Back
 1. Karavelić Emir: Uticaj različitih modela tla na proračun konstrukcija, mentor Dolarević Samir
 2. Šehagić Nermin: Numerička evaluacija utjecaja trodimenzionalnih deformacija na proračun tunela, 2011, mentor Bučo Jasmin
 3. Varenikić Aldin: Seizmički proračun AB zgrade prema savremenim Europskim normama, 2012, mentor Hrasnica Mustafa
 4. Šehagić Rasim: Javna garaža korisne površine od cca 800m2, 2011, mentor Mešić Esad
 5. Suljić Adisa: Uporedna analiza postupaka dimenzioniranja armiranobetonskih elemenata za naprezanje sa poprečnom silom sa stanovišta različitih nacionalnih propisa i standarda novije generacije, 2012, mentor Zlatar Muhamed
 6. Višnjić  Ilda: Samostojeći čelični antenski toranj visine 150 m, 2012, mentor Mešić Esad
 7. Orman Ajdin: Primjena prednaprezanja kod betonskih tačkasto oslonjenih ploča, 2012, mentor Zlatar Muhamed
 8. Šolbić Amina: Analiza utjecaja konstitutivnih modela tla na interakciju tla i objekta visokogradnje, 2012, mentor Grubić Nenad
 9. Krivan Aida: Drvena krovna konstrukcija olimpijskog bazena za 2500 gledalaca, 2012, mentor Mešić Esad
 10. Marić Đana: Seizmička analiza lučnog kamenog mosta i osjetljivost ovog tipa konstrukcija, 2012, mentor Hrasnica Mustafa
 11. Nefić Nađa: Seizmički odgovor AB konstrukcija sa ispunom od opeke, 2012, mentor Hrasnica Mustafa
 12. Baltić Edin: Analiza različitih konačnih elemenata, 2012, mentor Dolarević Samir
 13. Kadrić Admir: Nosive karakteristike pravougaonih i kružnih ploča sa otvorima, 2012, mentor Maglajlić Zlatko
 14. Bihorac Fahrudin: Dinamičke karakteristike nosivih visokih zidova sa otvorima, 2012, mentor Maglajlić Zlatko
 15. Lujinović Vanja: Efikasnost primjene hemijskog tretmana za vodonepropusnost i zaštitu betona, 2013, mentor Kurtović Azra
 16. Fazlović Adnana: Drvena krovna konstrukcija kompleksa teniskih terena, 2013, mentor Mešić Esad
 17. Trifković Jasna: Željeznički most raspona 90 m, 2013, mentor Mešić Esad
 18. Miljković Emil: Ojačanje zidane konstrukcije sa nosivim zidovima u jednom pravcu, 2013, mentor Ademović Naida
 19. Čičak Siradž: Interakcija armature i šljunkovite ispune u uslovima izvlačenja kod armiranog tla, 2013, mentor Jašarević Haris
 20. Šimunović Marinko: 3D numerička analiza stabilnosti iskopa u koherentnom tlu, 2013, mentor Grubić Nenad
 21. Hadžović Ena: Uticaj najkrupnijeg zrna agregata na osobine betona visoke čvrstoće, 2013, mentor Kurtović Azra
 22. Dizdarević Ervina: Primjena prednaprezanja bez spoja i eksternog prednaprezanja u mostogradnji, 2013, mentor Zlatar Muhamed
 23. Lipović Ishak: Analiza cilindričnih ljuski kao problema u ravni 2013, mentor Maglajlić Zlatko
 24. Miletić Ivica: Seizmička analiza postojeće visoke zgrade sa nosivim sistemom od slabo armiranih betonskih zidova, 2013, mentor Hrasnica Mustafa
 25. Hadžalić Emina: Primjena prednaprezanja u visokogradnji – analiza stropne konstrukcije tačkasto oslonjene ploče sa i bez prednaprezanja garažne zgrade, 2014, mentor Zlatar Muhamed
 26. Omeragić Ibrica: Prenošenje opterećenja kroz veze čeličnih konstrukcija, 2014, mentor Mešić Esad
 27. Drkić Amra: Nelinearna seizmička analiza nesimetričnih zgrada sa armiranobetonskim okvirima, 2014, mentor Hrasnica Mustafa
 28. Muratović Amila: Uticaj ispune od opeke na seizmički odgovor konstrukcija skeletnog tipa, 2014, mentor Ademović Naida
 29. Baručija Kasim: Petospratna drvena zgrada, 2014, mentor Mešić Esad
 30. Škulj Elmir: Višespratna zgrada od 50 etaža sa spregnutom nosivom konstrukcijom, 2014, mentor Mešić Esad
 31. Smajić Dženana: Lekcije naučene iz sloma potporne konstrukcije, 2014, mentor Dolarević Samir
 32. Iskrić Emir: Čelični vodotoranj zapremine V=1000m³, 2014, mentor Mešić Esad
 33. Proho Mirza: Nelinearna seizmička analiza nesimetričnih višekatnih zgrada sa armiranobetonskim zidovima, 2014, mentor Hrasnica Mustafa
 34. Rizvić Sanda: Trajnost i čvrstoća zidnih elemenata, 2014, mentor Kurtović Azra
 35. Okanović Armin: Dinamički odgovor zidanih konstrukcija sa krutim i fleksibilnim tavanicama, 2014, mentor Ademović Naida
 36. Feriz Ena: Analiza nosive konstrukcije betonskog vodotornja kapaciteta 600 m³, 2014, mentor Zlatar Muhamed
 37. Zaimović Aida: Proračun elastičnih sajli, 2014, mentor Dolarević Samir
 38. Pašić Muhidin: Mehanizam nosivosti kontrafora opterećenog horizontalnim i vertikalnim opterećenjem, 2014, mentor Dolarević Samir
 39. Nefić Adi: Modeliranje armiranobetonskih zidova za nelinearni seizmički proračun, 2014, Hrasnica Mustafa
 40. Korman Sanjin: Uticaj pogonskog postrojenja lifta na vibracije konstrukcije stambenih objekata, 2014, mentor Maglajlić Zlatko
 41. Hodžić Sedin: Analiza dinamičkog dejstva vjetra na građevinske objekte, 2014, mentor Maglajlić Zlatko
 42. Kopić Rusmir: Materijali za toplotnu izolaciju zgrada i ekstrudirani i ekspandirani polistiren, 2014, mentor Kurtović Azra
 43. Mušić Mufid: Adaptivno modeliranje korištenjem metode konačnih elemenata, 2015, mentori Ilić-Georgijević Emil i Dolarević Samir
 44. Piljug Almira: Dinamičke karakteristike nosivih ploča stambenih objekata, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 45. Kajtazović Azra: Hidrauličnost maltera, 2015, mentor Kurtović Azra
 46. Grbo Jasmin: Elastoplastična analiza okvira u ravni, 2015, mentor Dolarević Samir
 47. Tarabić Avdo: Numeričko modeliranje vertikalnih drenova u glinovitom tlu, 2015, mentor Dolarević Samir
 48. Bričić Amir: Analiza čelične konstrukcije višespratne zgrade od 60 etaža, 2015, mentor Mešić Esad
 49. Pačariz Emil: Analiza nosivosti AB ploča proizvoljnog oblika konture oslanjanja, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 50. Ramić Alma: Materijali za toplotnu izolaciju zgrada – kamena i staklena vuna, 2015, mentor Kurtović Azra
 51. Nastić Nikolina: Osnove i primjena metode diskretnih elemenata, 2015, mentor Dolarević Samir
 52. Jamaković Emina: Projekat fabričkog dimnjaka visine 140m, 2015, mentor Zlatar Muhamed
 53. Spahić Admir: Uticaj vrste moždanika na ponašanje spregnutog nosača, 2015, mentor Mešić Esad
 54. Kadić Asad: Drveni pješački most raspona 90 m, 2015, mentor Mešić Esad
 55. Abaspahić Azalea: Razvoj modela za nelinearni statički proračun zidanih konstrukcija, 2015, mentor Hrasnica Mustafa
 56. Maglajlija Adem: Zaštitna konstrukcija sjevernog portala tunela „1. Mart“, 2015, mentor Dolarević Samir
 57. Kajović Esmir: Analiza veza spregnutih konstrukcija, 2015, mentor Mešić Esad
 58. Zećirević Alen: Seizmička analiza visokog vijadukta, 2015, mentor Hrasnica Mustafa
 59. Šćuk Sanela: Hidraulični malteri u restauraciji, 2015, mentor Kurtović Azra
 60. Neimarlija Rusmir: Integracija jednačina kretanja u dinamici konstrukcija, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 61. Muratagić Mirza: Membransko stanje napona i zona oslanjanja sferne ljuske, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 62. Vučkić Mirza: Modeliranje zidnih armiranobetonskih nosača na osnovu analogije sa štapnim sistemima (Strut-and-Tie-Modeling), 2015, mentor Zlatar Muhamed
 63. Kapor Mladen: Trodimenzionalna numerička analiza zidova od armiranog tla, 2015, mentor Dolarević Samir
 64. Muharemović Adis: Grafičke metode određivanja sila i napona ljuski, 2015, mentor Maglajlić Zlatko
 65. Madžarević Nadir: Proračun armiranobetonskih ploča primjenom teorije plastičnosti, 2015, mentor Zlatar Muhamed
 66. Suljić Adisa: Uporedna analiza postupaka dimenzioniranja armiranobetonskih elemenata za naprezanje sa poprečnom silom sa stanovišta različitih nacionalnih propisa i standarda novije generacije, 2012, mentor Zlatar Muhamed
 67. Buljić Kenan: Nelinearna analiza armiranobetonskih okvirnih nosača, 2016, mentor Zlatar Muhamed
 68. Softić Haris: Analiza pojave koncentracije napona kod zidova sa otvorima, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 69. Smailbegović Naira: Uspostavljanje zavisnosti između mjerenih veličina i čvrstoće betona na pritisak, 2016, mentor Kurtović Azra
 70. Živalj Edhem: Eksperimentalno ispitivanje ponašanja armiranobetonskog stuba izloženog cikličnom opterećenju, 2016, mentor Zlatar Muhamed
 71. Džafić Amra: Plastična analiza spregnutih nosača, 2016, mentor Mešić Esad
 72. Duraković Emina: Dejstvo točkova vozila pri kretanju na građevinske objekte, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 73. Muftić Emir: Konstrukcija postrojenja za regeneraciju kaustifikacionog blata, 2016, mentor Simonović Goran
 74. Merdić Emra: Uticaj temperature na deformacije ploča stambenih objekata, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 75. Muflizović Armin: Analiza ljuski kao sistema nosača, 2016, mentor Maglajlić Zlatko
 76. Renovica Jelena: Prefabrikovane armirano-betonske konstrukcije – Industrijska hala, 2016, mentor Zlatar Muhamed
 77. Karabegović Irma: Željeznički most, 2016, mentor Mešić Esad
 78. Kršić Faruk: Kamen u enterijerima, 2016, mentor Kurtović Azra
 79. Viković Edina: Modeliranje armirano-betonskih nosivih elemenata izloženih dinamičkom opterećenju, 2016, mentor Hrasnica Mustafa
 80. Kiso Damir: Rezervoar za naftu zapremine 1500 m³, 2017, mentor Mešić Esad
 81. Turbo Nadžija: Nelinearna statička i dinamička analiza postojeće zidane zgrade, 2017, mentor Hrasnica Mustafa
 82. Kokić Bećo: Uticaj vrste elektrofilterskog pepela na reološka svojstva svježeg maltera i čvrstoću maltera, 2017, mentor Kurtović Azra
 83. Salihović Amir: Nelinearna analiza AB okvira, 2017, mentor Ademović Naida
 84. Mulaomerović Kerim: Određivanje parametara vodopropusnosti pomoću rezultata edometarskog opita, 2017, mentor Dolarević Samir
 85. Agović Eldar: Otpornost kamenog agregata na drobljenje i habanje, 2017, mentor Kurtović Azra
 86. Ademović Sana: Numerička analiza utjecaja položaja opterećenja na proračun nosivosti zida od armiranog tla, 2017, mentor Dolarević Samir
 87. Krvavac Azra: Modeli vitkog armiranobetonskog zida za nelinearni proračun, 2017, mentor Hrasnica Mustafa
 88. Gačić Kadar: Gips – prirodni i sintetički, 2017, mentor Kurtović Azra
 89. Memić Vahid: Drvena konstrukcija nadstrešnice tribine stadiona, 2017, mentor Mešić Esad
 90. Hadžić Merima: Statička i dinamička analiza mosta „Careva ćuprija“, 2017, mentor Ademović Naida
 91. Kanlić Ajdin: Numeričke simulacije ponašanja plitko temeljenih konzolnih potpornih zidova, 2018, mentor Skejić Adis
 92. Jagodić Damir: Analiza ponašanja zaštitnih konstrukcija građevinskih jama izvedenih u Sarajevu, 2918, mentor Skejić Adis
 93. Tumbul Enisa: Čvrstoća zidanih elemenata od prirodnog kamena, 2018, mentor Kurtović Azra
 94. Suljević Samir: Proračun elemenata nosive konstrukcije na djelovanje požara, 2018, mentor Hrasnica Mustafa
 95. Osmanković Anel: Analiza zaštitne moći biološkog zida od betona, 2018, mentor Kurtović Azra
 96. Avdušinović Kenan: Primjena Furierove transformacije u ispitivanju dinamičkih osobina konstrukcije, 2018, mentori Simonović Goran, Ilić-Georgijević Emil
 97. Mehinbašić Selma: Nadzemna garaža korisne površine cca 6500m2, 2018, mentor Mešić Esad
 98. Alihodžić Amila: Specifičnosti i specijalni zahtjevi kod određivanja pomaka i deformacija različitih objekata, 2018, mentor Vrce Esad
 99. Begović Ajla: Praktično korištenje deformacijske analize kod određivanja pomaka i deformacija brana, 2018, mentor Vrce Esad
 100. Nukić Nermin: 2D numeričke analize utjecaja interakcije tla i objekta visokogradnje temeljenog na ploči, 2018, mentor Skejić Adis
 101. Kalender Damir: Usporedba različitih metoda seizmičkih analiza zgrada, 2018, mentor Hrasnica Mustafa
 102. Bolić Dino: Alternativni materijali za toplotnu izolaciju zgrada, 2019, mentor Kurtović, Azra
 103. Hodžić Nejra: Nelinearna analiza čeličnih veza, 2019, mentor Mešić Esad
 104. Baždar Kenan: Uticaj „T-elementa“ na nelinearno ponašanje veze sa čeonom pločom, 2019, mentor Mešić Esad
 105. Hasanbegović Suad: Teorija velikih pomjeranja i konačnih deformacija, 2019, mentor Dolarević Samir
 106. Ćeman Armin: Konzistentan tretman prednaprezanja u betonskim konstrukcijama, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 107. Muhedinović Samir: Analiza nosive konstrukcije betonskog vodotornja kapaciteta 500 m³, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 108. Buljubašić Adnan: Analiza unutrašnjih i vanjskih faktora na pojavu korozije armature u betonu, 2019, mentor Kurtović Azra
 109. Marušić Nejra: Analiza vibracija međuspratnih konstrukcija izazvanih ljudskim djelovanjem, 2019, mentor Hrasnica Mustafa
 110. Buljubašić Emir: Analiza ojačanja zidanih zidova primjenom mehaničkih dampera, 2019, Simonović Goran
 111. Hodžić Emir: Modeliranje vitkih armiranobetonskih zidova za ciklična statička opterećenja, 2019, mentori Medić Senad, Hrasnica Mustafa
 112. Proho Hamza: Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje zidova od opeke izloženih naponima pritiska, 2019, mentori Medić Senad, Hrasnica Mustafa
 113. Kovač Tarik: Ponašanje spoja između armaturnog čelika i betona visokih čvrstoća, 2019, mentori Medić Senad, Zlatar Muhamed
 114. Mulahasanović Melika: Čelična konstrukcija hangara za dva aviona tipa „Boing“, 2019, mentor Mešić Esad
 115. Galijašević Almir: Seizmička analiza višekatne armiranobetonske zgrade, 2019, mentor Hrasnica Mustafa
 116. Imamović Hamza: Ponašanje pritisnutih armiranobetonskih nosača u funkciji od vremena, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 117. Muratović Lejla: Projekat osiguranja kvalitete betona za objekat silosa u (pokretnoj) kliznoj oplati, 2019, mentor Kurtović Azra
 118. Sakić Amel: Seizmička analiza pješačkog mosta, 2019, mentor Ademović Naida
 119. Krpo Ahmed: Dimenzioniranje horizontalno opterećenih šipova u nekoherentnom tlu, 2019, mentor Adis Skejić
 120. Rastoder Amina: Čelična konstrukcija nadstrešnice tribine stadiona, 2019, mentor Mešić Esad
 121. Pašić Armin: Prefabrikovane konstrukcije – Industrijska hala, 2019, mentor Zlatar Muhamed
 122. Skoko Dragana: Numerička integracija dinamičkih jednadžbi ravnoteže, 2020, mentor Hrasnica Mustafa
 123. Kaloper Eldin: Modeliranje armiranobetonskih nosivih elemenata izloženih monotonom i cikličnom opterećenju, 2020, mentor Medić Senad
 124. Špago Zerina: Primjena filterske silikatne prašine u armiranom betonu, 2020, mentor Kurtović Azra
 125. Krličević Haris: Drvena konstrukcija nadstrešnice graničnog prelaza u Izačićima, 2020, mentor Mešić Esad
 126. Karić Mahdi: Sadejstvo zidanih zidova i konstrukcije, 2020, mentor Simonović Goran
 127. Isanović Merima: Primjena metode nekompatibilnih pomaka u metodi konačnih elemenata, 2020, mentori Dolarović Samir, Ilić-Georgijević Emil
 128. Skočajić Aljoša: Dinamička analiza željezničkog mosta, 2020, mentor Ademović Naida
 129. Rožajac Merim: Razrada modela upravljanja projektom izgradnje varijantnih rješenja objekata visokogradnje, 2020, mentor Ljevo Žanesa
 130. Sejdić Edis: Poređenje troškova izgradnje različitih tipova potpornih konstrukcija, 2020, mentor Skejić Adis
 131. Hasečić Emina: Numeričko istraživanje mehanizma sloma cestovnog nasipa na kosini, 2020, mentor Balić Anis
 132. Kadić Amar: Numeričko modeliranje armirano betonskog okvira sa zidanom ispunom, 2020, mentori Medić Senad, Penava Davorin
 133. Hodžić Adnana: Energetska učinkovitost – koncept i metodologija, 2020, mentori Kurtović Azra, Salihbegović Amira
 134. Delić Amna: Čelična krovna konstrukcija ledene dvorane sa gledalištem od 2000 mjesta, 2020, mentor Mešić Esad
 135. Grlić Marko: 3D numeričke analize ponašanja dubokih iskopa osiguranih bušenim šipovima, 2020, mentor Skejić Adis
 136. Vahida Samir: Numeričko modeliranje nelinearnog ponašanja armiranobetonskih greda, 2020, mentori Medić Senad, Zlatar Muhamed
 137. Ahmethodžić Dino: Primjena štapnih modela za analizu naprezanja oko otvora u cilindričnoj ljusci, 2020, mentor Simonović Goran
 138. Terzić Namik: Određivanje i eksperimentalno utvrđivanje dinamičkih karakteristika zgrade Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu, 2020, mentori Medić Senad, Simonović Goran
 139. Čajdin Jasmin: Organizacijska struktura učesnika u građevinskim projektima, 2020, mentor Ljevo Žanesa
 140. Herenda Džemal: Numeričko modeliranje nelinearnog ponašanja armiranobetonskih ploča, 2020, mentori Zlatar Muhamed, Medić Senad
 141. Oruč Mahir: Drveni pješački most raspona 120 m, 2020, mentor Mešić Esad
 142. Jelić Bojan: 3D numeričko modeliranje statičkog testa nosivosti aksijalno opterećenih šipova u nekoherentnom tlu, 2021, mentori, Skejić Adis, Medić Senad
 143. Hasanbašić Nermin: Nelinerano ponašanje veza u spregnutim okvirnim konstrukcijama, 2021, mentor Imamović Ismar
 144. Karač Haris: Samostojeći čelični antenski toranj visine 160m, 2021, mentor Mešić Esad
 145. Rizvić, Ena: Razrada modela upravljanja projektom izgradnje varijantnih rješenja objekata niskogradnje, 2021, mentor Ljevo Žanesa
 146. Ohranović, Šejla: Numerička analiza eksperimentalnih istraživanja problema spoja u betonu, 2021, mentori Medić Senad, Balić Anis
 147. Kurbegović, Esad: Dinamička analiza vibracija pješačkog mosta Ars Aevi u Sarajevu, 2021, mentor Hrasnica Mustafa
 148. Botić, Amina: Uticaj interakcije tla konstrukcije na ponašanje višespratnog okvira izloženog djelovanju potresa, 2021, mentor Hadžalić Emina
 149. Avdić, Asim: Analiza armiranobetonske poslovne zgrade na seizmička djelovanja, 2021, mentori Medić Senad, Hrasnica Mustafa
 150. Huduti, Armin: Projekat konstrukcije stambeno-poslovne zgrade u Sarajevu, 2021, mentori Zlatar Muhamed, Medić Senad
 151. Pilav, Armin: Izbor optimalnog konstruktivnog sistema mosta glavnog raspona 200M, 2021, mentor Imamović Ismar
 152. Klisura, Bakir: Analiza AB poslovne zgrade sa 5 etaža, 2021, mentor Medić Senad
 153. Džajić, Safet: Prijanjanje reparaturnog maltera za podlogu, 2021, mentor Kurtović Azra
 154. Ćosić, Lejla: Dimenzioniranje grupe šipova sa bazom u krutoj stijeni, 2021, mentor Skejić Adis
 155. Fatušić, Samra: Upravljanje projektom izgradnje objekta visokogradnje, 2021, mentor Ljevo Žanesa
 156. Jusufbašić, Vanesa: Nelinearna statička i dinamička analiza stambene zgrade u Palmotićevoj ulici, 2021, mentori Medić Senad, Uroš Mario
 157. Buturović, Saira: Čelična konstrukcija hangara za smještaj teške mehanizacije, mentor Mešić Esad
 158. Jukan, Armin: Poređenje projektnih pristupa u EC7 prilikom analize različitih geotehničkih problema, 2021, mentor Balić Anis
 159. Kubat, Suad: Dinamička analiza visokog armiranobetonskog dimnjaka, 2021, mentor Hrasnica Mustafa