Back

Studentska služba po svojoj organizacionoj strukturi uređena je tako da zadovoljava potrebe koje proističu iz osnovne djelatnosti Fakulteta.

ULOGA

Administrativni poslovi koji se obavljaju unutar Studentske službe:

 • pruža informacije o upisu na Fakultet
 • pruža informacije o uvjetima za upis u narednu godinu studija
 • izdaje prijave za polaganje ispita
 • izdaje nastavne planove i programe
 • izdaje uvjerenja o statusu studenata, uvjerenja o položenim ispitima
 • oglašava rezultate ispita i kolokvija
 • oglašava raspored ispitnih rokova
 • oglašava raspored predavanja za tekuću akademsku godinu
 • obrađuje diplomski materijal studenata-diplomaca
 • sređuje podatke za izradu diploma i vrši ostale poslove vezane za konačnu dodjelu diploma
 • vodi dokumentaciju studenata postdiplomskog studija
 • objedinjuje cjelokupnu statističku dokumentaciju i arhivira istu
 • izvršava odluke i zaključke donesene od organa upravljanja i stručnih organa Fakulteta