Back
 1. Lovre Tatjana: Simuliranje zagađenja kroz poroznu sredinu na primjeru izvorišta Sokolovići, 2011, mentor Hadžić Emina
 2. El-Sayed Ahmed: Hidraulička analiza vodostana u sistemu pumpe hidroelektrane Vrilo u Duvanjskom polju, 2011, mentor Milašinović Zoran
 3. Agić Almir: Modeliranje vremenskih serija mjesečnih padavina kao alata za prognozu režima voda, 2011, mentor Hrelja Husno
 4. Vujičić Mila: Uporedna analiza definisanja velikih voda rijeke Turije različitim metodama, 2012, mentor Hrelja Husno
 5. Murtić Indira: Hidrološki aspekti određivanja ekološki prihvatljivog proticaja, 2012, mentor Hrelja Husno
 6. Heganović Aida: Savremeni pristup vodosnabdijevanju – primjer dovodni cjevovod vodovoda naselja na području Kaknja, 2012, mentor Bajraktarević-Dobran Haša
 7. Dragaš Marko: Savremeni pristup odvođenja otpadnih voda na primjeru kanalizacionog kolektora izvor Tilave – Toplik, 2012, mentor Bajraktarević-Dobran, Haša
 8. Derviši Kenan: Idejno rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda općine Ulcinj, 2013, mentor Serdarević Amra
 9. Ohranović Hanka: Hidraulička analiza strujanja vode kroz prirodno korito rijeke Rame nizvodno od brane – slapišta HE Rama, 2013, mentor Milašinović Zoran
 10. Saračević Merima: Idejno rješenje odvođenja upotrebljenih otpadnih voda MZ Svrake, općina Vogošća, 2013, mentor Jusić Suvada
 11. Jozipović Nikolina: Vodosnabdijevanje ruralnih područja na primjeru MZ Rašljeva u općini Gračanica, 2013, mentor Serdarević Amra
 12. Durić Semir: Numerički proračun hidrauličnog udara na primjeru MHE Čajdraš, 2013, mentor Milašinović Zoran
 13. Bajrić Jasmina: Uređenje korita rijeke Misoče u Donjoj Misoči u dužini oko 600 m, 2013, mentor Hadžić Emina
 14. Voloder Selma: Geološka svojstva Jablaničkog gabra u funkciji geotehničkog modeliranja stijenske mase brane Jablanica, 2014, mentor Ćerimagić Đenari
 15. Mumić Amila: Regionalizacija parametara hidrološkog režima površinskih voda, 2014, mentor Prskalo Gordan
 16. Santrač Milica: Koncept rješenja odvođenja upotrebljenih otpadnih voda na području opštine Pale, 2014, mentor Jusić Suvada
 17. Džananović Edhem: Hidrotehničko-hidraulička analiza pouzdanosti evakuacionih organa HE Sutjeska, 2014, mentor Milašinović Zoran
 18. Dervišagić Maida: Zbrinjavanje komunalnog otpada na sanitarnom odlagalištu, na primjeru deponije «Višnjik» – općina Gradačac, 2014, mentor Serdarević Amra
 19. Draganović Dijana: Primjena nekonvencionalnih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda na primjeru MZ Ljubijankići, općina Cazin, 2014, mentor Serdarević Amra
 20. Hodžić Armina: Definisanje kolizije dijela brze ceste Lašva-Donji Vakuf i rijeke Lašve sa prijedlogom potrebnih regulacionih radova, 2014, mentor Hadžić Emina
 21. Šabić Delila: Upoređenje različitih sistema taloženja na postrojenjima za pripremu vode za piće, 2014, mentor Jusić Suvada
 22. Ramčić Jasmina: Klizišta kao okolišne prijetnje – hidrotehnički radovi na sanaciji klizišta u Donjim Čevljanovićima, 2014, mentor Hadžić Emina
 23. Hadžimuratović Namik: Hidrotehničko-hidraulička analiza pouzdanosti obodnih nasipa DKB Svitava, 2014, mentor Milašinović Zoran
 24. Mujčić Mirza: Hidrološka analiza sliva rijeke Bune, 2015, mentor Prskalo Gordan
 25. Konak Arnela: Uređenje dijela korita rijeke Bužimice u Bužimu, 2015, mentor Hadžić Emina
 26. Sarajlić Dženis: Odabir i dimenzioniranje regulacijske građevine u koritu rijeke Une, naselje Pokoj, 2015, mentor Hadžić Emina
 27. Rovčanin Amila: Hidrauličko-statička analiza pouzdanosti prelivnog dijela brane HE „Paunci“, 2015, mentor Milašinović Zoran
 28. Čakrama Senid: Hidraulička analiza nestacionarnih pojava na derivaciji planirane HE Vranduk, 2015, mentor Milašinović Zoran
 29. Ajdinović Kenan: Modeliranje transporta zagađivala na dionici rijeke Lašve, 2015, mentor Hadžić Emina
 30. Herco Lidija: Rekonstrukcija i nadogradnja vodovodnog sistema naselja Bojnik-Dobroševići, općina Novi Grad, Kanton Sarajevo, 2015, mentor Serdarević Amra
 31. Hećimović Elmedina: Primjena malih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na primjeru stambeno poslovnog prostora „Vrtovi Riverine“, 2015, mentor Serdarević Amra
 32. Iskrić Lejla: Objekti za savladavanje prepreka i ukrštanje u sistemima odvođenja otpadnih voda (sifonski prelaz), 2015, mentor Jusić Suvada
 33. Musić Azra: Odbrana od poplava u urbanim sredinama, na primjeru grada Zenice, 2015, mentor Hadžić Emina
 34. Hadžiahmetović Amar: Sanacija deponije „Vaganac“ – općina Bosanski Petrovac, 2015, mentor Serdarević Amra
 35. Ograšević Azra: Inženjerskogeološke i geotehničke karakteristike klizišta na cesti M16-006, km 21+800, dionica Crna rijeka-Jajce jug sa prijedlogom sanacionog rješenja, 2015, mentor Ćerimagić Đenari
 36. Delić Mirza: Proračun prelaznih pojava i oscilacija vodnih masa u vodostanu HE Dabar, 2015, mentor Milašinović Zoran
 37. Čaušević Kerim: Odvođenje upotrijebljenih otpadnih voda na području općine Kalesija, 2015, mentor Jusić Suvada
 38. Šehović Faris: Sistem vodosnabdijevanja sela Sinanovići i Pervizi – općina Trnovo, 2015, mentor Serdarević Amra
 39. Jakupović Sajra: Ugradnja novih ankera u procesu trajnog osiguranja stabilnosti roštilja ankerskog polja HE Grančarevo, 2015, mentor Čerimagić Đenari
 40. Pajić Zlatko: Postrojenja za preradu vode u gospodarske svrhe, 2015, mentor Jusić Suvada
 41. Galijašević Amra: Koncept riješenja glavnog kolektora otpadnih voda općine Cazin, 2016, mentor Jusić Suvada
 42. Hodžić Imra: Idejni projekat brane sa vodozahvatom za MHE Dub, 2012, mentor Milašinović Zoran
 43. Ibrahimović Edin: Urbani vodovodni sistemi – vodosnabdijevanje Gradačca, 2016, mentor Serdarević Amra
 44. Kovačević Slaven: Hidrološka analiza sliva rijeke Bregave, 2016, mentor Prskalo Gordan
 45. Pavlović Goran: Numeričko modeliranje strujanja kroz tijelo nasute brane Vidara, 2016, mentor Milašinović Zoran
 46. Čomor Jasmina: Uređenje dijela korita rijeke Zujevine u naselju Binježevo, Općina Hadžići, 2016, mentor Hadžić Emina
 47. Sejdinović Berina: Odabir tipa hidrotehničke građevine u koritu rijeke Neretve u svrhu zaštite od nanosa izlaznih organa HE Jablanica i područja akumulacionog bazena HE Grabovica, 2016, mentor Emina Hadžić
 48. Jašarević Šejla: Upravljanje čvrstim otpadom na području općine Bugojno, 2016, mentor Serdarević Amra
 49. Šljivić Goran: Prerada otpadnih voda – industrijski kompleks na području općine Kakanj, 2016, mentor Serdarević Amra
 50. Husejnagić Izeta: Uređenje korita starinske rijeke  u Topčić polju, 2016, mentor Hadžić Emina
 51. Ramić Belma: Hidrotehničko rješenje i hidraulička analiza cjevovoda postrojenja za pripremu pitke vode, 2016, mentor Jusić Suvada
 52. Tukić Mensur: Hidrauličke analize i proračuni objekata za evakuaciju voda na brani HE Janjići, 2016, mentor Milašinović Zoran
 53. Telalović Jasmin: Idejno rješenje MHE Buna 1 i Buna 2, 2017, mentor Milašinović Zoran
 54. Redžić Merima: Hidrološki i ekonomski aspekti primjene Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka, 2017, mentor Prskalo Gordan
 55. Bakalović Amina: Određivanje hidrograma direktnog otjecanja metodom geomorfološkog trenutnog jediničnog hidrograma, 2017, mentor Prskalo Goran
 56. Čaušević Nedim: Instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama, 2017, mentor Serdarević Amra
 57. Halak Ajla: Reciklaža otpada – izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu RCUO Smiljevići, 2017, mentor Serdarević Amra
 58. Grizić Selena: Idejno rješenje brane „Pošćenje“ HE Dabar, 2017, mentor Milašinović Zoran
 59. Crnovršanin Nermin: Prvi stepen prečišćavanja otpadnih voda – mehaničko prečišćavanje komunalnih otpadnih voda Općine Bihać, 2017, mentor Serdarević Amra
 60. Bibić Benjamin: Uređenje dijela korita rijeke Bosne uzvodno od ušća rijeke Krivaje, 2017, mentor Hadžić Emina
 61. Ćatić Edin: Idejno rješenje akumulacije Nevesinje HE Dabar, 2017, mentor Milašinović Zoran
 62. Ahmović Amer: Uređenje korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima, 2017, mentor Hadžić Emina
 63. Vinšalek Aja: Evakuacija površinskih voda Lepeničkog potoka iz tijela sanitarne deponije otpada u Smiljevićima, 2017, mentor Hadžić Emina
 64. Račić Maša: Membranske tehnologije – ultrafiltracija u pripremi vode za piće, 2017, mentor Jusić Suvada
 65. Bašić Edin: Primjene nanotehnologije u pripremi vode za piće, 2018, mentor Jusić Suvada
 66. Trako Merima: Analiza stabilnosti prelivnog dijela brane Foča, 2018, mentor Milašinović Zoran
 67. Vlahovljak Aldijana: Definiranje hidrološkog režima rijeke Trebižat na vodomjernoj stanici Humac, 2018, mentor Prskalo Gordan
 68. Trako Munir: Projektno rješenje kaptiranja izvora Vijer 2 u općini Visoko, 2018, mentor Čerimagić Đenari
 69. Ramić Medina: Koncept rješenja vodosnabdijevanja i pripreme vode za bazene kompleksa Aquapark Gata-Bihać, 2018, mentor Jusić Suvada
 70. Šahman Dženana: Odabir regulacionih građevina u koritu vodotoka uvažavajući principe konvencionalnog i okolišnog inženjeringa – Primjer rijeka Bosna, 2018, mentor Hadžić Emina
 71. Hodžić Šejla: Hidraulička analiza i proračuni brane Foča, 2018, mentor Milašinović Zoran
 72. Hoti Kenan: Primjena i povezivanje različitih cijevnih materijala fazonskih komada i armatura u sistemima vodosnabdijevanja, 2018, mentor Serdarević Amra
 73. Čolo Selma: Sekundarno prečišćavanje komunalnih otpadnih voda – primjer uređaja za prečišćavanje otpadnih voda općine Bihać, 2018, mentor Serdarević Amra
 74. Mukabel Benjamin: Koncept rješenja sakupljanja i odvođenja otpadnih voda pogona PK „Višća“, 2018, mentor Jusić Suvada
 75. Alihodžić Mersija: Prijedlog sanacionog rješenja u koritu rijeke Ljubine u cilju zaštite od erozije, 2018, mentor Čerimagić Đenari
 76. Šurković Amar: Analiza osjetljivosti parametara hidrološkog modela EBA4SUB, 2018, mentor Prskalo Gordan
 77. Rošić Sulvana: Idejni projekat brane sa vodozahvatom za MHE Ustiprača, 2018, mentor Milašinović Zoran
 78. Šumić Kristina: Morfološke promjene prirodnih vodotoka i utjecaj na odabir hidrauličkih parametara korita, primjer rijeka Željeznica, 2018, mentor Hadžić Emina
 79. Ljevo Anela: Analiza jakih kiša MS Mostar, 2018, mentor Prskalo Gordan
 80. Stevanović Jasmina: Analiza odnosa površinskih i podzemnih voda na prostoru Sarajevskog polja, u kontekstu zaštite izvorišta, 2018, mentor Hadžić Emina
 81. Imamović Dževad: Deponijski plin – sistem za otplinjavanje deponija i načini iskorištenja deponijskog plina, 2018, mentor Serdarević Amra
 82. Hodžić Ermin: Sistem odvođenja oborinske otpadne vode sa cestovne obilaznice naselja Ljubuški, 2019, mentor Jusić Suvada
 83. Šahović Adnan: Hidraulička analiza i proračun propusne moći mostovskog otvora, 2019, mentor Milišić Hata
 84. Dizdar Amir: Koncept rješenja odvođenja otpadnih voda Općine Čelić, 2019, mentor Jusić Suvada
 85. Muhedin Nejra: Sanacija klizišta „Dreskovača“, općina Vogošća, 2019, mentor Čerimagić Đenari
 86. Kovačević Alem: Procjena gubitaka vode kroz pregradni profil nasute brane HE Sutjeska, 2019, mentor Milašinović Zoran
 87. Bajraktarević Numan: Regulacija rijeke Bosne u Banlozima, 2019, mentor Hadžić Emina
 88. Gorančić Džena: Uticaj poljoprivrednih aktivnosti na kvalitet podzemnih voda, primjer: Sjeverna Italija, 2019, mentor Hadžić Emina
 89. Kapetina Vladimir: Uticaj režima otjecanja na pojavu velikih voda, primjer: rijeka Misa, Italija, 2019, mentor Hadžić Emina
 90. Menzil Samir: Sanacija klizišta „Sedrenik br. 138-146“ Općina Stari Grad Sarajevo, 2020, mentor Čerimagić Đenari
 91. Šanjta Aldijana: Hidrauličko modeliranje i izrada karata opasnosti od poplava za rijeku Veseočicu, 2020, mentor Milišić Hata
 92. Jahić Emina: Numeričke simulacije tečenja u prirodnim vodotocima, 2020, mentor Milišić Hata
 93. Imširović Šemsa: Regionalna analiza karakteristika velikih voda na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine u periodu 1961.-1990., 2020, mentor Milašinović Zoran
 94. Husanović Armin: Hidrauličke analize i proračuni evakuacionih organa brane HE „Paunci“, 2020, mentor Milašinović Zoran
 95. Turbo Amila: Modeliranje hidrauličkog udara u tlačnim cjevovodima, 2020, mentor Milišić Hata
 96. Gušo Elvira: Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Nemila, 2020, mentor Hadžić Emina
 97. Bećiragić-Kalajdžisalihović Berina: Hidrološko-hidraulički model rijeke Lašve, 2020, mentor Milašinović Zoran
 98. Smajić Zehireta: Stanica za pripremu vode za piće „Karašnica“-analiza efekata rada, 2020, mentor Šuvalija Suvada
 99. Šunjta Aldijana: Hidrauličko modeliranje i izrada karata opasnosti od poplava za rijeku Veseočicu, 2020, mentor Milišić Hata
 100. Dedić Nadira: Bilans voda Fatničkog polja u prirodnim i vještačkim uvjetima, 2020, mentor Milašinović Zoran
 101. Dedić Nejra: Analiza padavina u slivu rijeke Bosne, 2020, mentor Milašinović Zoran
 102. Avdić Muhamed: Uređenje korita rijeke Spreče nizvodno od ušća rijeke Jale, 2020, mentor Hadžić Emina
 103. Sarajlić Merisa: Uređenje rijeke Zujevine na području naselja Blažuj, 2020, mentor Hadžić Emina
 104. Avdić Lamija: Novi trendovi upravljanja oborinskim vodama urbanih sredina, 2021, mentor Šuvalija Suvada
 105. Pezo Amila: Modeli upravljanja čvrstim otpadom i uspostavljanje informacionog sistema, 2021, mentor Serdarević Amra
 106. Žilić Nedim: Sanacija i uređenje vodozahvata na rijeci Misoči, 2021, mentor Hadžić Emina
 107. Pinjić Mirza: Konceptualno rješenje odvođenja i ispuštanja otpadnih voda Kulen Vakufa, 2021, mentor Šuvalija Suvada
 108. Delalić, Muris: Idejno rješenje sanacije slapišta HE Rama, 2021, mentori Kalajdžisalihović Haris, Milašinović Zoran
 109. Grcić, Džejna: Izbor tehnologije za sekundarno prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, 2021, mentor Serdarević Amra
 110. Vrpčić, Emina: Membransko biološki reaktori (MBR) – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Konjica, 2021, mentor Serdarević Amra
 111. Buza, Sabina: Sistem komunalne infrastrukture otpadnih voda grada Zenica, 2021, mentor Šuvalija Suvada