• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Građevinski fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije.
Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre. Odsjeci u svom sastavu imaju organizacione jedinice za naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad - institute. Organizacione jedinice nbaju svojstvo pravnog lica, dok Građevinski fakultet to svojstvo ima. Sjedište Fakulteta je u Sarajevu, u kompleksu Nastavne zgrade - Ulica patriotske lige br. 30 i objekata 1,2 i 3, u Ulici Stjepana Tomića br. 1,3 i 5. Prava osnivača Fakulteta vrši Kanton Sarajevo u skladu sa Zakonom preko Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva Kantona. Građevinski fakultet je članica Univerziteta u Sarajevu, i u izvođenju svoje djelatnosti autonoman u skladu sa evropskim standardima o univerzitetskoj autonomiji i Zakonom o visokom obrazovanju.

Na Fakultetu nije dozvoljeno djelovanje političkih stranaka pod bilo kojim obrazloženjb, niti političko organizovanje. Za sve oblike vjerskog djelovanja na Fakultetu potrebna je posebna saglasnost organa Fakulteta i to pod uvjetom da za tu svrhu ne treba posebno uređen prostor. U pogledu vjerskog djelovanja, na Fakultetu sve vjerske zajednice su jednakopravne.

RUKOVODSTVO FAKULTETA

Dekan:
Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl. inž. građ.
Prodekan za nastavno-naučni rad:
Prof. dr. Samir Dolarević, dipl. inž. građ.
Odsjek za konstrukcije:
Prof. dr. Esad Mešić, dipl. inž. građ.
Odsjek za hidrotehniku:
Prof. dr. Zoran Milasinović, dipl. inž. građ.
Odsjek za saobraćajnice:
Doc. dr. Sanjin Albinović, dipl. inž. građ.
Odsjek za geodeziju:
Prof. dr. Admir Mulahusić, dipl. inž. geod.
Katedra za geologiju i geotehniku:
Prof. dr. Đenari Ćerimagić, dipl. inž. geol.
Katedra za tehnologiju i organizaciju građenja:
-
Katedra za matematiku, programiranje, fiziku i nacrtnu geometriju:
Doc. dr. Emil Ilić-Georgijević, dipl. mat.
Katedra za opšte programske osnove:
-
Sekretar fakulteta:
Sabina Bajrić, dipl. pravnik
Studentska služba:
Mersiha Kvoco, dipl. soc. rad.
Biblioteka:
Džinić Leijla, dipl. bib.
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović