• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Od osnivanja Fakulteta 1949. godine, počinje sa radom i Studentska služba. Od tada, pa do akademske 2002/2003. godine upisano je na dodiplomski studij 12949 studenata, a diplomirao 4191 student. Na postdiplomski studij upisana su do sada 372 studenta, a titulu magistra tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva steklo je 46 studenata.

Studentska služba po svojoj organizacionoj strukturi uređena je tako da zadovoljava potrebe koje proističu iz osnovne djelatnosti Fakulteta.

ULOGA

Administrativni poslovi koji se obavljaju unutar Studentske službe:
 • pruža informacije o upisu na Fakultet
 • pruža informacije o uvjetima za upis u narednu godinu studija
 • izdaje prijave za polaganje ispita
 • izdaje nastavne planove i programe
 • izdaje uvjerenja o statusu studenata, uvjerenja o položenim ispitima
 • oglašava rezultate ispita i kolokvija
 • oglašava raspored ispitnih rokova
 • oglašava raspored predavanja za tekuću akademsku godinu
 • obrađuje diplomski materijal studenata-diplomaca
 • sređuje podatke za izradu diploma i vrši ostale poslove vezane za konačnu dodjelu diploma
 • vodi dokumentaciju studenata postdiplomskog studija
 • objedinjuje cjelokupnu statističku dokumentaciju i arhivira istu
 • izvršava odluke i zaključke donesene od organa upravljanja i stručnih organa Fakulteta
Studentska služba raspolaže i Studentskim informacionim sistemom UniTrendXP koji će u dogledno vrijeme biti dostupan i studentima.

KONTAKT

Studentska služba se nalazi u prizemlju Građevinskog fakulteta, tel. ++ 387 (0)33 278-434.

UPIS STUDENATA

Status studenta Fakulteta stiče se upisom u odgovarajuću godinu dodiplomskog, odnosno postdiplomskog studija koji se organizuje na Fakultetu i regulisanjem obaveza troškova studija. Upis u prvu godinu studija vrši se na osnovu konkursa kojeg objavljuje Univerzitet. Nastavno-naučno vijeće utvrđuje prijedlog broja kandidata koji se mogu upisati u prvu godinu studija, zavisno od prostornih i kadrovskih uvjeta u skladu sa normativima i standardima visokog obrazovanja, a konačnu odluku donosi Ministarstvo obrazovanja, nauke i ifnormisanja Kantona Sarajevo. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine sa završenim srednjim obrazovanjem u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju, kao i strani državljani i državljani Bosne i Hercegovine koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu. Kandidati koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, mogu upisati prvu godinu studija tek nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva, a najkasnije do početka školske godine. Strani državljani su također obavezni platiti troškove studija u skladu sa važećim kriterijima.

Ukoliko se na konkurs prijavi veći broj kandidata od utvrđenog broja, redoslijed kandidata za upis utvrđuje se prema općem uspjehu u srednjoj školi, uspjehu iz predmeta Matematika i Fizika, te uspjehu postignutom na kvalifikacionom ispitu o čemu odlučuje Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

Studenti koji su zadovoljili uvjete konkursa, ali se na rang-listi primljenih kandidata nalaze van utvrđenog broja kandidata koji se primaju u prvu godinu redovnog studija, mogu da se prijave za upis u prvu godinu vanrednog studija uz samostalno finansiranje ukoliko se takav studij bude organizovao. Visinu troškova vanrednog studija utvrđuje Upravni odbor uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

Upisanom studentu se izdaje upisnica (indeks) kojom se dokazuje da ima status redovnog (odnosno vanrednog) studenta Fakulteta i da ima prava i obaveze koje mu pripadaju po zakonu i Pravilima Fakulteta.

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić