uzroka oštećenja betonskih mostova na državnim cestama Republike Kosova i preduzimanje mjera za njihovo minimiziranje [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2021 227 str.

MRDOVIĆ, Momir.  Torzione oscilacije motora [magistarski rad ; mentor Ljunodrag Radosavljević]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1972 107 str.

MRKIĆ, Radovan.  Prilog objektivnoj oceni tačnosti merenja dužina elektronskim daljinomerima [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1978 109 str.

 MUHLISIĆ, Emir.  Analiza čeličnih okvira sa krutim i popustljivim vezama u čvorovima po teoriji plastičnosti, uključujući efekte teorije II reda [magistarski rad ; mentor Esad Mešić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2002 121 str.

MUHOVIĆ, Emira.  Proračun temeljnih nosača promjenjljivog poprečnog presjeka na elastičnoj podlozi sa interakcijom nadtemeljne konstrukcije [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1983 90 str.

MUJČIĆ, Hazim.  Prilog statičkoj i seizmičkoj analizi ravnog ortogonalnog okvira na granična stanja [doktorska disertacija ; mentor Ognjen Jokanović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1988 147 str.

MULAHUSIĆ, Admir.  Kartografija Sarajeva [magistarski rad ; mentor Miljenko Lapaine]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2005 226 str.

MULAHUSIĆ, Admir.  Upotreba satelitskih snimaka visoke rezolucije za prostorno planiranje grada [doktorska disertacija ; mentor Krištof Oštir]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2010 158 str.

MULAVDIĆ, Esad.  Kompromisni izbor materijala, konstrukcija i postupaka građenja stambenog objekta optimizacijom energije na principima održivog razvoja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2003

MULIĆ, Medžida.  Istraživanja uticaja ITRF realizacija na koordinate, njihovu tačnost i određivanje vektora brzina GPS tačaka na području BiH [doktorska disertacija ; mentor Asim Bilajbegović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2012 191, LXIV str.

MUMINAGIĆ, Namik.  Uticaj geometrije kolosjeka na vibracije vozila pri većim brzinama kretanja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1977 115 str., 58 str. s prilozima

NIKOLIĆ, Dušan.  Trajne brzine teretnih vozila na nagibima [magistarski rad ; mentori Jovan Kantić, Vojo Anđus]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1989 235 str.

OMIĆEVIĆ, Džanina.  Homogenizacija težina geodetskih mjerenja [doktorska disertacija ; mentor Dušan Kogoj]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2017 211 str.

OMIĆEVIĆ, Džanina.  Interoperabilnost geodetskih mjerenja [magistarski rad ; mentori Asim Bilajbegović, Zikrija Avdagić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2007 109 str.

OTOVIĆ, Slobodan.  Prilog razvoju savremenih metoda ubrzanog očvršćivanja betona za radove na niskim temperaturama [doktorska disertacija ; mentor Milorad Ivković]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1989 160 str.

PANTIĆ, Dragoljub.  Uticaj elastičnog uklještenja na stabilnost pravougaone ploče [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1976 87 str.

PANTIĆ, Ratko.  Optimizacija minersko bušačkih parametara u stenskom masivu kod izrade podzemnih objekata [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1989.

PAPO, Isak.   Prodiranje mraza u tlo [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1978 174 str.

PAVLOVIĆ, Miodrag.  Prilog proučavanju hidroenergetskog potencijala i uslova za njihovo korištenje [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1989 326 str.

PEJOVIĆ, Radenko.  Analiza nosivosti mostovskih sistema spregnutih od betona različitih starosti [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1989 227 str.

PETROVSKI, Jakim.  Modeliranje parametara saradnje tla i konstrukcija od dinamičke reakcije ukopanih fundamenata [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1973.

PETRUŠEVSKI, Branko.  Kontinualno oslonjen tankozidni štap otvorenog preseka u kružnoj krivini [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1988 176 str.

PLEHO, Jasna.  Sistem za podršku prostornom donošenju odluka primjenom fuzzy GIS-a [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2015 212 str.

POKRKLIĆ, Ahmed.  Klasifikacija građevinskih šteta po uzrocima geotehničke prirode u kontekstu osiguranja [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1989 216 str.

 POKRKLIĆ, Ahmed.  Uticaj prevencije na smanjenje šteta na građevinskim objektima nastalim od nepovoljnih uzroka a posebno požarnog opterećenja u kontekstu osiguranja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2001 86 str.

POPOVIĆ, Milovan.  Prilog tačnijem određivanju deformacionih osobina krupnozrnih materijala u uslovima sprečenog bočnog širenja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1986 208str.

POPOVIĆ, Milovan.  Uticaj bočnog trenja kod edometarskog opita [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1976 99 str.

POTIĆ, Radomir.  Konstruktivna rešenja i način dejstva veza kablova sa pilonom i gredom kod mostova sa kosim zategama sa posebnim osvrtom na montažu [magistarski rad ; mentor Nikola Hajdin]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1990 192 str.

POZDER, Mirza.  Istraživanje parametara na dvotračnim cestama i model predikcije buke [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2013  155 str.

PROSTRAN, Nebojša.  Istraživanje kriterija za izbor optimalnih strategija intervencija na mostovima u eksploataciji [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2015 136 str.

PROSTRAN, Nebojša.  Prilog istraživanju kriterija za iznalaženje prioriteta intervencija na mostovima i tunelima cestovnih saobraćajnica [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2010 103 str.

RADULOVIĆ, Mirko.  Optimizacija proizvodnje u geodetskoj delatnosti programiranjem geodetskih radova [doktorska disertacija ; mentori Nenad Mileusnić, Miodrag Jovanović]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1980 143 str.

RAHIMIĆ, Đani.  Analiza sigurnosti armirano-betonskih konstrukcija u zavisnosti od čvrstoće betona na pritisak [magistarski rad ; mentor Vahid Hasanović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2010 89 str.

RATAJAC, Miomir.  Zavisnost dinamičkih koeficijenata od bitnih dinamičkih faktora uticaja kod drumskih armirano-betonskih i prednapregnutih mostova [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1973 133 str.

RODOŠEK, Edo.  Možnosti uporabe valorizacijskih metod pri investicijski pripravi stanovanjske gradnje [doktorska disertacija]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo; 1981 140 str.

SARAČ, Dževad.  Nosivost ankernih fundamenata opterećenih vertikalnom silom [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1969 153 str.

 SEMIĆ, Azra.  Uticaj oblika i dimenzije betonskih tijela na veličinu upijanja vode, brzinu prolaska ultrazvuka i otpornosti na djelovanje mraza [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2001 66 str.

SERDAREVIĆ, Amra.  Otpadne vode sanitarnih deponija i postupci njihovog prečišćavanja [magistarski rad ; mentor Dinko Tuhtar]. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2007 185 str.

SERDAREVIĆ, Amra.  Membransko biološki reaktori u procesu prečišćavnja otpadnih voda [doktorska disertacija ; mentor Jure Margeta]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2011 187 str.

SERDAREVIĆ, Faruk.  Vrednovanje hidroelektrana u okviru višenamjenskih sistema u uslovima konkurentnog tržišta električne energije [magistraski rad]. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2014  175 str.

SIGMUND, Vladimir.  Ostvarenje koncepcije okvira sa ˝slabim˝ gredama [doktorska disertacija ; mentor Branislav Verbič]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1989 333 str.

SIJERČIĆ, Adnan.  Fuzzy rezonovanje sa nesigurnim geoprostornim informacijama u kartografski baziranim mobilnim servisima [magistarski rad ; mentor Zikrija Avdagić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2019 144 str.

SIMONOVIĆ, Goran.  Analiza uticaja poprečnih zidova na nosivost zidanih zgrada na dejstvo zemljotresa [magistarski rad ; mentor Branislav Verbič]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2008 104 str. + CD

SIMONOVIĆ, Goran.  Proračunski modeli za trodimenzionalnu analizu seizmičke otpornosti zidanih zgrada [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2014 124 str. + CD

SKOPLJAK, Ferid.  Odnosi podzemnih voda područja Ilidže kod Sarajeva [doktorska disertacija ; mentor Mirza Bašagić]. Tuzla: Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet; 2005 222 str.

SMILJANIĆ, Ranko.  Statičko i dinamičko rešenje plitke ljuske u obliku hiperboličnog paraboloida sa uklještenom konturom [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1971 138 str.

SMILJANIĆ, Ranko.  Savijanje plitke ljuske u obliku hiperboličkog paraboloida sa uklještenom konturom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1967 63 str.

STANKOVIĆ, Milivoje.  Prilog proračunu tankozidnih štapova sa deformabilnim poprečnim presekom [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1978.

STOJADINOVIĆ, Đorđe.  Uticaj saradnje kolovoznih i glavnih nosača na stabilnost pritisnutog pojasa kod otvorenih čeličnih mostova [doktorska disertacija ; mentor Miodrag Milosavljević]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1975 191 str.

STOJIĆ, Petar.  Uticaj akumulacija na potrese u karstu [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1978 213 str.

STUDEN, Slobodan.  Ostatni naponi usljed zavarivanja u legurama aluminijuma – grupa AlZnMg [doktorska disertacija ; mentor Milan Radojković]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1982 174 str.

STUDEN, Slobodan.  Sopstveni naponi u zavarenim čeličnim konstrukcijama i njihov uticaj na trajektorije glavnih napona [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1970 219, 102 str.

 ŠAHINAGIĆ, Merima.  Analiza pomjerljivih spojeva od mikroarmiranih betona kod građevinskih konstrukcija [magistarski rad ; mentor Zlatko Maglajlić]. Mostar: Univerzitet ˝Džemal Bijedić˝, Građevinski fakultet; 2004 104 str.

ŠARAVANJA, Krešimir.  Slatkovodni vapnenci neogene starosti s posebnim osvrtom na arhitektonsko-konstruktivne vrijednosti i trajnost kamena miljevina (muljika) [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2021 243 str.

ŠARIĆ, Ammar.  Funkcija vremena putovanja za dvotračne izvangradske ceste [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2021 165 str.

ŠERBIĆ-Likić, Mirjana.  Alternativni model stambene jedinice u funkciji optimizacije troškova stanovanja [doktorska disertacija ; mentor Živorad Janković]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Arhitektonski fakultet; 1988 124 str.

ŠTEMBERGER, Drago.  Analiza određivanja veličina većih teritorijalnih jedinica korišćenjem savremenih metoda i postupaka sa primenom na teritoriju SFRJ [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1986 397 str.

 TALETOVIĆ, Jasmin.  Istraživanja tačnosti i pouzdanosti obrade GPS mjerenja s različitim softverima kao funkcija dužine vektora i vremena mjerenja [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2002 66 str.

TERZIĆ, Fata.  Prilog istraživanju uticajnih parametara na ravnost fleksibilnih kolovoznih konstrukcija  [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2021 128 str.

TERZIĆ, Nina.  Analiza ponašanja osnovnih tipova spojeva zidnih panela u nosivim zidovima krupnopanelne zgrade pod djelovanjem horizontalnih sila [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1977.

TERZIĆ, Nina.  Racionalizacija proračuna objekata na deformabilnoj podlozi zadavanjem graničnih pomaka [doktorska disertacija ; mentor Mladen Hudec]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1988 154 str.

TOMKOVIĆ, Dušan.  Prilog određivanju graničnih grešaka u procesu merenja horizontalnih uglova [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1981 208 str.

TOPOLJAK, Jusuf.  Konceptualni model katastarskog informacionog sistema u FBiH [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2015 201 str.

TOPOLJAK, Jusuf.  Primjena fuzzy logike prilikom odabira lokacije u regulacionom planu [magistraski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2011  86 str.

TUNO, Nedim.  Optimalne metode geometrijske obrade digitalnih geodetskih planova [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2014  227 str.

TUNO, Nedim.  Primjena genetičkog algoritma u optimizaciji transformacionog modela za georeferensiranje geodetskih podloga [magistarski rad ; mentor Zikrija Avdagić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2009 68 str.

UJDUR, Branimir.  Prilog proučavanju otpora klizanju na asfaltnim kolovoznim zastorima [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1979 212 str.

UZELAC, Đorđe.  Toplotni režim i njegov uticaj na mehaničko ponašanje materijala u kolovoznoj konstrukciji [magistarski rad]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1987 146 str.

VERBIČ, Branislav.  Analiza naponskog stanja i granične nosivosti anizotropne armirano-betonske troslojne ploče [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1970 77 str.

VOBORNIK, Zdravko.  Vozno-optička i estetsko-psihološka istraživanja pri konačnom oblikovanju trase puta [magistarski rad ; mentor Emil Janaček]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1978 264 str.

VRAČARIĆ, Krsta.  Određivanje graničnih grešaka u geodetskim mrežama [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1978 190 str.

VRCE, Esad.  Deformacijska analiza mikrotriangulacijske mreže posebnih namjena [magistarski rad ; mentor Zdravko Galić]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2005 101 str.

VRCE, Esad.  Razvijanje optimalnog modela za izjednačenje trodimenzionalnih hibridnih mreža i prikladne deformacijske analize [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2015  206 str.

VUKOTIĆ, Njegoslav.  Primjena linearnog programiranja u računu izravnanja [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1980 109 str.

VUKOTIĆ, Radoje.  Granična stanja štapova od armiranog i prethodno-napregnutog betona opterećenih torzijom i savijanjem [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet; 1977 289 str. + 162 str. prilozi

ZDJELAR, Dragomir.  Prilog istraživanju izrade i primjene krupno razmjernih karata sa aspekta stanja i razvoja kartografije u Bosni i Hercegovini [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1992.

ZLATAR, Muhamed.  Dokaz sigurnosti armiranobetonskih elemenata u području savijanja poprečnom silom [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1985 161 str.

ZLATAR, Muhamed.  Uticaj razvoja naprslina na otpornost armiranobetonskih hidrotehničkih tunela u stjenskoj masi usljed unutrašnjeg hidrostatskog pritiska [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1990 215 str.

ZOTOVIĆ, Ljubomir.  Uticaj izgradnje HE Dubrovnik II na hidrosistem na Trebišnjici [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 2017 151 str.

ZUBAC, Dragaš.  Analiza temperaturnih uticaja i stanja u vezi sa ponašanjem lučne brane s primjenom na branu Grančarevo [magistarski rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet; 1982 105 str.

ŽUJO, Vahida.  Doprinos upravljanju građevinskim projektima kroz planiranje vremena gra-

enja [doktorska disertacija ; mentor Rašid Hadžić]. Mostar: Univerzitet «Džemal Bijedić», Građevinski fakultet; 2008 228 str.