• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zašto je pravi izbor studij na Građevinskom fakultetu u Sarajevu?

Odabrati pozive građevinskog ili geodetskog inženjera znači odabrati struku prepoznatljivu u cijelom Svijetu. Graditeljstvo je najstarija tehnička grana, a rezultati inžinjera-graditelja su vidljivi svuda oko nas. Stoga, ne čudi činjenica da je Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstariji tehnički fakultet našeg Univerziteta. Građevinski i geodetski inžinjeri učestvuju u realizaciji najraznovrsnijh građevina: visokih zgrada, tunela, mostova, brana, aerodroma, složenih industrijskih postrojenja…., kao projektanti, izvođači, revidenti, nadzorni inžinjeri, predstavnici investitora ili organa vlast. Široke su mogućnosti zanimljivih angažmana, a interesantna je i neizbježna saradnja sa inžinjerima drugih specijalnosti. Posebno zadovoljstvo je na završetku projekta pogledati realiziranu građevinu i biti ponosan na svoj doprinos, ostvaren u timskom radu, što ovoj struci daje posebnu draž i vrijednost. Programi studija na Građevinskom fakultetu u Sarajevu su u skladu sa savremenim saznanjima graditeljske struke i kompatibilni su sa programima studija na vodećim europskim univerzitetima. Sarajevski građevinski fakultet ima dugogodišnju međunarodnu saradnju sa srodnim fakultetima iz najrazvijenijih europskih zemalja. Mnogi profesori, asistenti i saradnici su boravili na značajnim inozemnim visokoškolskim institucijama, učestvovali u naučno-istraživačkim projektima, radili svoje doktorske disertacije, a neki su imali priliku i da svoje znanje provjere radeći u jakim inžinjerskim firmama. Naš cilj je da student nakon uspješnog završetka studija na našem fakultetu ima potrebna znanja i kompetencije da se uključi u graditeljske projekte bilo gdje na Svijetu, da mu stečena znanja omoguće ono najvažnije – zdravo inžinjersko promišljanje. A možda i najvažniji cilj, da mladi inžinjeri na pravi način grade i unaprijeđuju našu domovinu.


Građevinski fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije. Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre. Odsjeci u svom sastavu imaju organizacione jedinice za naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad - institute. Organizacione jedinice nbaju svojstvo pravnog lica, dok Građevinski fakultet to svojstvo ima. Sjedište Fakulteta je u Sarajevu, u kompleksu Nastavne zgrade - Ulica patriotske lige br. 30 i objekata 1,2 i 3, u Ulici Stjepana Tomića br. 1,3 i 5. Prava osnivača Fakulteta vrši Kanton Sarajevo u skladu sa Zakonom preko Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva Kantona. Građevinski fakultet je članica Univerziteta u Sarajevu, i u izvođenju svoje djelatnosti autonoman u skladu sa evropskim standardima o univerzitetskoj autonomiji i Zakonom o visokom obrazovanju.

Na Fakultetu nije dozvoljeno djelovanje političkih stranaka pod bilo kojim obrazloženj, niti političko organizovanje. Za sve oblike vjerskog djelovanja na Fakultetu potrebna je posebna saglasnost organa Fakulteta i to pod uvjetom da za tu svrhu ne treba posebno uređen prostor. U pogledu vjerskog djelovanja, na Fakultetu sve vjerske zajednice su jednakopravne.

RUKOVODSTVO FAKULTETA

Dekan:
Prof. dr. Samir Dolarević, dipl. inž. građ.
Prodekan za nastavno-naučni rad:
Doc. dr. Mirza Pozder, dipl. inž. građ.
Odsjek za konstrukcije:
Prof. dr. Esad Mešić, dipl. inž. građ.
Odsjek za hidrotehniku:
Prof. dr. Zoran Milasinović, dipl. inž. građ.
Odsjek za saobraćajnice:
Doc. dr. Žanesa Ljevo, dipl. inž. građ.
Odsjek za geodeziju:
Prof. dr. Admir Mulahusić, dipl. inž. geod.
Katedra za geologiju i geotehniku:
Prof. dr. Đenari Ćerimagić, dipl. inž. geol.
Katedra za matematiku, programiranje, fiziku i nacrtnu geometriju:
Doc. dr. Emil Ilić-Georgijević, dipl. mat.
Sekretar fakulteta:
Sabina Bajrić, dipl. pravnik
Studentska služba:
Mersiha Kvoco, dipl. soc. rad.
Biblioteka:
Džinić Leijla, dipl. bib.
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić