Back
 1. Ćurić Elvira: Izrada i primjena trodimenzionalnog modela objekata u urbanističkom planiranju, 2011, mentori Ponjavić Mirza, Mulahusić Admir
 2. Muminović Nerma: Geoprostorna analiza lociranja antena u bežičnoj telekomunikacionoj mreži, 2011, mentor Ponjavić Mirza
 3. Hamzić Adis: Topološka validacija baze podataka katastra nekretnina, 2011, mentor Karabegović Almir
 4. Orlić Ana: Praktično korištenje lidar tehnologije, 2011, mentori Oštir Krištof, Mulahusić Admir
 5. Hajdarović Adel: Komparacija metoda analize deformacija Helmertovom transformacijom i Hannoverskim postupkom, 2011, mentor Kuhar Miran
 6. Petrović Zoran: Infrastruktura prostornih podataka u skladu s INSPIRE direktivom i internacionalnim standardima, 2012, mentor Karabegović Almir
 7. Ponudić Maja: Metode (modeli) urbane komasacije, 2012, mentor Mulahusić Admir
 8. Jerman Lara: Obrada geoprostornih podataka u svrhu određivanja visine komunalne naknade, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 9. Osmanagić Edvina: Analiza geoprostornih podataka šumskih staništa na ŠGP Konjuh Kladanj, 2012, mentori Ponjavić Mirza, Mulahusić Admir
 10. Redžepagić Ervin: Primjena deformacijske analize kod klizišta, 2012, mentor Mulahusić Admir
 11. Hadžajlić Alen: Izbor geodetskog datuma u mrežama za opažanje pomaka (primjer Tuzla), 2012, mentor Kogoj Dušan
 12. Bleković Sanel: Ispitivanje viših stepena automatizacije elektronskog tahimetra Topcon IS, 2012, mentor Kogoj Dušan
 13. Latić Belkisa: Ispitivanje tačnosti mjerenja dužina bez upotrebe reflektora, 2012, mentor Kogoj Dušan
 14. Kaldžija Dženan: Savremeni elektronski tahimetri u terestričkoj detaljnoj izmjeri, 2012, mentor Kogoj Dušan
 15. Hrbat Haris: Vođenje skice izmjere pomoću digitalnih slika, 2012, mentor Kogoj Dušan
 16. Hadžiosmanović Kenan: Primjena tehničko tehnoloških faktora valorizacije zemljišta u planiranju namjene prostora, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 17. Ružnić Haris: Izrada multimedijalne karte, 2012, mentor Mulahusić Admir
 18. Huskić Šemsudin: Izrada digitalne topografske karte 1:50.000 za potrebe izrade prostornog plana Kantona Sarajevo, 2012, mentori Mulahusić Admir, Ključanin Slobodanka
 19. Letić Dženana: Primjena kartometrijskih i geostatičkih tehnika u prostornoj analizi epidemioloških pojava, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 20. Medinić Ismar: Primjena deformacijske analize kod zemljane brane Jezero I termoelektrane Tuzla, 2012, mentor Mulahusić Admir
 21. Žilić Amel: Izrada multimedijalne karte – Multimedijalna karta nacionalnog spomenika Općine Jajce, 2013, mentor Ključanin Slobodanka
 22. Čavkić Haris: Istraživanje utjecaja troposfere na tačnost GNSS pozicioniranja i navigacije, 2013, mentor Mulić Medžida
 23. Talić Amer: Obrada kontrolne mreže različitim programskim paketima u svrhu određivanja deformacija, 2013, mentor Mulahusić Admir
 24. Pešto Nedim: Geodetska osnova mosta Ciglane, 2013, mentor Mulahusić Admir
 25. Pašalić Sanja: Izrada 3D modela kulturno-historijskog modela objekta korištenjem laserskog skeniranja i blizupredmetne fotogrametrije, 2013, mentor Mulahusić Admir
 26. Paldum Semir: Prikupljanje i obrada geoprostornih podataka u GIS-u za potrebe uspostave adresnog modela, 2013, mentor Ponjavić Mirza, Ključanin Slobodanka
 27. Šodić Jasmina: Razmatranje nove službene kartografske projekcije za područje BiH, 2014, mentori Ključanin Slobodanka, Mulić Medžida
 28. Dinar Ilma: Izrada osnovne topografske karte M=1:5000, 2014, Ključanin Slobodanka, Ponjavić Mirza
 29. Topić Dženana: Upotreba dostupnih besplatnih landsat satelitskih snimaka za procjene stanja šume, 2014, mentor Mulahusić Admir
 30. Ćeman Muris: Analiza relacija između topografske baze podataka i klasičnog vizualnog prikaza karte, 2014, mentori Ključanin Slobodanka i Ponjavić Mirza
 31. Kaljun Hajrudin: Primjena deformacijske analize u mikrotriangulacijskoj mreži, 2014, mentor Mulahusić Admir
 32. Balić Džemaila: Izrada 3D modela spomenika Ranjeni lav na groblju Lav u Sarajevu korištenjem laserskog skeniranja, 2014, mentor Mulahusić Admir
 33. Horozović Džana: Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena te primjena u pozicioniranju i navigaciji, 2014, mentor Mulić Medžida
 34. Behić Edina: Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena te primjena u pozicioniranju i navigaciji, 2014, mentor Mulić Medžida
 35. Zec Emina: Korištenje metode terestričkog laserskog skeniranja kod analiziranja štete na vozilima nakon saobraćajnih nesreća, 2014, mentor Mulahusić Admir
 36. Tabaković Alma: GNSS meteorologija i istraživanje parametara troposfere u Bosni i Hercegovini, 2014, mentor Mulić Medžida
 37. Šehović Davor: Izrada osnovne topografske karte M=1:10000, 2014, mentori Ključanin Slobodanka i Ponjavić Mirza
 38. Ovčarić Kristina: Izrada multimedijalne karte ugroženosti od šumskih požara, 2014, mentori Ključanin Slobodanka i Ponjavić Mirza
 39. Jordamović Alma: Ispitivanje mogućnosti primjene GNSS multipath efekta za istraživanje vlažnosti tla, 2014, mentor Mulić Medžida
 40. Hadžić Haris: Prostorni informacioni sistem općine Bijeljina, 2015, mentor Drešković Nusret
 41. Velić Dženana: Prostorni informacioni sistem općine Cazin, 2015, mentor Drešković Nusret
 42. Porčić Indira: Razmatranje postojećih zbirki topografskih znakova mjerila 1:25000 i 1:50000, i davanje prijedloga nove digitalne zbirke znakova, 2015, mentor Ključanin Slobodanka
 43. Družić Dijana: Razmatranje postojećih zbirki topografskih znakova mjerila 1:5000 i 1:10000, i davanje prijedloga nove digitalne zbirke znakova, 2015, mentor Ključanin Slobodanka
 44. Elezović Alma: Upotreba dostupnih i besplatnih Landsat satelitskih snimaka za potrebe analiza širenja urbanih područja, 2015, mentor Mulahusić Admir
 45. Halilović Medina: Primjena deformacijske analize u inženjerskim projektima, 2015, mentor Mulahusić Admir
 46. Elezović Emina: Primjena on-line RT IGS servisa za pozicioniranje i navigaciju u Bosni i Hercegovini, 2015, mentor Mulić Medžida
 47. Džaferagić Rifet: Primjena različitih škola kod određivanja pomaka i deformacija, 2015, mentor Mulahusić Admir
 48. Omerčević Maja: GNSS meteorologija u Bosni i Hercegovini, 2015, mentor Mulić Medžida
 49. Ahmetspahić Jasmina: Ispitivanje tačnosti i pouzdanosti svjetskih on-line DGNSS servisa na primjeru mreže BIHPOS stanica, 2015, mentor Mulić Medžida
 50. Topčagić Arnela: Primjena GNSS reflektometrije za daljinska istraživanja, 2015, mentor Mulić Medžida
 51. Grgurić Katarina: Primjena terestričkog laserskog skeniranja prilikom sakupljanja dokaznih materijala na mjestu zločina, 2016, mentor Mulahusić Admir
 52. Lucić Marija: Izrada 3D modela kulturno-historijskog spomenika korištenjem dva različita terestrička laserska skenera i uporedba rezultata, 2016, mentor Mulahusić Admir
 53. Natraš Randa: Istraživanje jonosfere geodetskim metodama i računanje TEC-a iz GNSS opažanja, 2016, mentor Mulić Medžida
 54. Grabus Enes: Izrada 3D modela kulturno-historijskog spomenika korištenjem metoda terestričke fotogrametrije i terestričkog laserskog skeniranja, 2015, mentor Mulahusić Admir
 55. Sedmak Dora: Primjena bespilotnih letjelica u fotogrametriji i laserskom skeniranju, 2015, mentor Mulahusić Admir
 56. Mrnjavac Vedrana: Geodetska obrada raspodjele zemljišta u GIS-u pri komasaciji dijela K.O. Ravno u općini Ravno, 2012, mentor Ponjavić Mirza
 57. Mehanović Amela: Ekološko proizvodna validacija prostora u cilju ocjene njegovog racionalnog korištenja i izrade plana namjene zemljišta, 2012, mentor Ponjavić, Mirza
 58. Jugović Gojko: Trodimenzionalna vizuelizacija Starog mosta pomoću snimaka terestičke fotogrametrije, 2016, mentor Tuno N., Mulahusić A.
 59. Samardžija Dejana: Izrada osnovne topografske karte M=1:5000 na osnovu katastarskih podataka, 2016, mentor Ključanin Slobodanka
 60. Ljubičić Ante: Primjena daljinskih istraživanja kod analiziranja područja koja su bila izložena poplavama, 2016, mentor Mulahusić Admir
 61. Žutić Alija: Geodetski pristup unapređenju katastra šuma, 2016, mentori Drešković N., Topoljak J.
 62. Malanović Edis: Analiza uvjeta pristupa i preuzimanje prostornih podataka u Bosni i Hercegovini, 2016, mentor Ključanin Slobodanka
 63. Kolić Tarik: Satelitsko termičko snimanje Sarajeva, 2016, mentor Mulahusić Admir
 64. Hozanović Mersudin: Upotreba trigonometrijskog nivelmana u izgradnji velikih infrastrukturnih objekata, 2016, mentor Kogoj Dušan
 65. Grgić Martin: Prostorne promjene u tipovima korištenja zemljišta u Bosni i Hercegovini, 2016, mentori Drašković Nusret, Mulahusić Admir
 66. Vojniković Ernes: Analiza visinskih pomaka mosta Ciglane geodetskim metodama, 2016, mentor Topoljak Jusuf
 67. Mikić Ivanka: Analiza širenja urbanog područja grada Mostara korištenjem dostupnih satelitskih snimaka, 2017, mentor Mulahusić Admir
 68. Mehmedović Sanida: Inventorizacija prostornih podataka za potrebe uspostave infrastrukture prostornih podataka (IPP-a) u FBiH, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 69. Sarvan Nedim: Analiza digitalnog modela terena osnovne topografske karte mjerila 1:5000, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 70. Liker Matija: Suvremeni postupci i uređaji za prikupljanje, prikaz i distribuciju tematskih podataka u planinarstvu, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 71. Jurković, Tomislav: Izrada karte poljoprivrednih dobara Općine Čapljina, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 72. Perić Dean: Analiza hidrografskih mjerenja priobalnog akvatorija, 2017, mentor Tuno Nedim
 73. Kulo Nedim: Integracija podataka daljinskih istraživanja, 2017, mentor Mulahusić Admir
 74. Jurković Tomislav: Izrada karte poljoprivrednih dobara Općine Čapljina, 2017, mentor Ključanin Slobodanka
 75. Čmega Suad: Geoinformatička organizacija trodimenzionalnog katastra stambene infrastrukture na odabranom primjeru grada Prištine, 2017, mentori Drešković Nusret, Topoljak Jusuf
 76. Kalbić Džejlana: Mogućnost primjene GIS-a u modeliranju optimalnog pokrivanja prostora elektronskim signalom na području Bosne i Hercegovine, 2017, mentori Drešković Nusret, Mulahusić Admir
 77. Zanačić Fadila: Predviđanje pojave zemljotresa na osnovu GNSS podataka, 2017, mentor Mulić Medžida
 78. Ajvazović Karlo: Određivanje katastarske kulture zemljišta K.o. Butmir metodom daljinskih istraživanja, 2017, mentori Mulahusić A.; Jusuf T.
 79. Islamović Alem: Analiza geoprostornih podataka prema tipovima korištenja zemljišta na području Srednjebosanskog kantona, 2017, mentor Drešković Nusret
 80. Mureškić Muris: Geodetska analiza prostorne osnove Prostornog plana Unsko-sanskog kantona, 2018, mentor Drešković Nusret
 81. Savić Marko: Primjena bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema u dokumentovanju graditeljske baštine, 2018, mentori Mulahusić Admir, Tuno Nedim
 82. Malenica Andrea: Administrativno-prostorna osnova urbano-ruralnih područja entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, 2018, mentor Drešković Nusret
 83. Silnović Amra: Analiza tačnosti visina tačaka referentnih mreža u Bosni i Hercegovini, 2018, mentor Mulić Medžida
 84. Đidelija Muamer: Postupci inženjerske geodezije u funkciji analize geometrijskih parametara objekata visokogradnje, 2018, mentor Topoljak Jusuf
 85. Dubica Admira: Geodetsko-katastarska percepcija groblja Lav, 2018, mentor Topoljak Jusuf
 86. Mehonić Alda: Izrada interaktivne turističke karte grada Prijepolja, mentor Ključanin Slobodanka
 87. Jakić Fedža: Postupak potpune eksproprijacije na području općine Zenica pri izgradnji autoputa A1 prikazan korištenjem UML notacije, 2019, mentori Topoljak Jusuf, Omićević Džanina
 88. Komšić Damir: Analiza programskih paketa za obradu mjerenja i izjednačenje geodetskih mreža, 2019, mentor Tuno Nedim
 89. Talić Hana: Toponimija Bosne i Hercegovine na kartama 18. i 19. Stoljeća, 2019, mentor Tuno Nedim
 90. Kamenjaš Ivana: Metrologija – uloga i značaj za geodetsku djelatnost, 2019, mentor Omićević Džanina
 91. Kurtalić Emina: Katastarski podaci kao sastavni dio IPP Kantona Sarajevo, 2019, mentor Topoljak Jusuf
 92. Kurtović Seat Yakup: Zbirke karata i dokumentacije bosanskohercegovačkog graditeljskog naslijeđa Državnog arhiva Republike Turske, 2019, mentori Mulahusić A., Tuno N.
 93. Čohadžić Adnan: Geoprostorni podaci „Geoportal FGU-vremenska dimenzija“, 2019, mentori Tuno N., Topoljak J.
 94. Laštro Antonela: Analiza topografskog informacijskog sustava Federacije Bosne i Hercegovine, 2019, mentor Mulahusić Admir
 95. Talić Adnan: Usporedba određivanja pomaka i deformacija Hanoverskom metodom i programskim paketom Jag 3d, 2019, mentor Vrce Esad
 96. Lavić Anesa: Korelacija između pojave subtropskih ciklona u mediteranu i svemirskog vremena, 2019, mentor Mulić Medžida
 97. Selimović Sabina: Primjena a posteriori procjene varijance u 2D geodetskoj mreži, 2019, mentor Omićević Džanina
 98. Musa Emina: Historijske činjenice premjeravanja teritorije općine Vareš, 2019, mentor Topoljak Jusuf
 99. Šljivo Dina: Analiza i integracija tematskih tipova podataka i uspostava jedinstvene GIS baze podataka za poplavljena područja u BiH, 2019, mentori Drešković Nusret, Mulahusić Admir
 100. Čitak Haris: Primjena a posteriori procjene varijacije u nivelmanskoj mreži, 2019, mentor Omićević Džanina
 101. Matić Slavica: Precizno pozicioniranje BIHPOS stanica korištenjem naučnog softvera GIPSYX i potencijalna primjena za istraživanje geodinamike zapadnog Balkana, 2019, mentor Mulić Medžida
 102. Čustović Mirnes: Ispitivanje tačnosti i pouzdanosti određivanja pomaka i deformacija metodom RTK kao funkcije dužine vremena opažanja, 2019, mentor Vrce Esad
 103. Mekić Dženana: Analiza visinske geodetske mreže mjerene različitim postupcima geometrijskog nivelmana, 2019, mentor Tuno Nedim
 104. Ružević Vinko: Hidrografska izmjera morskog dna višesnopnim dubinomjerom, 2019, mentor Tuno Nedim
 105. Zahirović Eldin: Uspostava GIS prostornog katastra izgrađenog zemljišta u slivu rijeke Vrbas, 2019, mentor Drešković Nusret
 106. Tivanovac Damir: Korištenje državnih pozicionirajućih sistema CROPOS i BiHPOS u pograničnim područjima, 2020, mentor Mulić Medžida
 107. Ćatić Jasmin: Primjena UAV tehnologije pri dokumentiranju kulturno-historijske baštine – primjer pravoslavne kapele na groblju „Sveti arhanđeli Georgije i Gavrilo“ , 2020, mentor Admir Mulahusić
 108. Gačanović Faris: Integracija UAV tehnologije i terestričke fotogrametrije, 2020, mentor Mulahusić Admir
 109. Sadiković Amar: Primjena GIS-a, u analizi pogodnosti reljefa za izgradnju naselja na području Kantona Sarajevo, 2020, mentor Hrelja Edin
 110. Kočanović Emina: Izrada i analiza tematske karte buke naselja Marijin Dvor, 2020, mentor Hrelja Edin
 111. Crljenko Iva: Analiza i obrada kartografske građe, 2020, mentor Tuno Nedim
 112. Alić Ammar: Linearne kombinacije opažanja u postupcima preciznog GNSS pozicioniranja, 2020, mentor Mulić Medžida
 113. Marčinko Ivana: Prevođenje geometrijskih podataka katastarskog plana u globalni referentni koordinatni sistem, 2020, mentor Tuno Nedim
 114. Ličina Nermin: Kartiranje i analiza vještačkih površina za potrebe uspostave jedinstvenog informacionog sistema u slivu rijeke Drine na području Bosne i Hercegovine, 2020, mentor Drešković Nusret
 115. Demirović Kenan: Predikcija tačnosti iskolčenja koristeći različite metode iskolčenja, 2020, mentor Topoljak Jusuf
 116. Redžić Adna: Provjera softverskih rješenja za uklanjanje geometrijskih distorzija rasterskih slika kartografskog prikaza, 2020, mentor Tuno Nedim
 117. Jašarević Amina: Uticaj metode prostorne interpolacije na tačnost digitalnog modela reljefa, 2020, mentori Tuno Nedim, Mulahusić Admir
 118. Supur Senid: Primjena daljinskih istraživanja prilikom analiziranja kvalitete zraka u donjim slojevima atmosfere – primjer naseljenog mjesta u Bosni i Hercegovini, 2020, mentor Mulahusić Admir
 119. Topić Amar: Analiza ponašanja konstrukcije mosta Ciglane geodetskim metodama, 2020, mentori Topoljak Jusuf, Ambrožič Tomaž
 120. Mujagić Adna: Geodetska mjerna tehnika: historijat i trendovi razvoja, 2020, mentor Tuno Nedim
 121. Ćatić Adin: Komparativna analiza „Pravilnika za snimanje detalja starog i novog premjera“, 2020, mentor Topoljak Jusuf
 122. Osmanhodžić Lejla: Primjena daljinskih istraživanja u šumarstvu, 2020, mentori Mulahusić Admir, Tuno Nedim
 123. Zukić Davud: Primjena CMS sistema za izradu prototipa web prezentacije katastra Općine Travnik, 2020, mentori Mulahusić Admir, Topoljak Jusuf
 124. Selimović Semir: Geodetski premjer fasada za potrebe energetske sanacije zgrada, 2021, mentor Omićević Džanina
 125. Talić, Azra: Metar-konvencija o metru, 2021, mentor Omićević Džanina
 126. Regoje, Ivan: Primjena daljinskih istraživanja prilikom analiziranja kvaliteta zraka u donjim slojevima atmosfere – primjer Sarajeva, 2021, mentor Mulahusić Admir
 127. Pleho, Nedim: Primjena geoprostornih analiza za efikasno konfigurisanje cambium mreže na urbanom području općina Novo Sarajevo i Centar, 2021, mentor Hrelja Edin
 128. Ruščukić, Jasmina: Urbane transformacije u Metkoviću, Republika Hrvatska – GIS pristup, 2021, mentori Šiljeg Silvija, Mulahusić Admir
 129. Isaković, Amar: Relativne elipse grešaka u funkciji analize tačnosti položajnog iskolčenja, 2021, mentori Topoljak Jusuf, Ambrožič Tomaž