Back

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je vodeća institucija u Bosni i Hercegovini za obrazovanje građevinskih i geodetskih inženjera. I zasigurno jedna od najcjenjenijih u regionu Jugoistočne Europe. Osim edukacije budućih graditelja važnu ulogu u svakodnevnim aktivnostima Građevinskog fakulteta i njegovih instituta ima znanstveno-istraživački rad, veoma često u okviru izrade doktorskih i magistarskih radova mlađih saradnika i studenata. Instituti Građevinskog fakulteta od samog osnivanja pa do danas redovno i uspješno obavljaju visoko-stručne i specijalizirane poslove za građevinsku privredu, ali i za širu društvenu zajednicu. Zadnjih decenija, u periodu obnove nakon agresija na Bosnu i Hercegovinu, brojni su konsalting poslovi pri izgradnji kompleksnih građevina, posebno u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pri realizaciji građevina, bilo projektovanju, bilo izvođenju, nastanu komplikacije, investitori, kako privatni, tako i državni, redovito se obraćaju za pomoć Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Pored edukacije i istraživanja stručni rad predstavlja jedan od stubova djelatnosti Fakulteta. Saradnja sa privredom je ključna za razvoj i potvrđivanje svakog tehničkog fakulteta i mi na Građevinskom fakultetu tim aktivnostima dajemo poseban značaj. U zadnjih dvadeset godina Fakultet je veoma aktivan na međunarodnom planu. Ostvareni su različiti vidovi saradnje sa brojnim srodnim institucijama širom Europe. Počevši od naučnih i stručnih posjeta profesora i saradnika, višemjesečnih boravaka studenata Građevinskog fakulteta na renomiranim njemačkim univerzitetima, dvojnih doktorskih disertacija naših mladih asistenata, učešća u DAAD, TEMPUS, ERASMUS i drugim međunarodnim projektima saradnje sa europskim visokoškolskim i drugim istraživačkim institucijama.