Back

Završni radovi na II ciklusu studija

Studijski program Građevinarstvo – smjer Saobraćajnice

Za pristup radovima u cjelosti kontaktirati biblioteku – biblioteka@gf.unsa.ba ili saobracajnicegf@gmail.com

R.b. Kandidat/kinja Naziv rada God. Mentor 1 Mentor 2
1 Hardauš Edita Impakti gradnje obilaznica gradova sa aspekta buke od cestovnog saobraćaja 2012 Mazić Branko
2 Fejzić Asja Poređenje equilibrium i stochastic makroskopske simulacione metode na primjeru cestovne mreže grada Sarajeva 2012 Mazić Branko
3 Rožajac Nedžad Projekat kolovoznih konstrukcija na trasi koridora VC, dionica Počitelj- Bijača, poddionica Kravice-Bijača 2012 Mazić Branko
4 Klempić Dinka Izbor optimalne trasekoridora autocestena području kantona 10 (Dionica  Mlinište-Glamoč-Livno) 2012 Mazić Branko
5 Ekmeščić Zlatan Analiza propusne moći gradskih raskrsnica i mjera za njihovo poboljšanje (na primjeru gradske saobraćajnice u gradu Mostaru) 2012 Lovrić Ivan
6 Dizdarević Nejra Rekonstrukcija magistralnog puta M5, Jajce-Donji Vakuf 2013 Lovrić Ivan
7 Cerić Senad Analiza propusne moći izgrađenog dvotračnog rotora u gradu Sarajevu (rotor Dobrinja) 2013 Lovrić Ivan
8 Pašalić Edin Izbor optimalnog tipa petlje Žepče 2013 Lovrić Ivan
9 Tukić Smiljan Primjena geomreža za ojačanje dna visokih nasipa na stišljivom tlu 2014 Dolarević Samir
10 Uzunalić Selma Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma ˝Neum˝ i idejno rješnje 2014 Pozder Mirza
11 Merdić Adis Izbor optimalne trase na autocesti – obilaznica Neuma i veza sa gradom 2014 Pozder Mirza
12 Kišija Almir Izbor optimalne trase na koridoru Vc dionica  Jablanica – Mostar 2014 Pozder Mirza
13 Đuzo Nedim Analiza propusne moći izgrađenog rotora Krivoglavci-Vogošća 2014 Lovrić Ivan
14 Bogdanić Mirsad Idejni projekat petlje “Mostar-sjever” 2014 Lovrić Ivan
15 Durić Dino Analiza parkirališta «Hitna pomoć-Socijalno» sa idejnim rješenjem garaža 2014 Pozder Mirza
16 Homoraš Admir Rangiranje prioriteta intervencije s aspekta tehničkih elemenata na mreži regionalnih cesta Zeničko-Dobojskog Kantona 2014 Pozder Mirza
17 Hammami Muna Analiza parkirališta «Robot-Hrasno» sa idejnim rješenjem garaža 2014 Pozder Mirza
18 Burkić Irma Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju napona u fleksibilnim kolovoznim konstrukcijama od cestovnog opterećenja 2015 Pozder Mirza
19 Fejzić Haris Analiza stabilnosti donjeg stroja pruge 2015 Albinović Sanjin
20 Škulj Elmin Analiza uticaja saobraćajnog opterećenja i stanja kolovozne konstrukcije na buku od cestovnog saobraćaja 2015 Pozder Mirza
21 Husak Adnan Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma „Gračanica“ i idejno rješenje 2015 Pozder Mirza
22 Kurtagić Armin Analiza parkirališta „Odmut“ sa idejnim rješenjem garaža 2015 Pozder Mirza
23 Topalović Haris Primjena predopterećenja za ubrzanje primarne konsolidacije cestovnih nasipa 2015 Dolarević Samir
24 Hasanović Almira Modernizacija magistralnog puta M15 dionica Zgoni – Crljeni 2015 Albinović Sanjin
25 Runjevac Kristina Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju napona u krutim kolovoznim konstrukcijama od avionskog opterećenja 2015 Pozder Mirza
26 Selimović Semir Proračun elemenata gornjeg stroja pruge, dionica „Tarčin – Konjic“ 2015 Albinović Sanjin
27 Kujović Elvis Analiza propusne moći izgrađenog rotora „Metalurg – Zenica“ 2015 Albinović Sanjin
28 Bektašević Adin Razvoj modela korištenjem metode konačnih elemenata za predikciju defleksija u fleksibilnim kolovoznim konstrukcijama od cestovnog saobraćaja 2015 Pozder Mirza
29 Mustajbegović Vahid Projekat trake za spora vozila na prevoju „Komar“ 2015 Albinović Sanjin
30 Salković Emina Analiza propusne moći čvorišta „Lukovo polje“ Zenica, 2015 2015 Albinović Sanjin
31 Ekmeščić Samir Analiza parkirališta „Mokušnica“ sa idejnim rješenjem garaže 2015 Pozder Mirza
32 Repuh Emir Idejni projekat obilaznice „Visoko“ 2015 Albinović Sanjin
33 Omić Almin Projekat modernizacije regionalne ceste Zavidovići-Olovo 2015 Pozder Mirza
34 Kerić Berzad Idejno rješenje gradske magistrale Sarajevo 2015 Pozder Mirza
35 Islambašić Adna Analiza propusne moći semaforiziranih raskršća na južnoj longitudinali u Sarajevu 2016 Albinović Sanjin
36 Pezer Matea Idejno rješenje raskrsnice „Fetaha Bećirbegovića“, Čengić Vila 2016 Albinović Sanjin
37 Ibrahimović Denisa Studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže „Hrasno II“ 2016 Pozder Mirza
38 Hadžo Amila Studija opravdanosti izgradnje garaže „Merhemića Trg“ 2016 Pozder Mirza
39 Muharemović Muhamed Projekat trake za spora vozila na prevoju Nišići 2016 Albinović Sanjin
40 Tokača Arnela Idejno rješenje raskrsnice Paromlinska-Malta-Srebrnička 2016 Albinović Sanjin
41 Softić Adel Preliminarni 4D projekat aerodroma 2017 Pozder Mirza
42 Korjenić Faruk Preliminarni 4D projekat saobraćajnice 2017 Pozder Mirza
43 Mahinić Haris Idejno rješenje raskrsnice „Kurta Schorka – A Transverzala“ 2017 Albinović Sanjin
44 Đedović Haris Idejno rješenje raskrsnica „Patriotske lige –Bolnička-Stjepana Tomića” 2017 Albinović Sanjin
45 Horman Emira Idejno rješenje podzemne garaže „Kranjčevićeva“ sa ekonomskom analizom 2017 Džebo Suada
46 Ibišević Tarik Idejno rješenje raskrsnice Alipašina-Dejzina Bikića (Bare-Šip) 2017 Albinović Sanjin
47 Hajduković Amila Idejno rješenje podzemne garaže „Lorisova zgrada“ sa ekonomskom analizom 2017 Džebo Suada
48 Zec Elma Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta „Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1)“ sa oblikovanjem čvorišta 2017 Džebo Suada
49 Čakar Semir Istraživanje mogućnosti razvoja željezničke stanice „Aerodrom Mostar“ 2017 Albinović Sanjin
50 Šarić Zlatko Istraživanje pretpostavki razvoja aerodroma „Bihać-Golubić“ i idejno rješenje 2017 Pozder Mirza
51 Čalija Damir Izrada tehničke dokumentacije Idejnog projekta „Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) sa oblikovanjem čvorišta 2017 Džebo Suada
52 Čaušević Jasmina Praktično određivanje vremenske praznine i vremena slijeda na nesemaforiziranim raskrsnicama 2017 Albinović Sanjin
53 Karamehić Muhamed Idejno rješenje obilaznice „Kiseljak“ 2018 Pozder Mirza
54 Džambegović Eldar Izrada tehničke dokumentacije idejnog projekta zapadne obilaznice Ljubuškog 2018 Džebo Suada
55 Žiko Maida Idejno rješenje podzemne garaže „Kemala Kapetanovića“ sa ekonomskom analizom 2018 Džebo Suada
56 Muftić Emira Određivanje područja primjene kružnih raskrsnica u zavisnosti od intenziteta saobraćaja 2018 Albinović Sanjin
57 Hrustić Emina Utjecaj klimatskih promjena na cestovnu infrastrukturu u FBiH 2019 Džebo Suada
58 Hurić Nadina Finansijsko vrednovanje varijantnih rješenja obilaznice sa prognozom i vrednovanjem saobraćajnih nezgoda 2019 Džebo Suada Albinović Sanjin
59 Lepirica Almir Dokaz zbijenosti i nosivosti na planumu temeljnog tla 2019 Skejić Adis
60 Kadić Ahmed BIM model objekta cestovne infrastrukture 2019 Pozder Mirza Ljevo Žanesa
61 Mašić Rešad Idejno rješenje podzemne garaže „Lorisova zgrada“ sa ekonomskom analizom 2019 Džebo Suada
62 Helić Admir Analiza uticaja intervala snimanja defleksija na strukturni broj kolovozne konstrukcije 2019 Pozder Mirza
63 Tiro Enisa Planiranje izgradnje varijantnih rješenja saobraćajnice sa uporednom analizom 2019 Ljevo Žanesa Džebo Suada
64 Kuljanin Milica Izrada idejnog rješenja izgradnje ceste M15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo- Crljeni 2020 Pozder Mirza
65 Herić Anida Primjena višekriterijalnog odlučivanja u odabiru optimalnog varijantnog rješenja obilaznice 2020 Džebo Suada
66 Obradović Haris Izbor optimalnog rješenja petlje „Sjeverni ulaz u grad Mostar“ 2020 Albinović Sanjin
67 Hebibović Melisa Optimizacija troškova i vremena izgradnje saobraćajnice u fazi planiranja 2020 Ljevo Žanesa Džebo Suada
68 Mehmedić Vedad Primjena geoinformacionih sistema u planiranju saobraćaja 2020 Džebo Suada
69 Malenica Martina Proračun gornjeg stroja željezničkih pruga u skladu sa osnovnim parametrima tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI) 2020 Albinović Sanjin
70 Adžamija Rijad BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Visoko“ 2020 Pozder Mirza Ljevo Žanesa
71 Krnjić Anisa Analiza uticaja tipa čvorišta na okolinske impakte i emisione faktore 2020 Albinović Sanjin
72 Raščić Adna Analiza kritičnih dionica magistralnih cesta FBiH na uticaj od poplava u slivu rijeke Save i mjere zaštite 2021 Sulejmanović Suada
73 Jovanović Ivona Analiza i zaštita kritične infrastrukture od posljedica poplava na području rijeke Zujevine u Sarajevu 2021 Sulejmanović Suada Hadžić Emina
74 Hidanović Emina Upravljanje projektom izgradnje saobraćajnice 2021 Ljevo Žanesa
75 Ibraković Eldina Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice „Otoka“-sa „Istočno Sarajevo“ 2021 Pozder Mirza Sulejmanović Suada
76 Bilalović Ena Izrada idejnog rješenja izgradnje saobraćajnice „Vitali“-„Stupari“ 2021 Pozder Mirza Sulejmanović Suada
77 Terzić Ensar Analiza uticaja poplava na željezničku mrežu FBiH i mjere zaštite 2021 Albinović Sanjin Sulejmanović Suada
78 Gogić Omar Izrada idejnog rješenja obilaznice Bosanska Otoka (veza M14 i R 401) 2021 Albinović Sanjin
79 Macić Emira Istraživanje uticaja primjene različitih resursa na troškove izgradnje saobraćajnice u ranoj fazi projekta 2021 Ljevo Žanesa Sulejmanović Suada
80 Hodžić Emina Analiza reprezentativnog saobraćaja i uticaj na ekvivalentno saobraćajno opterećenje 2021 Pozder Mirza
81 Čorbo Amar BIM model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Blidinje“ 2021 Pozder Mirza Ljevo Žanesa
82 Brigić Lejla Izrada idejnog rješenja izgradnje obilaznice „Kladanj“ 2021 Pozder Mirza Sulejmanović Suada
83 Kečo Azra Provjera sigurnosti odvijanja saobraćaja na dionici magistralne ceste 2022 Albinović Sanjin
84 Mujkić Emir Analiza putanje vozila u dvotračnim kružnim tokovima 2022 Albinović Sanjin
85 Bijedić Kerim Analiza pružno-putnih prijelaza na dionici željezničke pruge „Rajlovac-Doboj“ 2022 Albinović Sanjin Sulejmanović Suada
86 Omerčević Selma Analiza ugovora na objektima saobraćajne infrastrukture 2022  Ljevo Žanesa
87 Mahmutović Amna Bim model saobraćajnih površina sportskog aerodroma „Medeno polje“ 2022 Pozder Mirza  Ljevo Žanesa
88 Šabić Nedžad Analiza mirujućeg saobraćaja sa prijedlogom rješenja, lokacija „Građevinski fakultet Sarajevo“ 2022 Sulejmanović Suada  Pozder Mirza
89 Hrnjić Šejla Primjena mikrosimulacija za analizu kružnih tokova 2023 Šarić Ammar
90 Bostandžić Vedad Analiza mogućeg povezivanja gradskom željeznicom lokacija Stup-Aerodrom-Istočno Sarajevo 2023 Pozder Mirza Albinović Sanjin
91 Salihović Amila Analiza funkcionalnih karakteristika dionice magistralne ceste M18 “Šićki Brod – Đurđevik” 2023 Albinović Sanjin Sulejmanović Suada
92 Memić Belimin Određivanje parametara teorije prihvatanja vremenskih praznina 2023 Šarić Ammar
93 Mehić Elvedina Primjena VSP metodologije za procjenu emisije štetnih gasova od saobraćaja 2023 Šarić Ammar
94 Sadiku Amina Analiza vremena i troškova izgradnje saobraćajnica u ranoj fazi projekta 2023 Žanesa Ljevo Sulejmanović Suada
95 Grlica Admina Analiza sigurnosti pješačkih kretanja na saobraćajnicama u Kantonu Sarajevo 2023 Albinović Sanjin Sulejmanović Suada
96 Jevtić Danko Optimizacija primjene raspoloživih resursa na vrijeme i troškove izgradnje saobraćajnice u ranoj fazi projekta 2023 Žanesa Ljevo Sulejmanović Suada
97 Kiso Dijana Upravljanje rizicima u projektima saobraćajne infrastrukture 2023 Žanesa Ljevo
98 Begić Jasna Analiza mirujućeg saobraćaja sa prijedlogom rješenja naselje „Saraj polje“ Sarajevo 2023 Sulejmanović Suada Pozder Mirza